Lieferungen - 272247-2022

20/05/2022    S98

България-София: Електромери

2022/S 098-272247

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: БУЛ. "Цар Борис III" №201
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Радослава Васева
Електронна поща: r.vaseva@eso.bg
Телефон: +359 29696854
Факс: +359 29626189
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2470
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/201797
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/201797
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на резервни комуникационни модули за вграден монтаж в електромери Landis+Gyr тип ZMQ202C.8, ZMD402CT и ZMD405CT“

Референтен номер: ЕСО/2022/039
II.1.2)Основен CPV код
38554000 Електромери
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е за доставка чрез покупка на резервни комуникационни модули за вграден монтаж в електромери Landis+Gyr тип ZMQ202C.8, ZMD402CT и ZMD405CT.  За срока на договора - 5 години, доставките ще се осъществяват по отделни поръчки за доставка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 205 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38554000 Електромери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG331 Варна / Varna
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. „Подп.Йордан Тодоров“№3;ЦС Юг; гр. Пловдив, Южна инд.зона,бул. „Кукленско шосе“ № 17И; гр. Варна, кв. „Възраждане 1“, ел.п/ст “Варна Север”; гр. Плевен, ул. „Сторгозия“ № 28.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката е за доставка чрез покупка на стоки с ориентировъчен, прогнозен обем за срока на договора от 400 бр. на GSM/GPRS/LTE комуникационен модул в комплект с външна антена с магнитна основа, коефициент на усилване на антената Gain ≥ 7 dBi и кабел с дължина най-малко 2,5 m, в т.ч и необходимия/ите софтуер/и за параметризация на комуникационните модули, който/които може/могат да е/са с уеб-базиран потребителски интерфейс (WEB UI) и/или да е с безсрочен лиценз за неограничен брой инсталации и доставки с ориентировъчен, прогнозен обем 100 бр. на Ethernet комуникационен модул, в т.ч и необходимия/ите софтуер/и за параметризация на комуникационните модули, който/които може/могат да е/са с уеб-базиран потребителски интерфейс (WEB UI) и/или да е с безсрочен лиценз за неограничен брой инсталации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 205 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 60
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

няма

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

няма

Изисквано минимално/ни ниво/а:

няма

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците в процедурата трябва да отговарят на поставените от възложителя изисквания в обявлението за обществената поръчка относно личното състояние. За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписването на договор, изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 %(три на сто) от прогнозната стойност на обществената поръчка под една от следните форми:● парична сума, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД.(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ в Раздел “Информация за организацията”, Публикувани документи - Банкови сметки на ЕСО ЕАД, на следния адрес:https://app.eop.bg/buyer/2470}

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие.

● застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателство за напълно платена премия.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Възложителят заплаща със собствени средства на Изпълнителя и съгласно чл. 3 от проекта на договор от документацията за участие в процедурата.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като

изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи,съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 17/06/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/06/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022