Dienstleistungen - 271570-2022

20/05/2022    S98

Slowenien-Ljubljana: Softwareprogrammierung und -beratung

2022/S 098-271570

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Nationale Identifikationsnummer: 5665493000
Postanschrift: Ulica Josipine Turnograjske 6
Ort: Ljubljana
NUTS-Code: SI041 Osrednjeslovenska
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
E-Mail: jn@sid.si
Telefon: +386 12007500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sid.si
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Banka
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Finančne storitve

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega dokumentnega sistema BusinessConnect

Referenznummer der Bekanntmachung: JN 161/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnje informacijskega dokumentnega sistema BusinessConnect za obdobje štirih (4) let.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnje informacijskega dokumentnega sistema BusinessConnect za obdobje štirih (4) let. Predmet naročila je podrobneje specificiran v objavljeni dokumentaciji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Pavšal / Gewichtung: 65
Qualitätskriterium - Name: Urna postavka / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Odzivni čas / Gewichtung: 5
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 032-082441
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postanschrift: Slovenska cesta 54
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali to dokumentacijo, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo iz prejšnjega stavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem ter potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevka mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa v višini 4.000,00 EUR v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (na mesto XXXXXXLL se vpiše številka JN iz Portala javnih naročil).

Zahtevek za revizijo skupaj s potrdilom o plačilu takse se vloži preko portala eRevizija (www.portalerevizija.si).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Postanschrift: Ulica Josipine Turnograjske 6
Ort: Ljubljana
Postleitzahl: 1000
Land: Slowenien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022