Lieferungen - 272272-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Budapest: Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek

2022/S 098-272272

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely Katalin
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000637222022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000637222022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

TD-109/22 DBR - Vasúti infrastr.üzem.anyagok besz.

Hivatkozási szám: EKR000637222022
II.1.2)Fő CPV-kód
34946000 Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása „Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése” tárgyban (BKV Zrt. TD-109/22.)

Főbb termékkörök: pályafenntartási anyagok (sínek, kitérő alkatrészek, és -tartozékok; egyéb beton-, vasbeton-; faipari vasútépítési elemek, termékek), felsővezeték alkatrészek és szerelvények; elosztó, biztosító- és jelzőberendezés alkatrészek, mozgólépcső és felvonó alkatrészek.

Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltéteket a DBR-ben részt vevő gazdasági szereplő számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Tervezett mennyiség a teljes 48 hónapra vonatkozóan: ajánlatkérő üzemeltetés során felmerülő, konkrét igénye alapján, tervezetten legfeljebb összesen 25 ezer mennyiségi egység, de legfeljebb nettó 800 millió Ft értékben.

Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.

A részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34946000 Vasúti pályaépítési anyagok és kellékek
42419500 Lift, vedres emelő vagy mozgólépcső alkatrészei
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

A BKV Zrt. budapesti raktárai és telephelyei. A konkrét teljesítési hely az ajánlattételi szakasz ajánlattételi felhívásában és szerződéstervezetében kerül meghatározásra.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása „Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése” tárgyban (BKV Zrt. TD-109/22.)

Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltéteket a DBR-ben részt vevő gazdasági szereplő számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.

Tervezett mennyiség a teljes 48 hónapra vonatkozóan: ajánlatkérő üzemeltetés során felmerülő, konkrét igénye alapján, tervezetten legfeljebb összesen 25 000 mennyiségi egység, de legfeljebb összesen nettó 800 millió Ft értékben.

Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan - a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően - részajánlattételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.

A részvételre jelentkezőnek jelentkezése érvényességéhez külön nyilatkoznia kell arról, hogy az Ajánlatkérő Általános Szerződéses Feltételeit (a továbbiakban: ÁSZF) - jelen eljárásban ismertetett közbeszerzési dokumentum aláírásával - elfogadja. Jelen eljárás részvételi szakaszának eredményes lezárását követően, a konkrét beszerzési igény felmerülésekor Ajánlatkérő az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők részére küldi meg az ajánlattételi felhívást az EKR-en keresztül. A rendszer 48 hónapos hatálya alatt bármely gazdasági szereplő - az EKR-en keresztül a részvételi jelentkezése benyújtása és alkalmasnak minősítése esetén - csatlakozhat a rendszerhez.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.

A DBR létrehozását követően, az ajánlattételi szakaszban kiadott közbeszerzési dokumentumokban kerülnek meghatározásra ajánlatkérő konkrét beszerzési igényei.

A részvételre jelentkezőnek a jelentkezésben cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

- az ÁSZF-ben foglalt feltételeket mindenben tudomásul veszi és elfogadja;

- hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi határidő 5 munkanap azzal, hogy indokolt esetben a határidő hosszabbítható;

- tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében:

- nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja,

- amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

- az ajánlatkérő honlapján található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e;

- kisadózó vállalkozásnak minősül-e.

Az eljárás második, ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek szakmai ajánlataként az ajánlati árak táblázatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék gyártóját, termékgyártói azonosító számát (vagy a termék beazonosítását segítő más adatot, pl. termékgyártói rajzszám, katalógusszám, szállítói cikkszám), valamint adott esetben az ajánlattételi szakaszban kiadott műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat, illetve nyilatkozatokat is csatolni kell.

A szállítási határidőt Ajánlatkérő a termék jellegétől függően, az adott ajánlattételi szakaszban állapítja meg. Az ajánlattevőknek a leszállított árukra az átvételtől számított, legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalniuk. Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban termékkörönként ettől eltérő mértékű jótállást megállapíthat. Ajánlatkérő az Ajánlattevő késedelmes vagy hibás teljesítése, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít. A szerződés teljesítésére vonatkozó részletesebb feltételeket az ÁFSZ és az ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ÁSZF a teljesítés általános átadás-átvételi rendelkezéseit tartalmazza, amelyektől a termék jellegétől függően eltérő rendelkezéseket is megállapíthat, az ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet alapján.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A II.2.9) pontban megadott értéket a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A jelen felhívás II.2.5) pontja alapján az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének szerint az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

- Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

- A részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (Ajánlatkérő felhívására):

- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-11. §-a szerint kell igazolnia, illetve az Ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kzár okok hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A részvételre jelentkező, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem határoz meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt nem határoz meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (a részvételi jelentkezésben):

- A részvételre jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Részvételre jelentkezőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni.

- Ha az részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat.

- Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (Ajánlatkérő felhívására):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/-igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), az ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számított összege, a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/-igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

- Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap kitöltésével és benyújtásával teljesíthető.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során teljesített, összesen legalább 35 millió forint vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok alatt a pályafenntartási anyagokat (sínek, kitérő alkatrészek, és -tartozékok; egyéb beton-, vasbeton-; faipari vasútépítési elemek, termékek), a felsővezeték alkatrészeket és szerelvényeket; elosztó, biztosító- és jelzőberendezés alkatrészeket érti.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös részvételre jelentkezők közül legalább egy megfelel.

A Kbt. 107. § (8b) bekezdése alapján azon részvételre jelentkezők esetében, akik jelentkezésüket a részvételi határidő lejártát követően nyújtják be, a jelen III.1.3) pontban rögzített időszak meghatározásához használt referencia-időpont alatt a felhívás feladása helyett a részvételi jelentkezés benyújtása értendő.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbér:

Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. §-ban foglaltak alapján késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.

Késedelmi kötbér mértéke: a minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített vételár díjának 0,5%-a, de legfeljebb 15%.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett árukra vetített vételár 15%-a.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett árukra vetített vételár 15%-a.

Jótállás:

Nyertes ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 12 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia.

Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszokban termékkörönként ettől eltérő mértékű jótállást és kötbért is megállapíthat. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek részletes feltételeit az ÁFSZ és ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet együttesen tartalmazza.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdés és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF) vagy euró (EUR), a devizanem meghatározása az ajánlattételi szakaszban kerül pontosan meghatározásra, a beszerzendő termék származási helyétől/jellegétől függően.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

A további részleteket az ÁSZF és az ajánlattételi szakaszban kiadott szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá nyertes ajánlattevő(k) esetében nem teszi lehetővé, kizárja gazdálkodó szervezet alapítását, illetve projekttársaság létrehozását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/06/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján a DBR részvételi szakaszában a Kbt. 61. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazandó. Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi szakaszban a részajánlattétel lehetőségét biztosítsa.

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: a DBR létrehozását követően, a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan.

3. A DBR, a felhívás II.2.7) pontjában meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.

4. Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat a minősített részvételre jelentkezők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

5. Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.41/A. §-ban foglaltakra.

7. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

8. Részvételre jelentkezőnek jelentkezésében EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 13.§-a szerint kell eljárni.

9. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdés alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésben foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

10. A részvételi jelentkezést magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a jelentkezésben bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt a részvételre jelentkező magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni az Útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésben foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

16. Az EKR karakterkorlátai miatt a jelentkezés elkészítésével kapcsolatos további részleteket az Útmutató tartalmazza.

17. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

18. Az eljárás azonosító száma: BKV Zrt. TD-109/22

19. FAKSZ: dr. Gara Richárd (00041) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2022/06/20 12:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022