Dienstleistungen - 271304-2022

20/05/2022    S98

Polska-Szczecin: Dostawcy usług internetowych (ISP)

2022/S 098-271304

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Potulicka 2
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 70-230
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Prozner Kuciapska
E-mail: dzp.sz@amw.com.pl
Tel.: +48 914472107
Faks: +48 914472001
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amw.com.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem skarbu państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24

Numer referencyjny: DZP-OS.2610.116.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72411000 Dostawcy usług internetowych (ISP)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu

w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień

72411000-4 – usługi internetowe

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zawiera dokumentacja, którą stanowią: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - załącznik nr 1 do SWZ.

4. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostało podzielone na części.

Uzasadnienie:

Przedmiotowe zamówienie dotyczy tylko jednego budynku. Dostarczany sygnał internetowy powinien posiadać wymagane podstawowe parametry jakościowe jak między innymi przepływność (prędkość) sygnału, pasmo przenoszenia, tłumienność. Z dotrzymaniem parametrów jakościowych sygnału internetowego wiąże się również zastosowanie odpowiedniego urządzenia do dalszego rozprowadzania sygnału do poszczególnych odbiorców. Ponadto w budynku brak jest podziału instalacji internetowej na części. W celu

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wałcz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego (symetrycznego lub niesymetrycznego) na potrzeby żołnierzy korzystających z lokali mieszkalnych w budynku internatu. Wszystkie wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi oraz dopuszcza się świadczenie usług o parametrach równoważnych lub lepszych bez utraty funkcjonalności i wydajności.

Stały dostęp do szerokopasmowego symetrycznego lub niesymetrycznego łącza internetowego z proponowaną prędkością transmisji do budynku internatu (download) i od budynku internatu (upload) z uwzględnieniem ilości lokali mieszkalnych w budynku. Zgodnie z dokumentacją techniczną budynku ilość gniazd wtyczkowych wynosi około 76 szt. W budynku jest usytuowana szafa rozdzielcza typu „Rac 19” jako główny punkt styku (GPS) w której są usytuowane urządzenia techniczne umożliwiające rozdział sygnału internetowego do poszczególnych lokali mieszkalnych

i biurowych. W każdym lokalu mieszkalnym w budynku internatowym jest usytuowane jedno gniazdko wtyczkowe multimedialne. Prędkość proponowanego łącza będzie weryfikowana poprzez uruchomienie testów dostępnych na stronach internetowych: http:/tester.netia.pl, http:/aplikacje.upc.pl, http:/test.mm.pl, pro.speedtest.pl (certyfikat UKE). Przepustowość łącza nie może być osiągnięta dzięki wykorzystaniu overbookingu. Wymagana minimalna przepustowość łącza internetowego 250 Mbit/s dla sygnału przychodzącego oraz 30 Mbit/s dla sygnału wychodzącego. Sygnał internetowy dostarczany do budynku powinien też być rozprowadzany przewodowo oraz za pomocą urządzeń Wi-Fi (ilość gniazd (punktów) 17szt.). W budynku wykonana jest sieć przewodowa oraz Wi-Fi. Operator powinien zapewnić kody dostępu przy korzystaniu

z urządzeń Wi-Fi w budynku przez użytkownika w taki sposób, aby nie było możliwości pobierania danych przez innego użytkownika

Operator przed przystąpieniem do złożenia oferty na usługę dostępu do szerokopasmowego internetu powinien dokonać w budynku internatu oględzin istniejącej instalacji teleinformatycznej, ustalić możliwości techniczne wykorzystania instalacji i urządzeń zainstalowanych w szafie „Rac 19” (GPS) do transmisji danych. Oględziny powinny wykazać w razie potrzeby konieczność zainstalowania w głównym punkcie styku GPS dodatkowego osprzętu np. router, dekoder lub inne niezbędne urządzenia techniczne umożliwiające funkcjonalność transmisji sygnału zgodnie

z wymogami. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie zainteresowanemu operatorowi wizji lokalnej w budynku internatu. W przypadku konieczności zainstalowania dodatkowych urządzeń technicznych do funkcjonowania usługi transmisji danych (internetu), zostaną one przekazane pisemnie Zamawiającemu, a po zakończeniu obowiązywania umowy zastaną zwrócone operatorowi.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia w razie konieczności ich zamontowania były wyposażone dodatkowo w niezbędne okablowanie, osprzęt wraz oprogramowaniem umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności. Operator jest zobowiązany do pełnej konfiguracji urządzeń końcowych jak np. instalacja routera, dekodera oraz innych niezbędnych urządzeń sieciowych będących własnością operatora. Odpowiedzialność za fizyczne działanie zainstalowanych urządzeń leży po stronie operatora. Oferowane łącze musi zapewniać nielimitowany transfer danych (bez limitu) pobierania i wysyłania danych), nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: a) cena brutto / Waga: 0,6
Kryterium kosztu - Nazwa: b) termin uruchomienia usługi / Waga: 0,4
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-201641
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZP-OS.2610.116.2022
Część nr: 1
Nazwa:

Usługa dostępu do szerokopasmowego Internetu w budynku internatu w Wałczu przy ul Kołobrzeskiej 24

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzup.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego. 5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy. 6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022