Dienstleistungen - 271888-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Sofia: Bauaufsicht

2022/S 098-271888

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tehnicheski universitet - Sofiya
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: bul. „Sv. Kliment Ohridski“ No. 8, ucheben blok 1, etazh 3, kabinet No. 1317 — Delovodstvo
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Donka Simeonova - yuriskonsult, otdel Obshtestveni porachki
E-Mail: zop@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29653906
Fax: +359 28683215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/208

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: ... продължава в Раздел II.2.4) Кратко описание

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект: ... продължава в Раздел II.2.4) Кратко описание

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Продължение от Раздел II.1.1. ... "Създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.

Поръчката обхваща следните дейности:

дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност - максимална прогнозна стойност за тази дейност 9583.33 лева без ДДС;

дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както и изготвяне на технически паспорт на сградата- максимална прогнозна стойност за тази дейност 42500,00 лева без ДДС.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 28/04/2022
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 УНИТе, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 203-494921

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: З-104
Bezeichnung des Auftrags:

Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект:... Продължава в Раздел II.2.4) Кратко описание

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
10/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”
Nationale Identifikationsnummer: 177067660
Postanschrift: гр. София, район Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов, № 11
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: p_vladimirov@ikarconsult.com
Telefon: +359 28624585
Fax: +359 028624881
Internet-Adresse: www.ikarconsult.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 32 000.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

... продължава от раздел VII.2.1) и е със срок на действие до въвеждането на строежа в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), но не по-късно от 28.06.2022 г.

... ..Продължава от раздел VII.2.2)-Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.

-Акт образец 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в изпълнение на договор № З-92/12.09.2019 г.е подписан на 16.12.2021 г.

- С доп. споразумение №1 чл.4 от договора, крайният срок на договора е променен до 28.02.2022 г.-С доп. споразумение № 3 чл. 4. от договора крайният срок на договора е променен до 28.04.2022г.

-Документите, касаещи издаването на Разрешение за ползване, са входирани в компетентните институции на 16.02.2022 г.

-На 08.04.2022г. в ДНСК са входирани документи за издаване на заповед за назначаване на комисия.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

Учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката обхваща следните дейности:

дейност 1: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и оценка за съответствието на проекта по част Енергийна ефективност;

дейност 2: Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и количествено-стойностните сметки, както и изготвяне на технически паспорт на сградата, включена в настоящата обществена поръчка.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Ende: 28/06/2022
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 32 000.00 BGN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ДЗЗД „ИКАР-ХИЙТ”
Nationale Identifikationsnummer: 177067660
Postanschrift: гр. София, район Лозенец, кв. Витоша, ул. Димитър Шишманов, № 11
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: p_vladimirov@ikarconsult.com
Telefon: +359 28624585
Fax: +359 028624881
Internet-Adresse: www.ikarconsult.com
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 46 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение:

Страните изменят чл. 4 от договора, както следва: Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство за обекта в обхвата на поръчка „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“,обявена под номер 00193-2018-0013 в РОП .. Продължава в раздел VI.3.Допълнителна информация

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

-Съгласно чл. 4. от договора „Настоящият договор влиза в сила при наличие на подписан договор за изпълнение на инженеринг -за обекта в обхвата на поръчка „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“.С жалба от 30.05.2019 г. е образувано производство по преписка № КЗК-530/20.06.2019 г.След влязло в сила Решение на КЗК № 887/01.08.2019 г., на 12.09.2019 г. е сключен договор за възлагане на обществена поръчка....... Продължава в раздел VI.3.Допълнителна информация

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 32 000.00 BGN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 32 000.00 BGN