Dienstleistungen - 271491-2022

20/05/2022    S98

România-București: Servicii de transport aerian

2022/S 098-271491

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
Număr naţional de înregistrare: 7593088
Adresă: Strada: Libertăţii, nr. 16, sector 5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 050706
Țară: România
Persoană de contact: FLORINEL MARIAN SGARDEA
E-mail: achizitii.publice@insse.ro
Telefon: +40 213181818
Fax: +40 213181833
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.insse.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Altă activitate: statistica

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ŞI PE RUTE EXTERNE - 2 LOTURI

Număr de referinţă: 7593088-2021PAAP(rev.5)-4181/T.A./13.07.2021/poziția 16 și 17
II.1.2)Cod CPV principal
60400000 Servicii de transport aerian
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Serviciile ce urmează a fi prestate (pe LOTUL 1 –rute interne și / sau pe LOTUL 2-rute externe) au ca obiect: Rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets”, pe rute interne (LOTUL 1) și pe rute externe (LOTUL 2) şi efectuarea de activităţi conexe rezervării şi emiterii acestora, pentru care se încheie un acord cadru de servicii pe lot 1 si/sau lot 2, pe o perioadă de 4 ani calendaristici de la data încheierii sale(48 luni). În cadrul prestarii de “SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ŞI PE RUTE EXTERNE - 2 LOTURI” pe care AC-INS intenționează sa le achiziţioneze, rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets” (denumite şi bilete de avion electronice), se vor efectua cu respect. următ.caracteristici tehnice ale prestaţiei:a) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va realiza în beneficiul achizitorului INS, pentru rute interne (destinaţii sau, după caz, puncte de plecare de pe teritoriul României) și / sau pentru rute externe (destinaţii sau, după caz, puncte de plecare internaţionale), LOTUL 1 și / sau LOTUL 2, de către OE care deţin personal specializat în activitatea de ticketing; b)rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu necesităţile și cu constrângerile achizitorului INS, pentru intervalele de execuţie ce vor fi prevăzute în "Invitaţiile de participare la procesul de reluare a competiției (de reofertare)" și în viitoarele contracte subsecvente/comenzi ferme care urmează a se atribui în termenul de valabilitate a acordului cadru de servicii, de 4 ani calendaristici (48 luni) de la data încheierii sale; c)rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua pentru conducătorii cu rang de demnitar și / sau pentru angajaţii și / sau, după caz, pentru alte categorii de delegaţi ai autorităţii contractante INS, participanţi la călătorii pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUL 1 și / sau LOTUL 2); toate categoriile de persoane enumerate în prezentul paragraf, în numele cărora se vor efectua rezervări și se vor achizitiona bilete de transport aerian electronice "e-tickets", pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUl 1 și / sau LOTUL 2), în perioadele derulării contractelor subsecvente/comenzi ferme incheiate in baza viitorului acord cadru de servicii al lotului, vor fi desemnate, în continuare, în cadrul prezentului Caiet de Sarcini, cu termenul generic de "beneficiari ai călătoriilor".d) categoriile de bilete care vor fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente/comenzilor ferme, pe parcursul derulării acordului cadru vor putea fi: în funcție de tipul zborului: cu precădere, bilete dus – întors, iar, după caz, și / sau numai bilete dus, și / sau numai bilete întors, și / sau bilete pentru destinaţii (zboruri / legături) multiple; în funcție de clasa de confort a aeronavei: bilete clasa „Business” (pentru demnitari) și / sau bilete clasa „Economy” (pentru celelalte categorii de personal angajat sau delegaţi), iar, în cazuri cu totul excepţionale, clasa unică de confort „low cost”; în funcție de programarea datelor de zbor: cu includerea zilelor de weekend sau fără includerea acestora, în datele zborurilor; NOTĂ: Caracteristicile tehnico-financiare generale ale biletului de transport aerian electronic (denumit și bilet de avion electronic) / "e-ticket" sunt redate, în cuprinsul subcap. V.2. al caietului de sarcini.e)Rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua, în principal, pentru zboruri cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internaționale de Transport Aerian – IATA) și, în plan secundar (la cerinţa expresă a AC-INS sau dacă nu vor exista zboruri ale companiilor aeriene membre IATA, pe destinaţiile solicitate), cu aeronave ale companiilor care efectuează zboruri „low cost”.Cantitățile minime / maxime de servici... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE - LOTUL 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60400000 Servicii de transport aerian
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul Național de Statistică

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate (pe LOTUL 1 ): Rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets” (denumite şi bilete de avion electronice), care se va efectua cu respectarea oportunității și a următoarelor caracteristici tehnice ale prestaţiei:

a) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va realiza în beneficiul achizitorului INS, pentru rute interne (destinaţii și/sau, după caz, puncte de plecare de pe teritoriul României) și / sau pentru rute externe (destinaţii și/sau, după caz, puncte de plecare internaţionale), conform LOTULUI 1 , de către operatori economici care deţin personal specializat în activitatea de ticketing;

b) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu necesităţile și cu constrângerile achizitorului INS, pentru intervalele de execuţie ce vor fi prevăzute în "Invitaţiile de participare la procesul de reluare a competiției (de reofertare)" și în viitoarele contracte subsecvente/comenzi ferme care urmează a se atribui în termenul de valabilitate a acordului cadru de servicii, care este de 4 ani calendaristici de la data încheierii sale (pe LOTUL 1 );

c) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua pentru conducătorii cu rang de demnitar și / sau pentru angajaţii și / sau, după caz, pentru alte categorii de delegaţi ai autorităţii contractante INS, participanţi la călătorii pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUL 1 ); toate categoriile de persoane enumerate în prezentul paragraf, în numele cărora se vor efectua rezervări și se vor achizitiona bilete de transport aerian electronice "e-tickets", pe rute interne și / sau pe rute externe (LOTUl 1 ), în perioadele derulării contractelor subsecvente/comenzilor ferme viitorului acord cadru de servicii al lotului(1si/sau2) vor fi desemnate, în continuare, în cadrul prezentului caiet de carcini, cu termenul generic de "beneficiari ai călătoriilor".

d) categoriile de bilete care vor fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente/comenzilor ferme, pe parcursul derulării acordului cadru, vor putea fi:

 în funcție de tipul zborului: cu precădere, bilete dus – întors, iar, după caz, și / sau numai bilete dus, și / sau numai bilete întors, și / sau bilete pentru destinaţii (zboruri / legături) multiple;

 în funcție de clasa de confort a aeronavei: bilete clasa „Business” (pentru demnitari) și / sau bilete clasa „Economy” (pentru celelalte categorii de personal angajat sau delegaţi), iar, în cazuri cu totul excepţionale, clasa unică de confort „low cost”;

 în funcție de programarea datelor de zbor: cu includerea zilelor de weekend sau fără includerea acestora, în datele zborurilor;

NOTĂ: Caracteristicile tehnico-financiare generale ale biletului de transport aerian electronic (denumit și bilet de avion electronic) / "e-ticket" sunt redate, în detaliu, în cuprinsul subcap. V.2.

e) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua, în principal, pentru zboruri cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internaționale de Transport Aerian – IATA sau ale unor asociații de transport aerian cu activitate echivalentă) și, în plan secundar (la cerinţa expresă a promitentului achizitor INS sau dacă nu vor exista zboruri ale companiilor aeriene membre IATA sau echivalent, pe destinaţiile solicitate), cu aeronave ale companiilor care efectuează zboruri „low cost”.

Cantitatea min/max de servicii pe total acord cadru (2 loturi): min 80 bilete de avion electronice / max. 705 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 1 - Rute interne min 40 bilete de avion electronice / max. 80 bilete de avion electronice .

Valoarea min/max estimata a serviciilor, pe total acord cadru (2 loturi): min 40,000.00 euro / max. 500,000.00 euro, din care PE LOTUL 1 - Rute interne min 8,000.00 euro / max. 16,000.00 euro .

Cantit min/max. de servicii aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a AC - (2 loturi): min.15 bilete de avion electronice / max.22 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 1 - Rute interne min 7 bilete de avion electronice / max. 10 bilete de avion electronice.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru (2 loturi): -min 7,800.00 euro / max. 11,600.00 euro.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru - Pe LOTUL 1 - Rute interne -min 1,400.00 euro / max. 2,000.00 euro.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de cursuri de perfecţionare profesională organizate de IATA sau de oricare altă organizație cu activitate echivalentă și / sau de alianţe aeriene și / sau de companii aeriene / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de rambursare a sumei aferente biletului de avion electronic "e-ticket", către achizitorul INS / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de agenţi de ticketing puși la dispoziţia achizitorului INS (de ofertant sau de asociat sau de subcontractant) / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final se calc. prin însumarea punctelor obținute la prop. tehnică și la cea financiară.Criteriul de atribuire a ofertelor câștigătoare, ce se va aplica în cadrul procedurii licitație deschisă online, pt. încheierea acordului cadru de servicii (pe LOTUl 1), conform reglementărilor în vigoare, va fi criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate –preț”. Prezenta procedură licitație deschisă online - 2 loturi, cu obiect "SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ȘI EXTERNE " (LOTUL 1: Servicii de transport aerian pe rute interne; ), va avea ca finalitate încheierea, pe fiecare lot, a unui acord cadru de servicii, cu OE cu oferte constatate admisibile în procesul evaluării, min. 1/max. 100, clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, pe care îl vor obţine prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ". Evaluarea ofertelor ce vor fi depuse pe LOTUL 1 constă în acordarea, pentru fiecare ofertă declarată admisibilă, a unui punctaj rezultat din aplicarea algoritmului de calcul expus în Tabelul 1 al caietului de sarcini .

Reluarea competitiei/Reofertare:Condiţiile ce vor fi stabilite de către autoritatea contractantă, cu prilejul organizării etapei de reluare a competiţiei sunt rezumate în paragraful de mai jos:a)promitentul achizitor INS va relua competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate, dacă va fi cazul, cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2);b)pt fiecare contract subsecvent/comandă fermă care urmează a fi atribuit(ă),pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2, promitentul achizitor INS va consulta, în scris, operatorii economici parte la acordul cadru respectiv, adresand o "INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCESUL DE REOFERTARE" tuturor OE deveniți promitenți prestatori;c)în procesul de reofertare, promitenţii prestatori ai LOTULUI 1 și / sau ai LOTULUI 2, după caz, vor elabora oferta, o vor semna cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și o vor transmite, promitentului achizitor INS, pe email, la adresa instituţională achizitii.publice@insse.ro, prezentând, pentru biletele de avion electronice „e-tickets” solicitate deAC_INS, oferta de preţ (financiară), conf. modelului Tabelului 2 (rute externe) sau al Tabelului 3 (rute interne), după caz, din Anexa 1 a Caiet de sarcini, d) atribuirea oricarui contract subsecvent/comandă fermă (pe LOTUL 1 şi / sau pe LOTUL 2) se va realiza pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, din acest punct de vedere fiind menţinute condiţiile din etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare, cu singura diferenţă că, pentru comp. financiară, în locul Taxei de tranzacţie va fi evaluat factorul intitulat „Preţul biletului de avion electronic – e-ticket”. Punctajele aferente factorilor de evaluare care alcătuiesc comp. tehnică vor fi cele stabilite în etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare. Punctajul pentru componenta financiară se va calcula astfel:-Pentru cel mai scăzut dintre prețurile totale ofertate în moneda Euro, notat Preț (min), se vor acorda 60 pct.;-Pt. celelalte prețuri totale ofertate în moneda Euro, notate Preț (n), punctajul P (n) se calculează proporțional, astfel:P(n) = [Preț(min) / Preț(n)] x 60 pct .Cu prilejul fiecarei etape de reluare a competiției (de reofertare) Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, care constituie o componentă a prețului individual al fiecărui bilet de avion electronic „e-ticket” declarată de un OE, în moneda Euro, va putea fi mai mică decât sau cel mult egală cu nivelul valoric al Taxei de tranzacţie ("Transaction fee") ofertată de respectivul OE, în cadrul procedurii de licitație deschisă și înscrisă în SEAP, acest din urmă nivel valoric fiind deja punctat în cadrul licitației(pentru Lot 1) și contribuind la declararea ofertei ca fiind câștigătoare a procedurii de atribuire. Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, din cadrul unui proces de reofertare (de reluare a competiției) va putea să difere, ca valoare, pe LOTUL 1, față de LOTUL 2.Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ va fi un numă real pozitiv, cu maximum 2 zecimale.AC-INS, NU va accepta, în cadrul niciunui proces de reluare a competiției (de reofertare), valoarea „0” (zero) pentru Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ deoarece, în conf. cu prevederile Art. 3, lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și comp. ulterioare, contractul de achiziție publică este un CONTRACT CU TITLU ONEROS, iar celelalte componente ale biletului de avion electronic rezervat și emis de viitorul prestator sunt achitate, de acesta, către I.A.T.A sau organizația echivalentă, sau, după caz, către compania aeriană inițiatoare a zborului low cost. AC-INS iși rezervă dreptul de a solicita, prestatorului, cu prilejul efectuării plății, doc.probatorii care conţin inf. financiare detaliate (AGENT COUPON, factura IATA – BSP sau echivalent, după caz, alte doc. justificative asemenea), în scopul verificării corectitudinii modului de determinare a prețului biletului / a prețurilor biletelor de avion electronic(e) „e-ticket / e-tickets”, de către OE.AC-INS va atribui, fiecare ctr subsecvent/comandă fermă, OE care prezintă, în procesul de reofertare organizat (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2), oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ", respectiv acelui OE participant la reofertare, care va întruni cel mai mare punctaj, prin aplicarea algoritmului de calcul.In etapa de reofertare, OE vor respecta forma tabelară a ofertelor de bilete de avion electronice “e-tickets”, solicitată de AC- INS în Anexa 1 la Caiet de sarcini (Tabelele 2 – 3 inclusiv).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE EXTERNE - LOTUL 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60400000 Servicii de transport aerian
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Institutul Național de Statistică

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Descrierea serviciilor ce urmează a fi prestate (pe LOTUL 2 ): Rezervarea și emiterea biletelor de transport aerian electronice „e-tickets” (denumite şi bilete de avion electronice), care se va efectua cu respectarea oportunității și a următoarelor caracteristici tehnice ale prestaţiei:

a) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va realiza în beneficiul achizitorului INS, pentru rute externe (destinaţii și/sau, după caz, puncte de plecare internaţionale), conform LOTULUI 2 , de către operatori economici care deţin personal specializat în activitatea de ticketing;

b) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu necesităţile și cu constrângerile achizitorului INS, pentru intervalele de execuţie ce vor fi prevăzute în "Invitaţiile de participare la procesul de reluare a competiției (de reofertare)" și în viitoarele contracte subsecvente/comenzi ferme care urmează a se atribui în termenul de valabilitate a acordului cadru de servicii, care este de 4 ani calendaristici/48 luni de la data încheierii sale (pe LOTUL 2 );

c) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua pentru conducătorii cu rang de demnitar și / sau pentru angajaţii și / sau, după caz, pentru alte categorii de delegaţi ai autorităţii contractante INS, participanţi la călătorii pe pe rute externe (LOTUL 2 ); toate categoriile de persoane enumerate în prezentul paragraf, în numele cărora se vor efectua rezervări și se vor achizitiona bilete de transport aerian electronice "e-tickets", pe rute externe (LOTUl 2 ), în perioadele derulării contractelor subsecvente/comenzilor ferme viitorului acord cadru de servicii al lotului(1si/sau2) vor fi desemnate, în continuare, în cadrul prezentului caiet de carcini, cu termenul generic de "beneficiari ai călătoriilor".

d) categoriile de bilete care vor fi solicitate în cadrul contractelor subsecvente/comenzilor ferme, pe parcursul derulării acordului cadru, vor putea fi:

 -în funcție de tipul zborului: cu precădere, bilete dus – întors, iar, după caz, și / sau numai bilete dus, și / sau numai bilete întors, și / sau bilete pentru destinaţii (zboruri / legături) multiple;

 -în funcție de clasa de confort a aeronavei: bilete clasa „Business” (pentru demnitari) și / sau bilete clasa „Economy” (pentru celelalte categorii de personal angajat sau delegaţi), iar, în cazuri cu totul excepţionale, clasa unică de confort „low cost”;

 -în funcție de programarea datelor de zbor: cu includerea zilelor de weekend sau fără includerea acestora, în datele zborurilor;

NOTĂ: Caracteristicile tehnico-financiare generale ale biletului de transport aerian electronic (denumit și bilet de avion electronic) / "e-ticket" sunt redate, în detaliu, în cuprinsul subcap. V.2.

e) rezervarea și emiterea biletelor de avion electronice „e-tickets” se va efectua, în principal, pentru zboruri cu aeronave ale companiilor de linie (membre ale Asociatiei Internaționale de Transport Aerian – IATA sau ale unor asociații de transport aerian cu activitate echivalentă) și, în plan secundar (la cerinţa expresă a promitentului achizitor INS sau dacă nu vor exista zboruri ale companiilor aeriene membre IATA sau echivalent, pe destinaţiile solicitate), cu aeronave ale companiilor care efectuează zboruri „low cost”.

Cantitatea min/max de servicii pe total acord cadru (2 loturi): min 80 bilete de avion electronice / max. 705 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 2 - Rute externe min 40 bilete de avion electronice / max. 625 bilete de avion electronice .

Valoarea min/max estimata a serviciilor, pe total acord cadru (2 loturi): min 40,000.00 euro / max. 500,000.00 euro, din care PE LOTUL 2 - Rute externe min 32,000.00 euro / max. 484,000.00 euro .

Cantit min/max. de servicii aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a AC - (2 loturi): min.15 bilete de avion electronice / max.22 bilete de avion electronice, din care PE LOTUL 2 - Rute interne min 8 bilete de avion electronice / max. 12 bilete de avion electronice.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru (2 loturi): -min 7,800.00 euro / max. 11,600.00 euro.

Valoarea min/max estimata a serviciilor, aferenta celui mai mare contract subsecvent preconizat a se atribui in perioada de valabilitate a acordului cadru - Pe LOTUL 2 - Rute externe -min 6,400.00 euro / max. 9,600.00 euro.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de agenţi de ticketing puși la dispoziţia achizitorului INS (de ofertant sau de asociat sau de subcontractant) / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de rambursare a sumei aferente biletului de avion electronic "e-ticket", către achizitorul INS / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Numărul de cursuri de perfecţionare profesională organizate de IATA sau de oricare altă organizație cu activitate echivalentă și / sau de alianţe aeriene și / sau de companii aeriene / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 60
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Punctajul final se calc. prin însumarea punctelor obținute la prop. tehnică și la cea financiară.Criteriul de atribuire a ofertelor câștigătoare, ce se va aplica în cadrul procedurii licitație deschisă online, pt. încheierea acordului cadru de servicii (pe LOTUl 2), conform reglementărilor în vigoare, va fi criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate –preț”. Prezenta procedură licitație deschisă online - 2 loturi, cu obiect "SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ȘI EXTERNE-2 loturi " (LOTUL 2: Servicii de transport aerian pe rute externe; ), va avea ca finalitate încheierea, pe fiecare lot, a unui acord cadru de servicii, cu OE cu oferte constatate admisibile în procesul evaluării, min. 1/max. 100, clasaţi în ordinea descrescătoare a punctajului, pe care îl vor obţine prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ". Evaluarea ofertelor ce vor fi depuse pe LOTUL 2 constă în acordarea, pentru fiecare ofertă declarată admisibilă, a unui punctaj rezultat din aplicarea algoritmului de calcul expus în Tabelul 1 al caietului de sarcini .

Reluarea competitiei/Reofertare:Condiţiile ce vor fi stabilite de către autoritatea contractantă, cu prilejul organizării etapei de reluare a competiţiei sunt rezumate în paragraful de mai jos:a)promitentul achizitor INS va relua competiţia pe baza aceloraşi termeni şi condiţii aplicate pentru atribuirea acordului cadru, detaliate acolo unde este necesar şi completate, dacă va fi cazul, cu alţi termeni şi condiţii prevăzute în documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2);b)pt fiecare contract subsecvent/comandă fermă care urmează a fi atribuit(ă),pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2, promitentul achizitor INS va consulta, în scris, operatorii economici parte la acordul cadru respectiv, adresand o "INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCESUL DE REOFERTARE" tuturor OE deveniți promitenți prestatori;c)în procesul de reofertare, promitenţii prestatori ai LOTULUI 1 și / sau ai LOTULUI 2, după caz, vor elabora oferta, o vor semna cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii și o vor transmite, promitentului achizitor INS, pe email, la adresa instituţională achizitii.publice@insse.ro, prezentând, pentru biletele de avion electronice „e-tickets” solicitate de AC_INS, oferta de preţ (financiară), conf. modelului Tabelului 2 (rute externe) sau al Tabelului 3 (rute interne), după caz, din Anexa 1 a Caiet de sarcini, d) atribuirea oricarui contract subsecvent/comandă fermă (pe LOTUL 1 şi / sau pe LOTUL 2) se va realiza pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preţ”, din acest punct de vedere fiind menţinute condiţiile din etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare, cu singura diferenţă că, pentru comp. financiară, în locul Taxei de tranzacţie va fi evaluat factorul intitulat „Preţul biletului de avion electronic – e-ticket”. Punctajele aferente factorilor de evaluare care alcătuiesc comp. tehnică vor fi cele stabilite în etapa de atribuire a ofertelor câştigătoare. Punctajul pentru componenta financiară se va calcula astfel:-Pentru cel mai scăzut dintre prețurile totale ofertate în moneda Euro, notat Preț (min), se vor acorda 60 pct.;-Pt. celelalte prețuri totale ofertate în moneda Euro, notate Preț (n), punctajul P (n) se calculează proporțional, astfel:P(n) = [Preț(min) / Preț(n)] x 60 pct .Cu prilejul fiecarei etape de reluare a competiției (de reofertare) Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, care constituie o componentă a prețului individual al fiecărui bilet de avion electronic „e-ticket” declarată de un OE, în moneda Euro, va putea fi mai mică decât sau cel mult egală cu nivelul valoric al Taxei de tranzacţie ("Transaction fee") ofertată de respectivul OE, în cadrul procedurii de licitație deschisă și înscrisă în SEAP, acest din urmă nivel valoric fiind deja punctat în cadrul licitației(pentru Lot 1) și contribuind la declararea ofertei ca fiind câștigătoare a procedurii de atribuire. Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf, din cadrul unui proces de reofertare (de reluare a competiției) va putea să difere, ca valoare, pe LOTUL 1, față de LOTUL 2.Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ va fi un numă real pozitiv, cu maximum 2 zecimale.AC-INS, NU va accepta, în cadrul niciunui proces de reluare a competiției (de reofertare), valoarea „0” (zero) pentru Taxa de tranzacţie ("Transaction fee") / Tf“ deoarece, în conf. cu prevederile Art. 3, lit. l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și comp. ulterioare, contractul de achiziție publică este un CONTRACT CU TITLU ONEROS, iar celelalte componente ale biletului de avion electronic rezervat și emis de viitorul prestator sunt achitate, de acesta, către I.A.T.A sau organizația echivalentă, sau, după caz, către compania aeriană inițiatoare a zborului low cost. AC-INS iși rezervă dreptul de a solicita, prestatorului, cu prilejul efectuării plății, doc.probatorii care conţin inf. financiare detaliate (AGENT COUPON, factura IATA – BSP sau echivalent, după caz, alte doc. justificative asemenea), în scopul verificării corectitudinii modului de determinare a prețului biletului / a prețurilor biletelor de avion electronic(e) „e-ticket / e-tickets”, de către OE.AC-INS va atribui, fiecare ctr subsecvent/comandă fermă, OE care prezintă, în procesul de reofertare organizat (pe LOTUL 1 și / sau pe LOTUL 2), oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, desemnată prin aplicarea criteriului de atribuire "cel mai bun raport calitate-preţ", respectiv acelui OE participant la reofertare, care va întruni cel mai mare punctaj, prin aplicarea algoritmului de calcul.In etapa de reofertare, OE vor respecta forma tabelară a ofertelor de bilete de avion electronice “e-tickets”, solicitată de AC- INS în Anexa 1 la Caiet de sarcini (Tabelele 2 – 3 inclusiv).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 149-397170
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20962/RM/06.05.2022
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent/comanda ferma nr.6/06.05.2022 aprobat cu nr. 20962/RM/06.05.2022, servicii de transport aerian pe rute externe-lot 2 la acord-cadru nr.22002/29.12.2021

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: REMTOURS
Număr naţional de înregistrare: RO 7860452
Adresă: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410095
Țară: România
E-mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Adresă internet: www.remtours.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 9 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 445.24 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 22002/29.12.2021
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Acord cadru având ca obiect prestarea de “SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE ŞI PE RUTE EXTERNE - 2 LOTURI (Lot 1-rute interne și Lot 2-rute externe)” – valabil pentru lotul 1 și lotul 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/12/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 12
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 10
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 12
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: TRAVEL TIME D&R S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 17926970
Adresă: Strada Trestiana, Nr. 13, Sector: 4
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040374
Țară: România
E-mail: licitatie@travel-time.ro
Telefon: +40 213121252
Fax: +40 213121272
Adresă internet: www.travel-time.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 9482566
Adresă: Strada Coravu Ion, mr., Nr. 29C
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021972
Țară: România
E-mail: office@dancopro.ro
Telefon: +40 212500221
Fax: +40 212503312
Adresă internet: www.dancopro.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: REMTOURS
Număr naţional de înregistrare: RO 7860452
Adresă: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410095
Țară: România
E-mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Adresă internet: www.remtours.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC J'INFO TOURS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 445220
Adresă: în Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr. 1, sectorul 1, cod poştal 010461
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010458
Țară: România
E-mail: incoming3@jinfotours.ro
Telefon: +4 0721104835
Adresă internet: www.jinfotours.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 500 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 500 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14357/v.B.G/09.03.2022
Lot nr.: 1
Titlu:

CONTRACT SUBSECVENT/COMANDA FERMA nr.1 aprobat cu nr. 14357/v.B.G/09.03.2022 - SERVICII DE TRANSPORT AERIAN RUTA INTERNĂ lot 1 Bucuresti-Oradea-Bucuresti tur-retur, ÎN BAZA ACORDULUI CADRU DE PRESTARE DE SERVICII NR. 22002 / 29.12.2021(având ca obiect: SERVICII DE TRANSPORT AERIAN-2 loturi, cod CPV 60400000-2)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
09/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: SC J'INFO TOURS SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 445220
Adresă: în Bucuresti, Str. Jules Michelet, nr. 1, sectorul 1, cod poştal 010461
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010458
Țară: România
E-mail: incoming3@jinfotours.ro
Telefon: +4 0721104835
Adresă internet: www.jinfotours.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 196.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20543/RM/10.03.2022
Lot nr.: 2
Titlu:

CONTRACT SUBSECVENT/COMANDĂ FERMĂ NR. 2 / DATA 10.03.2022 aprobat cu nr. 20543/RM/10.03.2022,PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN RUTA EXTERNĂ BUCURESTI-BRUXELLES-BUCURESTI TUR-RETUR, ÎN BAZA ACORDULUI CADRU DE PRESTARE DE SERVICII NR. 22002 / 29.12.2021(având ca obiect: SERVICII DE TRANSPORT AERIAN-2 loturi, cod CPV 60400000-2)

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: REMTOURS
Număr naţional de înregistrare: RO 7860452
Adresă: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410095
Țară: România
E-mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Adresă internet: www.remtours.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 500.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 458.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 14483/v.B.G./25.03.2022
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent/comanda ferma nr.3/25.03.2022 aprobat cu nr.14483/v.B.G./25.03.2022, pentru servicii de transport aerian pe lotul 2(rute externe) pe ruta Bucuresti-LYON-Bucuresti tur-retur, 1 pasager(salariat al INS), plecare in data de 06.04.2022 si retur in data de 09.04.2022. Contract subsecvent/comanda ferma nr.3/25.03.2022 a fost incheiat in interiorul aco... detalii pe www.e-licitatie.ro

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/03/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: REMTOURS
Număr naţional de înregistrare: RO 7860452
Adresă: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410095
Țară: România
E-mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Adresă internet: www.remtours.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 365.09 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20902/RM/29.04.2022
Lot nr.: 2
Titlu:

Contract subsecvent-comanda ferma nr.5 din 29.04.2022 aprobat cu nr.20902/RM/29.04.2022

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/04/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 5
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: REMTOURS
Număr naţional de înregistrare: RO 7860452
Adresă: Strada Mihai Viteazul, Nr. 2
Localitate: Oradea
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 410095
Țară: România
E-mail: elis@remtours.ro
Telefon: +40 259432888
Adresă internet: www.remtours.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 342.08 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/05/2022