Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 271826-2022

20/05/2022    S98

Polska-Katowice: Usługi zarządzania reklamą

2022/S 098-271826

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 271506695
Adres pocztowy: ul. Wojewódzka 19
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40 - 026
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Buzuk
E-mail: zamowienia@gpw.katowice.pl
Tel.: +48 326038665
Faks: +48 326038634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gpw.katowice.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego

II.1.2)Główny kod CPV
79341200 Usługi zarządzania reklamą
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Zamawiającego, mających na celu promowanie marki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas 68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego w dniu 5 czerwca 2022 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 200 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stadion Śląski w Chorzowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług reklamowo-promocyjnych na rzecz Zamawiającego, mających na celu promowanie marki Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. podczas 68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego w dniu 5 czerwca 2022 r., wśród których wykonane będą następujące działania promocyjne:

- transmisje telewizyjne - TVP SPORT,

- transmisja internetowa tvp.sport.pl - TVP SPORT,

- możliwość udziału przedstawiciela Zamawiającego podczas konferencji prasowej,

- umieszczenie punktów z logotypem Zamawiającego na ściance sponsorskiej wydarzenia podczas konferencji prasowej (5% powierzchni),

- umieszczenie logotypu Zamawiającego na wizytówkach konferencyjnych,

- przyznanie Zamawiającemu tytułu – Sponsora Wydarzenia,

- umieszczenie logotypu Zamawiającego na stronie wydarzenia, w kalendarzu wydarzenia na stronie PZLA, na ściance LED - 5% czasu emisji, na bandach LED - 5% czasu emisji, na stopce sponsorskiej w KV, w folderze reklamowym wydarzenia, na płotkach (50% płotków), na ściance sponsorskiej wydarzenia, w pasku sponsorskim spotów wydarzenia,

- umieszczenie 1 balonu promocyjnego Zamawiającego podczas wydarzenia, 1 potykacza z logotypem Zamawiającego na prostej 100m, 1 balonu promocyjnego Zamawiającego na terenie zielonym Stadionu Śląskiego,

- umieszczenie banera wielkogabarytowego z logotypem Zamawiającego na trybunie Stadionu Śląskiego,

- wyświetlanie reklamy Zamawiającego na telebimach podczas wydarzenia (5% czasu emisji), w lożach podczas wydarzenia (5% czasu emisji),

- emisja materiałów filmowe z mix-zone - stopka sponsorska

- hasztagowanie postów dotyczących wydarzenia oznaczeniem Zamawiającego,

- bezpłatne i płatne kampanie promocyjne wydarzenia w mediach PZLA, mediach wydarzenia z logiem Zamawiającego,

- informacje prasowe z logotypem Zamawiającego,

- umieszczenie logotypu sponsora na pasku sponsorskim na nośnikach: plakat promujący wydarzenie na przystankach komunikacji miejskiej, 20 szt. Bilbordów wielkoformatowych, na ekranie LED znajdującym się na terenie Osiedla Tysiąclecia, na 40 autobusach komunikacji miejskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający udziela zamówienia na promocję i reklamę podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wartość wskazana w pkt II .1.7) dotyczy aktualnie udzielanego zamówienia częściowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Udzielenie przedmiotowego zamówienia bez uprzedniego ogłoszenia w Dz. Urz. UE w trybie zamówienia z wolnej ręki jest uprawnione ze względu na fakt, że Wykonawca Polski Związek Lekkiej Atletyki jako jedyny jest uprawniony do przeprowadzenia wszystkich działań związanych z organizacją 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego i jako jedyny dysponuje prawami marketingowymi i reklamowymi związanymi z Wydarzeniem, w tym prawem do ich udostępniania. Spełniona zatem zostaje przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1) lit. a)ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2021.1129 z późn. zm). Dowodem potwierdzającym wyłączność do organizacji i praw marketingowych 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego jest oświadczenie własne Wykonawcy z 4 kwietnia 2022 r.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Wykonanie usług promocyjnych i reklamowych podczas 68. Orlen Memoriału Janusza Kusocińskiego

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21/04/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Polski Związek Lekkiej Atletyki
Krajowy numer identyfikacyjny: 000866580
Adres pocztowy: ul. Barcicka 42
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-839
Państwo: Polska
E-mail: pzla@pzla.pl
Tel.: +48 228960207
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 200 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 200 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Środki ochrony prawnej – dalej ŚOP regulują przepisy działu IX Ustawy (art. 505 – 590 Ustawy).

2.ŚOP przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

3. ŚOP wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia – dalej Postępowanie oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia ŚOP, prowadzoną przez Prezesa UZP oraz Rzecznikowi MŚP.

4. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami czynność Zam. podjętą w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienia umowy,

2) zaniechanie czynności w Postępowaniu, do której Zam. był obowiązany na podstawie Ustawy,

3) zaniechanie przeprowadzenia Postępowania, mimo że Zam. był do tego obowiązany.

5. Terminy:

1) Odwołanie wnosi się w terminie: -10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, -15 dni od dnia przekazania ww. informacji, jeżeli została ona przekazana w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie oraz wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U.UE lub zamieszczenia dokumentacji zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1) i 5.2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zam. nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

- 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz.U.UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dz.U.UE ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

6. Odwołanie zawiera elementy określone w art. 516 Ustawy.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

8. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

9. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dn.18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych.

10. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

11. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach określonych w art. 579-590 Ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań przy Prezesie Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022