Dienstleistungen - 271494-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Diemen: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2022/S 098-271494

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zorginstituut Nederland
Nationaal identificatienummer: 34340664
Postadres: Willem Dudokhof 1
Plaats: Diemen
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Postcode: 1112 ZA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@zinl.nl
Telefoon: +31 621504346
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zorginstituutnederland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/84166
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inhuur SAS Expert

Referentienummer: 2022007274
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wij zijn hiervoor op zoek naar een ervaren SAS-ontwikkelaar, bekend met SAS BI suite 9.4, voor 32 uur per week in de periode van 2 mei 2022 tot 1 november 2022.

De SAS-expert met ervaring in complexe data-integratie kan een analyse op de huidige programmatuur en onderliggende documentatie uitvoeren en kan de analyseresultaten kan omzetten in bruikbare, geactualiseerde documentatie waarmee gemakkelijk overzicht over en inzicht in de dataflow ontstaat. De documentatie dient gemakkelijk onderhoudbaar te zijn in het wijzigingenbeheer. De documentatie wordt standaard opgesteld in het Nederlands.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 75 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL329 Groot-Amsterdam
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diemen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Team Datamanagement wil de documentatie van de GIP-dataflow functioneel en technisch op een actueel en hoger niveau brengen. Dit maakt de impactanalyse mogelijk voor procesverbeteringen en geeft zicht op de kansen voor doorontwikkeling van het datalandschap. De opgeleverde documentatie draagt daarnaast bij aan de beschrijving van het datalandschap.

Wij zijn hiervoor op zoek naar een ervaren SAS-ontwikkelaar, bekend met SAS BI suite 9.4, voor 32 uur per week in de periode van 2 mei 2022 tot 1 november 2022.

De SAS-expert met ervaring in complexe data-integratie kan een analyse op de huidige programmatuur en onderliggende documentatie uitvoeren en kan de analyseresultaten kan omzetten in bruikbare, geactualiseerde documentatie waarmee gemakkelijk overzicht over en inzicht in de dataflow ontstaat. De documentatie dient gemakkelijk onderhoudbaar te zijn in het wijzigingenbeheer. De documentatie wordt standaard opgesteld in het Nederlands.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wensen / Weging: 80.00
Prijs - Weging: 20.00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 138-250737
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Inhuur SAS Expert

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bright Professionals B.V.
Nationaal identificatienummer: 81014384
Postadres: Waarderweg 33A8
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL324 Agglomeratie Haarlem
Postcode: 2031BN
Land: Nederland
E-mail: info@bright-professionals.nl
Telefoon: +31 232052112
Internetadres: http://bright-professionals.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022