Dienstleistungen - 271572-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Split: Usluge oglašavanja

2022/S 098-271572

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš"
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.moreikrs.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Referentni broj: 01/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79341000 Usluge oglašavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Nabava usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja provodi se u sklopu projekta Jadro - izvor života sufinanciranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 227 400.00 HRK
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora nabave će odabrani ponuditelj izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima u Projektnom zadatku, sukladno Dokumen

II.2.4)Opis nabave:

Predmetna nabava obuhvaća organizaciju javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života, sukladno Dokumentaciji o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 1 / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 2 / Ponder: 10 bodova
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 3 / Ponder: 10 bodova
Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude (s PDV-om) / Ponder: 70 bodova
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Jadro - izvor života, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020."

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 005-008077
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Naziv:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja u okviru projekta Jadro - izvor života

Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
04/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Trotočka d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 67059989656
Poštanska adresa: Dubrovačka 55
Mjesto: Voćin
NUTS kod: HR022 Virovitičko-podravska županija
Poštanski broj: 33522
Država: Hrvatska
E-pošta: radojevic.ileana@gmail.com
Telefon: +385 997335105
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: SM Studio Marketing komunikacije d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 52844677197
Poštanska adresa: Petrinjska 31
Mjesto: zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska
E-pošta: ivana.palatinus@sm-studiomarketing.com
Telefon: +385 14579375
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 307 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 227 400.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno Dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Za rješavanje o žalbama nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave RH, u pisanom obliku. Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb- u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (e-Žalba). Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za infrastrukturne radove
Poštanska adresa: Prilaz braće Kaliterna 10
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: jelena.bajic@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska adresa: www.moreikrs.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022