Dienstleistungen - 271385-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Tilburg: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten

2022/S 098-271385

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Nationaal identificatienummer: 56679750
Postadres: Spoorlaan 181
Plaats: Tilburg
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5038CB
Land: Nederland
Contactpersoon: Johan van Loenhout
E-mail: j.vanloenhout@omwb.nl
Telefoon: +31 630700644
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.omwb.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=189269
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accountantsdiensten 2022 - 2026

Referentienummer: 2021/OMWB/F&C/AD - 189269
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79200000 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het cluster Financiën & Control van de OMWB zoekt  een marktpartij voor het verrichten van de externe accountantsdienstenverlening, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen kwaliteit (klantbeleving), maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten.

Deze aanbesteding wordt gestart vanwege afloop van de verbintenis met onze huidige accountant. Het doel van deze aanvraag is een keuze te maken en te komen tot een raamovereenkomst met een accountant, die het beste invulling kan geven aan de volgende door de OMWB gewenste dienstverlening:

controle van de jaarrekening van de OMWB;

specifieke adviesfunctie.

Met deze aanbesteding wil de OMWB, een raamovereenkomst afsluiten met de winnaar van deze aanbesteding, vanaf boekjaar 2022. Hierbij zijn wij voornemens om met één partij een raamovereenkomst aan te gaan voor een vaste periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging van één (1) jaar.

Rectificatie 2e vragenronde ingepland.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
79212500 Controleren van de boekhouding
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het verrichten van de externe accountantsdienstenverlening, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen kwaliteit (klantbeleving), maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten. Een en ander om te komen tot een raamovereenkomst met een accountant, die het beste invulling kan geven aan de volgende door de OMWB gewenste dienstverlening:

controle van de jaarrekening van de OMWB;

specifieke adviesfunctie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op natuurlijke adviesfunctie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenstelling van het controleteam / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Controlefilosofie en -aanpak / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Presentatiebijeenkomst / Weging: 20
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 232-611565
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Accountantsdiensten 2022 - 2026

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Astrium Overheidsaccountants B.V.
Plaats: Zoetermeer
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 193 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: De rechtbank Zeeland-West-Brabant
Plaats: Breda
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie Negometrix.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022