Dienstleistungen - 271705-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Reklamedienste

2022/S 098-271705

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 082-221470)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Sprawiedliwości
Postanschrift: Al. Ujazdowskie 11
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-567
Land: Polen
E-Mail: judyta.kowalska@ms.gov.pl
Telefon: +48 225212444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Adresse des Beschafferprofils: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/profil-nabywcy-

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa obsługa kampanii informacyjno-edukacyjnych, działań promocyjno-marketingowych, działań medialnych i działań z zakresu PR Funduszu Sprawiedliwości

Referenznummer der Bekanntmachung: BF-II.3710.6.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79342200 Reklamedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa kampanii informacyjno-edukacyjnych, działań promocyjno-marketingowych, działań medialnych i działań z zakresu PR Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Tomie II i III SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 082-221470

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy.

3. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Ustawy.

4. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Wykonawca wypełniając jednolity dokument może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi, które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.

6. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 Ustawy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawców, których oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe:

•W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-7 oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 i 3 z uwzględnieniem ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy.

2a. Zgodnie z art. 126 ust. 2 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Formularz „Wykaz osób”, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 Ustawy.

3.a. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835)

3.b. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),

4. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie: braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenia składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej „jednolitym dokumentem” oraz

na formularzu Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczącego przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (stanowiącego formularz 3.6).

Wykonawca wypełniając jednolity dokument może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi, które umożliwiają wypełnienie jednolitego dokumentu i utworzenie dokumentu elektronicznego.

6. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust. 1 Ustawy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawców, których oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-7 oraz § 4 ust. 1 pkt. 1 i 3 z uwzględnieniem ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe:

•W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli:wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (świadczonych, realizowanych), tj. aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 500 000 złotych brutto, której przedmiotem była obsługa działań informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii informacyjnej lub społecznej, oraz zawierała co najmniej:

a) opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii,

b) produkcję materiałów audiowizualnych,

c) zakup mediów (np.: TV lub Prasa lub Internet lub Radio),

d) prowadzenie kanałów społecznościowych oraz działań promocyjnych z wykorzystaniem kanałów społecznościowych.

muss es heißen:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe:

•W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli: wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, zrealizował, zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (świadczonych, realizowanych), tj. aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje) co najmniej 1 usługę o wartości co najmniej 1 000 000 złotych brutto, której przedmiotem była obsługa działań informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii informacyjnej lub społecznej, oraz zawierała co najmniej:

a) opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii,

b) produkcję materiałów audiowizualnych,

c) zakup mediów (np.: TV i/lub Prasa i/lub Internet i/lub Radio),

d) prowadzenie kanałów społecznościowych oraz działań promocyjnych z wykorzystaniem kanałów społecznościowych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór formularz 3.3.).

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: