Dienstleistungen - 271495-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Gouda: Toezicht op of meting van bodemvervuiling

2022/S 098-271495

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Midden-Holland
Nationaal identificatienummer: 39720503
Postadres: Thorbeckelaan 5
Plaats: GOUDA
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2805CA
Land: Nederland
Contactpersoon: Gusta Koopman
E-mail: info@odmh.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.odmh.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding nazorg vanaf 2022

Referentienummer: 2021195178
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90732600 Toezicht op of meting van bodemvervuiling
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de jaarlijkse nazorgwerkzaamheden op 5 nazorglocaties. De nazorgwerkzaamheden zijn vastgelegd in de diverse jaarrapportages, saneringsplannen en nazorgplannen. Daarnaast worden gedurende de contractperiode de mogelijkheden voor afbouw van de nazorg onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90713000 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Midden Holland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

200.000-400.000 euro per jaar

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

opdracht is voor 2 jaar, met de optie verlenging 2 maal 1 jaar

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 245-646189
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aanbesteding nazorg vanaf 2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/04/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aveco de Bondt BV
Nationaal identificatienummer: 30169759
Postadres: Burgemeester van der Borchstraat 2
Plaats: Holten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7451 CH
Land: Nederland
E-mail: info@avecodebondt.nl
Telefoon: +31 548853333
Internetadres: http://www.avecodebondt.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivatie beroep op artikel 2:138 Aw 2012 in het kader van bekendmaking van de definitieve waarde van de opdracht:

Openbaarmaking van die gegevens:

- zou de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers kunnen schaden, en;

- zou afbreuk kunnen doen aan de eerlijke mededinging tussen ondernemers

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: rechtbank@denhaag.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022