Dienstleistungen - 271680-2022

20/05/2022    S98

Polen-Gdynia: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2022/S 098-271680

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-221531)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni jednostka budżetowa Gminy Gdynia
Postanschrift: ul. Zakręt do Oksywia 10
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 81-244
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
E-Mail: zkm@zkmgdynia.pl
Telefon: +48 586605415
Fax: +48 586233022
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zkmgdynia.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na pętlach i przystankach komunikacji miejskiej

Referenznummer der Bekanntmachung: ZKM/ZP/01/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

1.1 utrzymania czystości na pętlach i przystankach komunikacji miejskiej;

1.2 ustawienia i opróżniania oraz serwisowania oznakowanych koszy przystankowych;

1.3 utrzymania czystości rozkładów jazdy znajdujących się w wiatach, posterach reklamowych

i słupkach przystankowych na obszarze działania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-221531

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Anstatt:

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonany na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888), obejmujący odpady o następujących kodach:

16 01 03 – zużyte opony;

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów;

17 01 02 – gruz ceglany;

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06;

17 02 01 – drewno;

17 02 02 – szkło;

17 02 03 – tworzywa sztuczne;

20 01 02 – szkło;

20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;

20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie;

20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji;

20 03 01 – nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne;

20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów;

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;

20 3 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach;

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zezwolenie na transport zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, bądź wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz U. z 2022r., poz. 699), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem,

muss es heißen:

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualny wpis do rejestru BDO, prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779 t.j. z późn. zm.), wraz z podaniem numeru rejestrowego BDO.

2. Wykonawca jest zobowiązany posiadać aktualne zezwolenie na transport zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bądź wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o których mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz U. z 2022r., poz. 699), które zezwala Wykonawcy na transport odpadów w zakresie kategorii odpadów objętych zamówieniem,

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 24/05/2022
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:15
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/08/2022
muss es heißen:
Tag: 29/08/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: