Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271529-2022

20/05/2022    S98

Slovensko-Bratislava: Preventívna údržba

2022/S 098-271529

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Slovenská správa ciest
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00003328
Poštová adresa: Miletičova 19
Mesto/obec: Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 82619
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: PACTUM PARK, s.r.o.
E-mail: tender@pactumpark.eu
Telefón: +421 908276903
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.ssc.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa a údržba ciest I. triedy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Servis a údržba úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY

Referenčné číslo: SSC_presne_vahy
II.1.2)Hlavný kód CPV
50324200 Preventívna údržba
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa periodickej údržby, servisu a opravy úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY (12ks) s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení servisným strediskom.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 283 333.33 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45259000 Opravy a údržba zariadenia
50312000 Údržba a opravy počítačového vybavenia
50324100 Údržba systémov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

V zmysle Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov A. Predmet zákazky, miesto plnenia.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa periodickej údržby, servisu a opravy úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY (12ks) s cieľom zabezpečiť bezproblémový chod týchto zariadení servisným strediskom.

Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita tímu kľúčových expertov / Relatívna váha: 10
Cena - Relatívna váha: 90
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 237-624510
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Názov:

Servis a údržba úradných meradiel celkovej hmotnosti a nápravových zaťažení nákladných motorových vozidiel typu TENZOVAHY

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
02/05/2022
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 1
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 1
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: BETAMONT s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31564518
Poštová adresa: J. Jesenského 1054/44
Mesto/obec: Zvolen
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 96003
Štát: Slovensko
E-mail: fekiacova.anna@betamont.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 283 333.33 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 283 333.33 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok
Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami
Podiel: 42 %
Krátky opis podielu zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

TENZOVÁHY s.r.o. - odborné kapacity (42 %)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2022