Dienstleistungen - 271907-2022

20/05/2022    S98

Polen-Kołaczyce: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 098-271907

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Postanschrift: Nawsie Kołaczyckie 317
Ort: Kołaczyce
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-213
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Jarkiewicz
E-Mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 134457630
Fax: +48 134457612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.1.92.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Lisów, Pagorzyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022

Prace wykonywane będą na terenie następujących leśnictw - Lisów, Pagorzyna

Pozyskanie i zrywka drewna:

1. Pozyskanie i zrywka drewna: 9319 m3

2. Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 18 H

3. Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 20 H

4. Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 20 H

5. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 1300 m

Hodowla lasu:

1. Czyszczenia późne: 10,07 HA

2. Czyszczenia wczesne: 1 HA

3. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych - przebudowa drzewostanów: 3 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie : 2 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 1 H

4. Pielęgnowanie gleby w uprawach: 1,93 HA

5. Inne zabiegi pielęgnacyjne:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 10 H

Podkrzesywanie drzew: 0,03 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie:10 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem:2 H

Ochrona lasu:

1. Konserwacja budek lęgowych: 46 SZT

2. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką: 3,5 HM

Przygotowanie słupków iglastych: 100 SZT

3. Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych:

Przygotowanie słupków iglastych: 37 SZT

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń z transportem materiałów: 37 H + 1 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 6 H

4. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 30 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 6 H

5. Ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem: 9,42 HA

Ochrona Ppoż.:

1. Inne zabiegi z ochrony Ppoż.:

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 7 H

Objaśnienia jednostek miary:

m3 – metr sześcienny

H – godzina

m – metr bieżący

HA – hektar

TSZT – tysiąc sztuk

HM - hektometr

SZT - sztuka

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 10/01/2022
Ende: 31/12/2022
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 013-030016

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
10/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa TRANS-DRZEW Mariusz Wójcik
Nationale Identifikationsnummer: 8191025468
Postanschrift: Godowa 572
Ort: Strzyżów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-100
Land: Polen
E-Mail: transdrzew@wp.pl
Telefon: +48 602768995
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 722 935.60 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Aneks do umowy sporządzony z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw płynnych (powstałego w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy) w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Agresja Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu cen paliw płynnych jest zdarzeniem, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć działając z należytą starannością. Wzrost cen paliw płynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji.

1. Wypłata rekompensaty nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy.

2. Rekompensata nie przekroczy wartości, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP.

3. Z uwagi na okresowy charakter trwania aneksu (01.03.2022-30.04.2022) Zamawiający działając z należytą starannością nie jest w stanie dokładnie określić zwiększenia wartości umowy z zastrzeżeniem pkt. 2 Podstawa prawa sporządzenia aneksu: art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Postanschrift: Nawsie Kołaczyckie 317
Ort: Kołaczyce
Postleitzahl: 38-213
Land: Polen
E-Mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 134457610
Fax: +48 134457612
Internet-Adresse: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Lisów, Pagorzyna

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy, a odległość zrywki jest wartością uśrednioną dla danej pozycji. Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac wchodzących w skład zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SWZ. Prace realizowane będą na terenie Leśnictw Lisów, Pagorzyna

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 10/01/2022
Ende: 31/12/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 726 256.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa TRANS-DRZEW Mariusz Wójcik
Nationale Identifikationsnummer: 8191025468
Postanschrift: Godowa 572
Ort: Strzyżów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-100
Land: Polen
E-Mail: transdrzew@wp.pl
Telefon: +48 602768995
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Modyfikacja zawartej umowy z Wykonawcą polegająca na sporządzeniu czasowego aneksu (01.03.2022 - 30.04.2022) do umowy i dodaniu rekompensaty w odniesieniu do wybranych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji (pozyskanie drewna, mechaniczne przygotowanie gleby, melioracje agrotechniczne z użyciem sprzętu mechanicznego, pielęgnacje drzewostanów z użyciem urządzeń zasilanych silnikiem spalinowym). Wartość rekompensaty będzie stanowiła różnicę pomiędzy ceną danego rodzaju paliwa płynnego przyjętą do porównania ustalaną cyklicznie na dni: 15.03.2022 r., 31.03.2022 r. oraz 15.04.2022 r. („Cena Porównywana”), a ceną wyjściową do której będzie odnoszony ewentualny wzrost cen („Cena Bazowa”), którą przyjmuje się na dzień 24.02.2022 r. (dzień rozpoczęcia agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy). W przypadku, gdy różnica pomiędzy Ceną Porównywaną, a Ceną Bazową będzie wartością ujemną to wówczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty nie będą pomniejszane. Dzienne ceny hurtowe danego rodzaju paliwa płynnego będące podstawą do obliczenia Ceny Porównywanej przyjmowane będą zgodnie z kwotami wskazanymi na stronie internetowej PKN Orlen S.A. https://a.orlen.pl/PL/ DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/Archiwum-Cen.aspx. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2022 r. Postanowienia Aneksu obowiązują do dnia 30 kwietnia 2022 r. i wygasają z tym dniem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W trakcie realizacji Umowy, w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzające zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wzrost cen paliw płynnych przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 722 935.60 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 726 256.00 PLN