Dienstleistungen - 271599-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Arnhem: Diensten voor het ontwerpen van websites

2022/S 098-271599

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijn IJssel
Nationaal identificatienummer: 51735914
Postadres: Raapopseweg 1
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6824 DP
Land: Nederland
Contactpersoon: Marcel Peelen
E-mail: aanbesteden@rijnijssel.nl
Telefoon: +31 628462947
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijnijssel.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Corporate Website

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72413000 Diensten voor het ontwerpen van websites
II.2)Beschrijving
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rijn IJssel wenst een overeenkomst af te sluiten met één partij voor het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van een nieuwe website voor Rijn IJssel

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Criterium: Beste Prijs- Kwaliteitverhouding

Weging: 80

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 144-383790

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
24/12/2021
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 7
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Officiële benaming: Four Digits B.V.
Nationaal identificatienummer: 09162137
Postadres: Jansbinnensingel 26
Plaats: ARNHEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6811AL
Land: Nederland
E-mail: info@fourdigits.nl
Telefoon: +31 264422700
Internetadres: http://www.fourdigits.nl
De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klachtencommissie FSR
Plaats: Woerden
Land: Nederland
E-mail: inkoop@mboraad.nl
Internetadres: http://www.mboraad.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022