Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 271795-2022

20/05/2022    S98

België-Brussel: Maken van bouwkundige ontwerpen

2022/S 098-271795

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 075-202467)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17432
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 6
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Ingelberts Yanis
E-mail: ato@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/afdelingen/algemene-technische-ondersteuning
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443092

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor studieopdrachten van PPS-projecten i.h.k.v. infrastructuurwerken van het beleidsdomein DMOW

Referentienummer: ATO-ATO_2022_01-F02_3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000 Maken van bouwkundige ontwerpen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft betrekking op dienstverlening voor de realisatie van verkeersinfrastructuur

middels (hoofdzakelijk) publiek-private samenwerking (DBFM-contracten). De private partner staat

hierbij in voor de realisatie en het ter beschikking stellen van de infrastructuur gedurende 30 jaar.

De opdracht omvat onder meer de dienstverlening voor (i) een programma voor het vervangen van

een 40-tal bruggen door nieuwe kunstwerken, en (ii) een project voor de herinrichting van de knoop

Mechelen – Noord.

Het eerste project gaat over de vernieuwing van een 40-tal bruggen met een geraamde bouwkost

van 300 miljoen Euro. De bruggen zijn in slechte toestand en prioritair aan vervanging toe. Ze liggen

verspreid over Vlaanderen en over twee beheerders : AWV en DVW. Het doel is om de kunstwerken

tegen 2030 te vervangen middels één of twee DBFM-projecten.

Het tweede project betreft de optimalisatie van de knoop Mechelen-Noord met een geraamde

bouwkost van 300 miljoen Euro. De capaciteit van de knoop Mechelen-Noord moet verhoogd

worden om de afwikkelingskwaliteit van de E19 met haar op- en afritten, de N16, de R6 en het

bedrijventerrein Mechelen-Noord te bewerkstelligen. Een bijkomende westelijke dragende

verkeersstructuur tussen de knopen Mechelen-Noord en Mechelen–Zuid moet de westelijke Vesten

ontlasten en stedelijke ontwikkelingen in de westrand van Mechelen dragen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-202467

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 23/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 30/05/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Beste,

Er werd een paragraaf uit het bestek verwijderd.

Vriendelijke groeten