Dienstleistungen - 271880-2022

20/05/2022    S98

България-София: Охранителни услуги

2022/S 098-271880

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Софийска вода АД
Национален регистрационен номер: 130175000
Пощенски адрес: район Красно село, бул.Цар Борис III № 159, Бизнес Център Интерпред Цар Борис
Град: София
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Елена Петкова
Електронна поща: epetkova@sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
Факс: +359 28122588
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.sofiyskavoda.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД

Референтен номер: TT001888
II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

гр. София

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Избор на изпълнител за Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД, в рамките на Квалификационна система с предмет: „Охрана на обекти на „Софийска вода“ АД”.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 60
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 223-548345

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 8426
Наименование:

Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/10/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „АС Скорпио“ ООД
Национален регистрационен номер: 111030259
Пощенски адрес: ул. „Пирин“ №50
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@as-scorpio.com
Телефон: +359 28922502
Факс: +359 28922577
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 18 300 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

гр. София

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Избор на изпълнител за Осигуряване на физическа охрана, охрана със сигнално-охранителни системи и автопатрули за предотвратяване на престъпни посегателства на обекти на „Софийска вода“ АД, в рамките на Квалификационна система с предмет: „Охрана на обекти на „Софийска вода“ АД”.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 60
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава осем години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 18 300 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „АС Скорпио“ ООД
Национален регистрационен номер: 111030259
Пощенски адрес: ул. „Пирин“ №50
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1680
Държава: България
Електронна поща: office@as-scorpio.com
Телефон: +359 28922502
Факс: +359 28922577
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл.116, ал.1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 33, т. 5 от Договор №8426/28.10.2019 г. СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Считано от 01.05.2022 г. се прекратява действието на Анекс № 11/ 22.02.2022 г. към договор № 8426/28.10.2019г.

Чл.2. Считано от 01.05.2022 г. до 31.12.2022 г. да се организира пропускателен режим, контролиран от 1 (един) пост физическа охрана в рамките на работното време, на следните обекти:

1. ЦОК „Люлин“, находящ се в подблоковото пространство на ЖСК „Веселина“, кв. „7“, жк. „Люлин 4“, бул. „П. Владигеров“, бл. 442, с работно време от понеделник до петък включително от 09.00 ч. до 18.00 ч.

2. ЦОК „ЦУМ“, находящ се в гр. София, бул. „Мария Луиза“, № 2 в рамките на работното време от понеделник до събота включително от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Чл.3. Заплащането на дейностите по Чл.1. и Чл.2. ще се извършва съгласно т.6 от Ценова таблица от Договор № 8426/28.10.2019г.

Чл.4. Всички останали условия на Договор № 8426/28.10.2019г.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Съгласно чл. 33, т. 5 от Договора: "Възложителят има право в срока на действие на договора при необходимост да изважда и/или добавя обекти в списъка на обектите, посочени в техническите спецификации и ценовите таблици и/или да променя режима на охрана, като уведомява за това писмено Изпълнителя не по-късно от 15 дни преди съответното събитие. При добавяне на обекти или промяна на режима на охрана се прилагат условията за сходни обекти.“

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 18 300 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 18 300 000.00 BGN