Dienstleistungen - 271721-2022

20/05/2022    S98

Polska-Olsztyn: Usługi nadzoru budowlanego

2022/S 098-271721

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 058-152297)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Warmińsko Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
Krajowy numer identyfikacyjny: 7392974001
Adres pocztowy: ul. Pstrowskiego 28 b
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska - Jasińska
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Tel.: +48 895231964
Faks: +48 895399876
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.olsztyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa dw nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem nana etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Łukta”.

Numer referencyjny: ZDW/NZP.IR.III/PN-1/3220/26/2022
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta z podziałem na etapy: etap I odcinek Morąg – Bramka, etap III odcinek Florczaki – Łukta” w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg – Łukta na odcinku Morąg – Bramka,

Zadanie 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 Morąg – Łukta na odcinku Florczaki – Łukta.

W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, określonego w umowie, Wykonawca będzie wykonywał usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera w zakresie zamówienia podstawowego na roboty budowlane wraz ze zmianami istotnymi i nieistotnymi oraz na podstawie stosownego pełnomocnictwa uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej drogi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem inwestycji oraz zakresem usług stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 058-152297

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/07/2022
Powinno być:
Data: 29/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/04/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 01/06/2022
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

W związku z wejściem w życie regulacji rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu zmienionym / określonym rozrządzeniem Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (zwanym danej rozporządzeniem) oraz ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej ustawą) - Zamawiający żąda złożenia oświadczenia wskazującego brak podstaw wykluczenia w przedmiotowym postępowaniu odnośnie przesłanek określonych w pkt. 6.7 SWZ na wzorze załączonym do niniejszej SWZ – załącznik nr 14.