Dienstleistungen - 271250-2022

20/05/2022    S98

Polska-Rewal: Służby ratownicze

2022/S 098-271250

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rewal
Krajowy numer identyfikacyjny: 8571898978
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 19
Miejscowość: Rewal
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-344
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bartkowski
E-mail: zp@rewal.pl
Tel.: +49 913849011
Faks: +49 913849029
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewal.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samorząd terytorialny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie obsługi ratowniczej na kąpieliskach strzeżonych Gminy Rewal, podczas sezonów letnich, w latach 2022 - 2023

Numer referencyjny: ZP.271.1.2022.TB
II.1.2)Główny kod CPV
75252000 Służby ratownicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu kąpielisk strzeżonych w Gminie Rewal w sezonie letnim w latach 2022 - 2023, zapewnieniu obsługi ratowniczej wyznaczonych strzeżonych kąpielisk morskich poprzez zorganizowanie, usytuowanie oraz wyposażenie stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla kadry ratowniczej, w tym zakwaterowanie, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I – Pobierowo i Pustkowo

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
75252000 Służby ratownicze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Rewal - Pobierowo i Pustkowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu kąpielisk strzeżonych w Gminie Rewal - w miejscowościach Pobierowo i Pustkowo, w sezonie letnim w latach 2022 - 2023, zapewnieniu obsługi ratowniczej wyznaczonych strzeżonych kąpielisk morskich poprzez zorganizowanie, usytuowanie oraz wyposażenie stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla kadry ratowniczej, w tym zakwaterowanie, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Łącznie - 13 wież ratowniczych (10 wież Pobierowo – 30 ratowników, 3 wieże Pustkowo – 9 ratowników

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 018-043749
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część I – Pobierowo i Pustkowo

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia tj. powtórzenie wykonywania usługi ratowniczej w 2024 roku. Umowa zostanie zawarta, po przeprowadzonych negocjacjach, z dotychczasowym wykonawcą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt XXI ust. 4. i XXI ust. 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +49 224587801
Faks: +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022