Dienstleistungen - 271687-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2022/S 098-271687

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 076-207880)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Nationale Identifikationsnummer: NIP 526 289 51 99
Postanschrift: ul. Wspólna 2/4
Ort: Warszawa, Polska
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00 - 926
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Dachowska
E-Mail: zamowienia@mfipr.gov.pl
Fax: +48 222738922
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zamowienia.mfipr.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-o-zamowieniach-publicznych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI

Referenznummer der Bekanntmachung: BDG-V.2611.11.2022.MD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 076-207880

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

(numeracja zgodna z SWZ)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1 nie podlegają wykluczeniu,

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.4.1 w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał należycie:

a) trzy usługi, z których każda:

- polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu oprogramowania w oparciu o

technologię ASP.NET oraz bazę danych MS SQL,

- była o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto;

b) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu utrzymania (obejmującego co najmniej wsparcie

techniczne dla użytkowników, bieżące naprawianie błędów) systemu

informatycznego zbudowanego w oparciu o technologię ASP.NET oraz bazę danych

MS SQL i działającego w sieci Internet, użytkowanego przez co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

c) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu hostingu i obsługi administracyjnej systemu

informatycznego działającego w sieci Internet dla co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo i

dostępność systemu informatycznego przez 7 dni w tygodniu i co najmniej przez

16 godzin w ciągu doby,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych

(w odniesieniu do warunków określonych w lit. b i c), zakres usług, liczba

zarejestrowanych użytkowników oraz okres przez jaki były świadczone usługi

nieprzerwanie muszą odpowiadać zakresowi usług, liczbie użytkowników i

okresowi świadczenia usług, określonymi w ww. warunkach udziału w

postępowaniu.

muss es heißen:

(numeracja zgodna z SWZ)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1 nie podlegają wykluczeniu,

5.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub

zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.4.1 w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie wykonał należycie:

a) trzy usługi, z których każda:

- polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu oprogramowania w oparciu o

technologię ASP.NET oraz bazę danych MS SQL,

- była o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto;

b) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu utrzymania (obejmującego co najmniej wsparcie

techniczne dla użytkowników, bieżące naprawianie błędów) systemu

informatycznego zbudowanego w oparciu o technologię ASP.NET oraz bazę danych

MS SQL i działającego w sieci Internet, użytkowanego przez co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

c) trzy usługi, z których każda:

- polegała na świadczeniu hostingu i obsługi administracyjnej systemu

informatycznego działającego w sieci Internet dla co najmniej 500

zarejestrowanych użytkowników, zapewniającą funkcjonowanie, bezpieczeństwo i

dostępność systemu informatycznego przez 7 dni w tygodniu i co najmniej przez

16 godzin w ciągu doby,

- była świadczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Uwaga!

W przypadku wykazania przez Wykonawcę usług powtarzających się lub ciągłych

(w odniesieniu do warunków określonych w lit. b i c), zakres usług, liczba

zarejestrowanych użytkowników oraz okres przez jaki były świadczone usługi

nieprzerwanie muszą odpowiadać zakresowi usług, liczbie użytkowników i

okresowi świadczenia usług, określonymi w ww. warunkach udziału w

postępowaniu.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Anstatt:

6.2.7 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych

wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio

uczestniczył lub uczestniczy;

6.2.8 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

6.2.9 dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z wyłączeniem

dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.2) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału

w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby;

6.2.10 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec

niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w następnym punkcie.

muss es heißen:

6.2.7 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na

rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od

niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu usług

stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych

wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń

powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio

uczestniczył lub uczestniczy;

6.2.8 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

6.2.9 dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z wyłączeniem

dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.2) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim

Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału

w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji

podmiotów udostępniających zasoby;

6.2.10 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec

niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców

wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w następnym punkcie.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 26/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana ogłoszenia dotyczy zmiany warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.2.4.1 SWZ (wymienionego w sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu), zmiany dokumentu określonego w pkt 6.2.7 SWZ (wymienionego w sekcji III.1 2) ogłoszenia o zamówieniu) oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert (sekcja IV.2.2) oraz IV.2.7) ogłoszenia o zamówieniu)