Dienstleistungen - 271304-2022

20/05/2022    S98

Polen-Stettin: Anbieter von Internetdiensten (ISP)

2022/S 098-271304

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
Postanschrift: ul. Potulicka 2
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 70-230
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Prozner Kuciapska
E-Mail: dzp.sz@amw.com.pl
Telefon: +48 914472107
Fax: +48 914472001
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.amw.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie mieniem skarbu państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24

Referenznummer der Bekanntmachung: DZP-OS.2610.116.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72411000 Anbieter von Internetdiensten (ISP)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu

w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

72411000-4 – usługi internetowe

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera dokumentacja, którą stanowią: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do SWZ.

4. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostało podzielone na części.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe zamówienie dotyczy tylko jednego budynku. Dostarczany sygnał internetowy powinien posiadać wymagane podstawowe parametry jakościowe jak między innymi przepływność (prędkość) sygnału, pasmo przenoszenia, tłumienność. Z dotrzymaniem parametrów jakościowych sygnału internetowego wiąże się również zastosowanie odpowiedniego urządzenia do dalszego rozprowadzania sygnału do poszczególnych odbiorców. Ponadto w budynku brak jest podziału instalacji internetowej na części. W celu

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wałcz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego (symetrycznego lub niesymetrycznego) na potrzeby żołnierzy korzystających z lokali mieszkalnych w budynku internatu. Wszystkie wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi oraz dopuszcza się świadczenie usług o parametrach równoważnych lub lepszych bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Stały dostęp do szerokopasmowego symetrycznego lub niesymetrycznego łącza internetowego z proponowaną prędkością transmisji do budynku internatu (download) i od budynku internatu (upload) z uwzględnieniem ilości lokali mieszkalnych w budynku. Zgodnie z dokumentacją techniczną budynku ilość gniazd wtyczkowych wynosi około 76 szt. W budynku jest usytuowana szafa rozdzielcza typu „Rac 19” jako główny punkt styku (GPS) w której są usytuowane urządzenia techniczne umożliwiające rozdział sygnału internetowego do poszczególnych lokali mieszkalnych

i biurowych. W każdym lokalu mieszkalnym w budynku internatowym jest usytuowane jedno gniazdko wtyczkowe multimedialne. Prędkość proponowanego łącza będzie weryfikowana poprzez uruchomienie testów dostępnych na stronach internetowych: http:/tester.netia.pl, http:/aplikacje.upc.pl, http:/test.mm.pl, pro.speedtest.pl (certyfikat UKE). Przepustowość łącza nie może być osiągnięta dzięki wykorzystaniu overbookingu. Wymagana minimalna przepustowość łącza internetowego 250 Mbit/s dla sygnału przychodzącego oraz 30 Mbit/s dla sygnału wychodzącego. Sygnał internetowy dostarczany do budynku powinien też być rozprowadzany przewodowo oraz za pomocą urządzeń Wi-Fi (ilość gniazd (punktów) 17szt.). W budynku wykonana jest sieć przewodowa oraz Wi-Fi. Operator powinien zapewnić kody dostępu przy korzystaniu

z urządzeń Wi-Fi w budynku przez użytkownika w taki sposób, aby nie było możliwości pobierania danych przez innego użytkownika

Operator przed przystąpieniem do złożenia oferty na usługę dostępu do szerokopasmowego internetu powinien dokonać w budynku internatu oględzin istniejącej instalacji teleinformatycznej, ustalić możliwości techniczne wykorzystania instalacji i urządzeń zainstalowanych w szafie „Rac 19” (GPS) do transmisji danych. Oględziny powinny wykazać w razie potrzeby konieczność zainstalowania w głównym punkcie styku GPS dodatkowego osprzętu np. router, dekoder lub inne niezbędne urządzenia techniczne umożliwiające funkcjonalność transmisji sygnału zgodnie

z wymogami. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie zainteresowanemu operatorowi wizji lokalnej w budynku internatu. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowych urządzeń technicznych do funkcjonowania usługi transmisji danych (internetu), zostaną one przekazane pisemnie Zamawiającemu, a po zakończeniu obowiązywania umowy zastaną zwrócone operatorowi.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia w razie konieczności ich zamontowania były wyposażone dodatkowo w niezbędne okablowanie, osprzęt wraz oprogramowaniem umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności. Operator jest zobowiązany do pełnej konfiguracji urządzeń końcowych jak np. instalacja routera, dekodera oraz innych niezbędnych urządzeń sieciowych będących własnością operatora. Odpowiedzialność za fizyczne działanie zainstalowanych urządzeń leży po stronie operatora. Oferowane łącze musi zapewniać nielimitowany transfer danych (bez limitu) pobierania i wysyłania danych), nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usługi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: a) cena brutto / Gewichtung: 0,6
Kostenkriterium - Name: b) termin uruchomienia usługi / Gewichtung: 0,4
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-201641
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DZP-OS.2610.116.2022
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzup.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022