Dienstleistungen - 271702-2022

20/05/2022    S98

Polska-Świecie: Usługi związane z odpadami

2022/S 098-271702

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 084-225720)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Świecie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5591003606
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 124
Miejscowość: Świecie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Kruczkowska
E-mail: kruczkowska@swiecie.eu
Tel.: +48 523332312
Faks: +48 523332351
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swiecie.eu
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Numer referencyjny: OR-RGO.271.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: regularny odbiór odpadów i transport do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki do zbierania odpadów, mycie i dezynfekcję pojemników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 12 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 084-225720

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:

b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) dotyczący podmiotów transportujących odpady – co najmniej w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia

Powinno być:

b) Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699) dotyczący podmiotów transportujących odpady – co najmniej w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia

VII.2)Inne dodatkowe informacje: