Dienstleistungen - 271529-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Preventívna údržba

2022/S 098-271529

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská správa ciest
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00003328
Poštová adresa: Miletičova 19
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82619
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PACTUM PARK, s.r.o.
E-mail: tender@pactumpark.eu
Telefón: +421 908276903
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ssc.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa a údržba ciest I. triedy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Servis a údržba úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY

Referenčné číslo: SSC_presne_vahy
II.1.2)Hlavný kód CPV
50324200 Preventívna údržba
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa periodickej údržby, servisu a opravy úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY (12ks) s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení servisným strediskom.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 283 333.33 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45259000 Opravy a údržba zariadenia
50312000 Údržba a opravy počítačového vybavenia
50324100 Údržba systémov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V zmysle Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov A. Predmet zákazky, miesto plnenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa periodickej údržby, servisu a opravy úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY (12ks) s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení servisným strediskom.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita tímu kľúčových expertov / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 90
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 237-624510
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Servis a údržba úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BETAMONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31564518
Poštová adresa: J. Jesenského 1054/44
Mesto/obec: Zvolen
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 96003
Štát: Slovensko
E-mail: fekiacova.anna@betamont.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 283 333.33 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 283 333.33 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 42 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

TENZOVÁHY s.r.o. - odborné kapacity (42 %)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022