Dienstleistungen - 271853-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги по даване под наем на автобуси с водач

2022/S 098-271853

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Военновъздушни сили
Национален регистрационен номер: 129010189
Пощенски адрес: бул. "Ген. Тотлебен"№34
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1606
Държава: България
Лице за контакт: Цветомир Валериев Цветанов
Електронна поща: ts.tsvetanov@armf.bg
Телефон: +359 29224213
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.af.armf.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/27521

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Превоз на личен състав до месторабота и обратно

II.1.2)Основен CPV код
60172000 Услуги по даване под наем на автобуси с водач
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Изпълнението на обособената позиция включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево съгласно Маршрути за превоз (Приложение № 2.1. към документацията за участие).

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 36351
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Превоз на личен състав до месторабота и обратно, Обособена позиция 1: Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
18/01/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: СТОЙЧЕВ И СИН-ДС ЕООД
Национален регистрационен номер: 200513439
Пощенски адрес: ул.ВАРШАВА №.11
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4006
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 129 260.88 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
60172000 Услуги по даване под наем на автобуси с водач
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на обособената позиция включва дейности по ежедневен превоз през работни дни на личния състав на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево съгласно Маршрути за превоз (Приложение № 2.1. към документацията за участие).

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 129 260.88 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: СТОЙЧЕВ И СИН-ДС ЕООД
Национален регистрационен номер: 200513439
Пощенски адрес: ул.ВАРШАВА №.11
Град: гр. Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
Пощенски код: 4006
Държава: България
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Увеличение на цената за превоз на 1 изминат километър на 3,14 лв. без включен ДДС, и 3,77 лв. с включен ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поради възникването на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение. Към момента на подготовката на процедурата за обществена поръчка от страна на възложителя не е било установено, и в тази връзка не се е предполагало, възможно увеличение на цената на дизеловото гориво. С настоящото изменение се увеличава цената за превоз на 1 изминат километър по договора, без да се променя максималната стойност на договора.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 129 260.88 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 129 260.88 BGN