Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 271713-2022

20/05/2022    S98

Polska-Oborniki: Usługi związane z odpadami

2022/S 098-271713

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-208042)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Oborniki
Krajowy numer identyfikacyjny: 631258804
Adres pocztowy: ulica Piłsudskiego 76
Miejscowość: Oborniki
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Łukaszewicz
E-mail: anna.lukaszewicz@um.oborniki.pl
Tel.: +48 616559129
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.oborniki.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z PSZOK w Obornikach w latach 2022-2023

Numer referencyjny: ROS.271.08.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, w instalacji odzysku odpadów, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Obornikach (dalej: PSZOK) na lata 2022-2023. Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z własnej stacji przeładunkowej przed finalnym przetransportowaniem odpadów komunalnych do instalacji odzysku.

2. Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować odpady komunalne od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wskazanego przez Zamawiającego oraz podmiotu prowadzącego PSZOK, sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości lub zebranych w PSZOK.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-208042

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, w instalacji odzysku odpadów, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Obornikach (dalej: PSZOK) na lata 2022-2023. Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z własnej stacji przeładunkowej przed finalnym przetransportowaniem odpadów komunalnych do instalacji odzysku. Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować odpady komunalne sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości lub zebranych w PSZOK.

Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dniu robocze w godzinach od 6.00 do 20.00 oraz w soboty od 6.00 do 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Po uzgodnieniu dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin przyjęcia odpadów w instalacji (względnie: stacji przeładunkowej).

Łączna szacowana ilość odpadów podlegających zagospodarowaniu w okresie obowiązywania umowy i realizacji zamówienia nie przekroczy 6.894,522 Mg, w tym 6.592,091 Mg pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz 302,431 Mg odpadów zebranych w PSZOK. Zamawiający informuje, że ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 30% ilości odpadów określonych odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ. Prawo opcji opisane zostało w pkt II.2.11 niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania zakresu zamówienia, polegającego na zwiększeniu ilości odpadów podlegających zagospodarowaniu do 20% wielkości zamówienia w odniesieniu do ilości odpadów odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ wraz z możliwością odpowiedniego zwiększenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu prac na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem prognozowanych rodzajów i ilości odpadów stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

Sposób świadczenia usług:

1. Dokumentowanie przyjęcia odpadów przez Wykonawcę – każdy wjazd na teren instalacji (względnie: stacji przeładunkowej) będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem (kwitem wagowym) zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów ustaloną na legalizowanej wadze, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię ww. dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów, a zestawienie ww. dokumentów każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z fakturą.

2. Wykonawca każdorazową dostawę odpadów potwierdzać będzie w systemie BDO niezwłocznie po przejęciu odpadów, nie później jednak niż następnego dnia roboczego.

3. Zagospodarowanie odpadów w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio w instalacji polegać będzie na zapewnieniu miejsca dla odzysku odpadów spełniającego kryteria technologiczne oraz odpowiadającego wymaganiom określonym w ustawie o odpadach, ustawie Prawo ochrony środowiska i innych właściwych przepisach, w szczególności w zakresie posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów objętych zamówieniem. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia najpierw poprzez przyjęcie odpadów do stacji przeładunkowej, a następie przetransportowanie do miejsca ich zagospodarowani wykonawcę obowiązują wymagania określone powyżej oraz dodatkowo wymagania związane z prowadzeniem stacji przeładunkowej, tj. posiadanie uprawnienia do zbierania odpadów, odpowiednio przystosowane miejsca magazynowania odpadów oraz spełnianie innych wymagań przewidzianych przepisami prawa. Zamawiający wymagania dotyczących instalacji odzysku lub też instalacji odzysku wyposażonej w stację przeładunkową określa w 3.10 SWZ. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, w instalacji odzysku odpadów, selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych z terenu Gminy Oborniki oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Obornikach (dalej: PSZOK) na lata 2022-2023. Dopuszcza się skorzystanie przez Wykonawcę z własnej stacji przeładunkowej przed finalnym przetransportowaniem odpadów komunalnych do instalacji odzysku. Wykonawca zobowiązany będzie przyjmować odpady komunalne sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości lub zebranych w PSZOK.

Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00 oraz – w przypadku, gdy sobota następuje po dniu ustawowo wolnym od pracy przypadającym w dniu roboczym – również w soboty od 6.00 do 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Po uzgodnieniu dopuszcza się możliwość zmiany dni i godzin przyjęcia odpadów w instalacji (względnie: stacji przeładunkowej).

Łączna szacowana ilość odpadów podlegających zagospodarowaniu w okresie obowiązywania umowy i realizacji zamówienia nie przekroczy 6.894,222 Mg, w tym 6.592,091 Mg pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych oraz 302,131 Mg odpadów zebranych w PSZOK.

Zamawiający informuje, że ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 30% ilości odpadów określonych odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ. Prawo opcji opisane zostało w pkt II.2.11 niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększania zakresu zamówienia, polegającego na zwiększeniu ilości odpadów podlegających zagospodarowaniu do 20% wielkości zamówienia w odniesieniu do ilości odpadów odpowiednio w pozycji razem tabeli 1 oraz tabeli 2 załącznika nr 8 do SWZ wraz z możliwością odpowiedniego zwiększenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia za wykonanie zwiększonego zakresu prac na warunkach określonych w umowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem prognozowanych rodzajów i ilości odpadów stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

Pkt 1, 2 i 3 (w sekcji II.2.4. Opis przedmiotu zamówienia) pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 21/08/2022
Powinno być:
Data: 23/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/05/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: