Dienstleistungen - 271687-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2022/S 098-271687

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-207880)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 526 289 51 99
Adres pocztowy: ul. Wspólna 2/4
Miejscowość: Warszawa, Polska
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00 - 926
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Dachowska
E-mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Faks: +48 222738922
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI

Numer referencyjny: BDG-V.2611.11.2022.MD
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa

w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert,

a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia, osoby obsługujące elektroniczny system zgłoszeń, o którym mowa w § 7 projektowanych postanowień umowy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy w wymiarze pełnego etatu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-207880

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

(numeracja zgodna z SWZ)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1 nie podlegają wykluczeniu,

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.4.1 w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał należycie:

a) trzy usługi, z których każda:

- polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu oprogramowania w oparciu o

technologię ASP.NET oraz bazę danych MS SQL,

- była o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto;

b) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu utrzymania (obejmującego co najmniej wsparcie

techniczne dla użytkowników, bieżące naprawianie błędów) systemu

informatycznego zbudowanego w oparciu o technologię ASP.NET oraz bazę danych

MS SQL i działającego w sieci Internet, użytkowanego przez co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

c) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu hostingu i obsługi administracyjnej systemu

informatycznego działającego w sieci Internet dla co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo i

dostępność systemu informatycznego przez 7 dni w tygodniu i co najmniej przez

16 godzin w ciągu doby,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych

(w odniesieniu do warunków określonych w lit. b i c), zakres usług, liczba

zarejestrowanych użytkowników oraz okres przez jaki były świadczone usługi

nieprzerwanie muszą odpowiadać zakresowi usług, liczbie użytkowników i

okresowi świadczenia usług, określonymi w ww. warunkach udziału w

postępowaniu.

Powinno być:

(numeracja zgodna z SWZ)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1 nie podlegają wykluczeniu,

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.4.1 w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał należycie:

a) trzy usługi, z których każda:

- polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu oprogramowania w oparciu o

technologię ASP.NET oraz bazę danych MS SQL,

- była o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto;

b) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu utrzymania (obejmującego co najmniej wsparcie

techniczne dla użytkowników, bieżące naprawianie błędów) systemu

informatycznego zbudowanego w oparciu o technologię ASP.NET oraz bazę danych

MS SQL i działającego w sieci Internet, użytkowanego przez co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

c) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu hostingu i obsługi administracyjnej systemu

informatycznego działającego w sieci Internet dla co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo i

dostępność systemu informatycznego przez 7 dni w tygodniu i co najmniej przez

16 godzin w ciągu doby,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych

(w odniesieniu do warunków określonych w lit. b i c), zakres usług, liczba

zarejestrowanych użytkowników oraz okres przez jaki były świadczone usługi

nieprzerwanie muszą odpowiadać zakresowi usług, liczbie użytkowników i

okresowi świadczenia usług, określonymi w ww. warunkach udziału w

postępowaniu.

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

6.2.7 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych

wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio

uczestniczył lub uczestniczy;

6.2.8 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

6.2.9 dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z wyłączeniem

dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.2) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału

w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby;

6.2.10 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec

niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w następnym punkcie.

Powinno być:

6.2.7 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych

wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio

uczestniczył lub uczestniczy;

6.2.8 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

6.2.9 dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z wyłączeniem

dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.2) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału

w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby;

6.2.10 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec

niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w następnym punkcie.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/06/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zmiana ogłoszenia dotyczy zmiany warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2.4.1 SWZ (wymienionego w sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu), zmiany dokumentu określonego w pkt 6.2.7 SWZ (wymienionego w sekcji III.1 2) ogłoszenia o zamówieniu) oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert (sekcja IV.2.2) oraz IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu)