Dienstleistungen - 271701-2022

20/05/2022    S98

Polen-Białystok: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2022/S 098-271701

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-221362)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Pieńkowska
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858696932
Fax: +48 858696249
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie miasta Białegostoku

Referenznummer der Bekanntmachung: DGK-IV.271.11.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu m. B-stoku z uwzględnieniem podziału zam. na części:

1)Cz.I–Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie m. B-stoku w S.I,

2)Cz.II–Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie m. B-stoku w S.II,

3)Cz.III–Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie m. B-stoku w S.III,

4)Cz.IV–Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie m. B-stoku w S.IV,

5)Cz.V–Zimowe utrzymanie głównych ulic na terenie m. B-stoku w S.V,

6)Cz.VI–Zimowe utrzymanie głównych ulic na ternie m. B-stoku w S.VI

7)Cz.VII–Zimowe utrzymanie głównych ulic na tereniem. B-stoku w S.O.

Zakres rzeczowy prac, przewidywane ilości prac oraz istotne postanowienia dot. ich realizacji zawierają załączniki do SWZ:

1)Zał. nr6,7,8,15,16–dot. Cz.I zam.,

2)Zał. nr6,7,9,15,16–dot. Cz.II zam.,

3)Zał. nr6,7,10,15,16–dot. Cz.III zam.,

4)Zał. nr6,7,11,15,16–dot. Cz.IV zam.,

5)Zał. nr6,7,12,15,16–dot. Cz.V zam.,

6)Zał. nr6,7,13,15,16–dot. Cz.VI zam.,

7)Zał. nr6,7,14,15,16–dot. Cz. VII zam.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-221362

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

I.Podstawy wykl.:

1.Z postęp. wyklucza się Wyk. w przypadkach określonych w art.108ust.1 ustawy Pzp.

2.Zam. przewiduje wykluczenie Wyk. na podst. art.109ust.1pkti4 ustawy Pzp.

II.W celu potw., że wyk. nie podlega wykl. oraz spełnia warunki udziału w post., wyk. dołącza do oferty:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”), o którym mowa w art.125ust.1 ustawy Pzp – na lub wg zał. nr 1 do SWZ. Ośw. należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: E-Zamówienia/JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez Zam. dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (wformacie .xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie. Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólneoświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

III.Wykaz podm. środków dowodowych na potw. niepodlegania wykl., składanych na wezwanie zam.:

1.Wyk. składa:

1) inf. z KRK w zakresie art.108ust.1pkt1i2 ustawy Pzp oraz art.108ust.1pkt4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem;

2) ośw. Wyk., w zakresie art.108ust.1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej gr. kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej gr. kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potw. przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej gr. kapitałowej;

3)zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potw., że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109ust.1pkt1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3m-ce przed jego złożeniem, a wprzypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem dokument potw., że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4)zaśw. albo inny dok. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzające, że Wyk.nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.109ust.1pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo inny dokument - dok. potw., że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5)odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art.109ust.1pkt4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku Wyk. zarejestrowanego w polskim KRS lub polskiej CEiIDG, Zam. dla potw. braku pods. wykl.na podstawie art.109ust.1pkt4 ustawy Pzp, skorzysta z dok. znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych.

6)ośw. Wyk. o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w art.125ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zam., o którym mowa w:

a)art.108 ust.1pkt3 ustawy Pzp,

b)art.108 ust.1pkt4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka

zapobiegawczego,

c)art.108 ust.1pkt5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu

zakłócenie konkurencji,

d)art.108 ust.1pkt6 ustawy Pzp,

e)art.109ust.1pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności pod. i opłat lokal, o których mowa w ustawie z dn. 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

muss es heißen:

I. PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie:

1) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1),

2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podst. art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

II. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA:

1. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – na lub wg załącznika nr 2 do SWZ.

Oświadczenie należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka: E-usługi/JEDZ.

Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml - do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na Platformie.

Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

2. nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca dołącza do oferty:

oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - na lub wg załącznika nr 2a do SWZ.

III. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z rozdz. VIII SWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 25/05/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 02/06/2022
Ortszeit: 12:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: