Dienstleistungen - 271695-2022

20/05/2022    S98

Polska-Wartkowice: Usługi związane z odpadami

2022/S 098-271695

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 087-236580)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina WARTKOWICE
Krajowy numer identyfikacyjny: 828-13-55-235
Adres pocztowy: STARY GOSTKÓW 3D
Miejscowość: Wartkowice
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 99-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: ANITA KACPRZAK
E-mail: zamowienia@wartkowice.pl
Tel.: +49 436785105-48
Faks: +49 436785105
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wartkowice.biuletyn.net

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WARTKOWICE ”

Numer referencyjny: ZP.271.03.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości z terenu Zamawiającego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, a także innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Wartkowice,

2.2. odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (dalej: PSZOK) i z wyznaczonych miejsc zbiorowej zbiórki określonych w Załączniku nr 7 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 087-236580

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Część nr: Warunki realizacji umowy:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: cały punkt 2.2)
Zamiast:

Warunki umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 3 do SWZ dostępnej wraz z pozostałymi dokumentami postępowania na stronie postępowania oraz na stronie http://www.wartkowice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1040&bsc=N

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej ze wzorem stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.

Powinno być:

Warunki umowy określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 4 do SWZ dostępnej wraz z pozostałymi dokumentami postępowania na stronie postępowania oraz na stronie http://www.wartkowice.biuletyn.net/?bip=1&cid=1040&bsc=N

Strony zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej ze wzorem stanowiącej załącznik nr 4a do SWZ.

Numer sekcji: VI.3
Część nr: Informacje dodatkowe:
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zmienia się pkt 4 poprzez dodanie ppkt 4.4.
Zamiast:

4. Rozdział VII SWZ – z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:

4.1. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

4.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.3. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835.

Powinno być:

4. Rozdział VII SWZ – z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:

4.1. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

4.2. na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.3. w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835.

4.4.. na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, Zamawiający nie udzieli zamówienia Wykonawcy, działającego na rzecz lub z udziałem:

4.4.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

4.4.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.4.1., lub

4.4.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.4.1. lub 4.4.2.,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Okoliczności, o których mowa będą podlegały weryfikacji w toku postępowania, Zamawiający zastrzega możliwość żądania dokumentów, oświadczeń dokumentujących stan faktyczny w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie”.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: