Dienstleistungen - 271892-2022

20/05/2022    S98

Tschechien-Teplice: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste

2022/S 098-271892

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Nationale Identifikationsnummer: 01312774
Postanschrift: Husitská 1071/2
Ort: Teplice
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Postleitzahl: 415 02
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): Zdeněk Větrovec
E-Mail: z.vetrovec@spucr.cz
Telefon: +420 606641183
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://spucr.cz
Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.spucr.cz

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Komplexní pozemková úprava v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, Ovesná a Dolní Habartice

Referenznummer der Bekanntmachung: 2VZ1432/2016-508101
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Část 2 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovesná

Los-Nr.: 002
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

k.ú. Ovesná

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovesná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu - digitální katastrální mapa (DKM) a vytvoření veškeré dokumentace pro zavedení výsledků komplexní pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 05/10/2016
Ende: 30/09/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-260138

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 001
Los-Nr.: 002
Bezeichnung des Auftrags:

Část 2 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ovesná

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
05/10/2016
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AGROPLAN, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48110141
Postanschrift: Jeremenkova 411/9
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 147 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 855 400.00 CZK

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uhos.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uhos.cz
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručitdo 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem,nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje povýběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podlezákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejichuveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitkyproti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději doskončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky protizadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případějednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručenyZadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákonamusí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnulnebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh nauložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uloženízákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce odedne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájenízadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušenémpodlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uloženízákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS ave stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavřenísmlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavřenísmlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsícůod uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % znabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvníchčtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýševe výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovoucenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plněnísmlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumánípostupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit naúčet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníkuveřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše vevýši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebona profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kaucive výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy jenavrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uhos.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: http://www.uhos.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ042 Ústecký kraj
Hauptort der Ausführung:

k.ú. Ovesná

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Na základě podaných žádostí o vytyčení pozemků po provedeném návrhu komplexních pozemkových úprav a tím naplánovaných skutečně provedených prací bylo nutné snížit počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) a současně také hodnotu zakázky u hlavního celku: 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM z 700MJ na 59 MJ, tj. z 140 000 Kč na 11 800 Kč bez DPH.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 11/05/2022
Ende: 30/09/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 556 100.00 CZK
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: AGROPLAN, spol. s r.o.
Nationale Identifikationsnummer: 48110141
Postanschrift: Jeremenkova 411/9
Ort: Praha
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Postleitzahl: 147 00
Land: Tschechien
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Předmětem nepodstatné změny smlouvy o dílo (dodatek č. 8 SoD) je snížení měrných jednotek v etapě

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z původních 700 MJ na 59 MJ (140 000 Kč na 11 800 Kč bez DPH). Hodnota samostatných méněprací dle dodatku č. 8 SoD činí 128 200 Kč bez DPH, což je 6,91 % původní

hodnoty závazku.

Doposud provedené nepodstatné změny u smlouvy o dílo č. 1345-2016-508101 (původní hodnota závazku byla 1 855 400 Kč bez DPH):

Dodatek č. 1 - méněpráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ v celkové částce 98 500 Kč bez DPH, tj. 5,31 % původní hodnoty závazku.

Dodatek č. 5 - méněpráce v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ v celkové částce 72 600 Kč bez DPH, tj. 3,91 % původní hodnoty závazku.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Odůvodnění nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ:

a) jedná se pouze o méněpráce původně nasmlouvaných služeb a jejich potřeba, resp. nepotřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předpovídat (vlastníci pozemků neprojevili po pozemkové úpravě zájem o vytyčení svých pozemků).

b) povaha snížením MJ u jedné dílčí položky SoD nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

c) hodnota změny - méněprací, nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 684 300.00 CZK
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 556 100.00 CZK