Dienstleistungen - 271945-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Utrecht: Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

2022/S 098-271945

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Ruygvoorn
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

Referentienummer: 31145697
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212771 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34996200 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
45246410 Onderhoud van hoogwaterkeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Kampen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

zie korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/12/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-026714

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31145697: Vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Istimewa Elektrotechniek B.V. (kvk 63717727)
Nationaal identificatienummer: 63717727
Postadres: Frankrijkweg 3
Plaats: RITTHEM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4389PB
Land: Nederland
E-mail: sales@istimewa.nl
Telefoon: +31 113612840
Internetadres: http://www.istimewa-elektro.nl
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 357 994.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72212771 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246410 Onderhoud van hoogwaterkeringen
34996200 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stormvloedkering Ramspol

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Stormvloedkering Ramspol (SVKR) is een kerende constructie met een overspanning van circa 300 meter in het Ramsdiep en de Ramsgeul, samengesteld uit drie opblaasbare balgen en een dijklichaam. Het Beslis- & Besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De bestaande situatie van het B&B-systeem is end of life en voldoet niet (meer) aan de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld worden aan dit soort systemen. Het doel van deze inkoop is dan ook om het huidige beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol (SVKR) te vervangen. Daardoor moet de veiligheid, het autonoom bewaken, beslissen, besturen en bedienen (functionaliteit) en daarmee de betrouwbaarheid van de stormvloedkering Ramspol voor langere tijd gewaarborgd blijven.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 31/01/2022
Einde: 01/05/2022
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 45 261.01 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Istimewa Elektrotechniek B.V.
Postadres: Frankrijkweg 3
Plaats: Vlissingen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4380 AA
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

De huidige B&B-hardware op de SVKR is geïnstalleerd in 6 besturingskasten. De uitgaande IO’s vanaf de klemstroken gaan vanuit deze kasten naar de verschillende werktuigen en meetingsinstrumenten. Op de tekeningen van het huidige B&B-systeem wordt verwezen naar de andere deelinstallaties, werktuigen en meetinstrumenten. Deze verwijzingen betreffen PLC-nummer, kastnummer en/of paginanummer. De tekeningen van de betreffende onderdelen kennen een zelfde verwijzing naar de specifieke tekeningen van het B&B-systeem.

Bij de vervanging van het B&B-systeem wordt de hardware ondergebracht in 4 besturingskasten. Alle in- en uitgaande IO’s krijgen een nieuwe referentie. Dit kan tot gevolg hebben dat de verwijzingen van de RPA-tekeningen naar de tekeningen van het nieuwe B&B-systeem niet meer correct zijn. Het betreft hier de zogenaamde RPS-tekeningpaketten. Deze worden aangepast middels deze wijziging.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Bij de vervanging van het B&B-systeem wordt de hardware ondergebracht in 4 ipv 6 besturingskasten. Alle in- en uitgaande IO’s krijgen een nieuwe referentie. Dit kan tot gevolg hebben dat de verwijzingen van de RPA-tekeningen naar de tekeningen van het nieuwe B&B-systeem niet meer correct zijn. De aanpassing aan alle tekeningen worden meegenomen in reguliere proces door de reeds ingewerkte specialisten. De verwijzigingen naar de juiste besturingskasten worden op de nieuwe en bestaande tekeningen meegenomen. Daarom is een verandering van opdrachtnemer niet mogelijk. Dit zou leiden tot aanzienlijke kostenstijging door meer uitzoek- c.q. inwerktijd door een andere opdrachtnemer. De planning staat al onder druk en zal door het uitvoeren van een nieuwe uitvraag een half jaar of langer uitlopen door het inwerken van een andere opdracht.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 409 807.68 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 767 801.68 EUR