Dienstleistungen - 272281-2019

12/06/2019    S111    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Sosnowiec: Reinigung von Einlaufschächten

2019/S 111-272281

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Sosnowiec - reprezentowana przez Prezycenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Polen
Kontaktstelle(n): Michał Zastrzeżyński
Telefon: +48 322960580
E-Mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS-Code: PL22B

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.um.sosnowiec.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.um.sosnowiec.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://umsosnowiec.logintrade.net/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://umsosnowiec.logintrade.net/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca”

Referenznummer der Bekanntmachung: WZP.271.1.68.2019.KM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90641000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia dla jest: Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca. Postępowanie organizowane jest z podziałem na dwie części. W Załączniku nr 11 Zamawiający wskazał zakres obszarowy dla Części 1 i 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na obydwie części łącznie. Zamawiający zawrze dwie odrębne umowy na każdą z części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90641000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca.

2. Wykonanie usługi polegać będzie na wykonywaniu w zależności od potrzeb czynności wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1.1. ceny brutto – waga 60 %

1.2. czas reakcji na zlecenia awaryjne – waga 40 %

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90641000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22B
Hauptort der Ausführung:

Sosnowiec

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sosnowca.

2. Wykonanie usługi polegać będzie na wykonywaniu w zależności od potrzeb czynności wymienionych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:

1.1. ceny brutto – waga 60 %

1.2. czas reakcji na zlecenia awaryjne – waga 40 %

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w 3 kryteriach oceny.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezp. Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezp. Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1445, z zm.);

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

2.1. w pkt 1.1. – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2.2. pkt 1.2.–1.3. i 1.5. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w szczególności do złożenia następujących dokumentów:

1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności posiadających przeszkolenie do obsługi specjalistycznego samochodu wyposażonego w hydrodynamiczne urządzenia do czyszczenia kanalizacji oraz dwie osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;

1.3. wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; Wzór wykazu narzędzi stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz narzędzi, o których mowa powyżej w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.1. niezależnie od ilości części na które składa ofertę wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto w ramach której wykonał co najmniej 12 pierwszych punktów z zakresu zamówienia wskazanych w Załączniku 3 do SIWZ,

1.2. dla każdej części na którą składa ofertę wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę, posiadającą przeszkolenie w zakresie obsługi specjalistycznego samochodu wyposażonego w hydrodynamiczne urządzenia do czyszczenia kanalizacji,

1.3. dla każdej części zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że będą mu dostępne:

1.3.1. samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej posiadający:

1.3.1.1. Zbiornik - Zbiornik stalowy wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy o pojemności całkowitej nie mniejszej niż 10m3. Pojemności komory szlamowej minimum 6m3.

1.3.1.2. Recykling - Recykling powinien zawierać:

1.3.1.2.1. pompę obiegową o wydajności umożliwiającej ciągłą prace urządzenia,

1.3.1.2.2. trzystopniowy samoczyszczący system filtracji,

Możliwość pracy w warunkach zimowych do minimum –15 o C. Instalacja musi być chroniona przed działaniem niskich temperatur podczas pracy, jak również w czasie przejazdu i postoju.

1.3.1.3. Układ ciśnieniowo-płuczący - Pompa o wydajności minimum 330 l/min i ciśnieniu od minimum 140 bar. Wąż o długości minimum 120 mb.

1.3.1.4. Układ ssący:

1.3.1.4.1. pompa ssąca rotacyjno-ciśnieniowo-próżniowa o wydajności od 1200 m3/h,

1.3.1.4.2. wąż gumowy DN100 zakończony rurą ssącą o długości nie mniejszej niż 3m, całkowita długość węża po złączeniu minimum 20 mb,

1.3.1.4.3. głębokość ssania – minimum do 6 m,

1.3.1.5. Oprzyrządowanie:

1.3.1.5.1. wyposażenie w zestaw głowic czyszczących do czyszczenia kanałów o średnicy od f200;

1.3.2. samochód lub ciągnik z przyczepą – wyposażonymi w plandeki zabezpieczające przed zanieczyszczaniem środowiska (podczas transportu odpadów z miejsca ich zgromadzenia do miejsca unieszkodliwiania);

1.3.3. wciągarka ręczna lub mechaniczna;

1.3.4. pompa do wypompowywania ścieków deszczowych zarówno ze zbiorników retencyjnych jak i ze studni o parametrach co najmniej:

— moc – minimum 4 kW,

— wydajność – minimum 32 m3/h,

— wysokość podnoszenia – 12,5 m słupa wody.

1.3.5. zbiornik na wodę;

1.3.6. pojemnik ze szczelnym zamknięciem;

1.3.7. kosiarka;

1.3.8. wiadra kanałowe, czyszczarki talerzowe, spirale kanałowe, szufle, łopaty, szczotki, linki ze szczotką lub tłokiem.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie przesłanek do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt. III.1.1 ppkt 1.1-1.7. odnośnie tego podmiotu.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % ceny oferty po

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 011-021532
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2019
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miasta Sosnowca, ul. Ignacego Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, piętro III, pok. 315. Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert następuje na Platformie do elektronicznej obsługi zamówień publicznych przy użyciu tokena (kodu) umożliwiającego odszyfrowanie każdej oferty.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Po upływie okresu 24 miesięcy, na który zostanie zawarta umowa.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ.

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Zał. nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym Zał. nr 9 do SIWZ-wyceny jednostkowe za jednorazowe wykonanie określonej czynności oraz wypełnionym odpowiednio dla części na które Wykonawca składa ofertę Zał. nr 10 do SIWZ - kosztorysem ofertowym.

4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

4.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w Zał. nr 4 do SIWZ.

4.2. dokumenty o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 i 4 SIWZ;

4.3. stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Prawo zam. publ.

9. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zam. publ., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

9.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

9.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

9.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

9.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium:

a) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia w wysokości: 11 000,00 PLN;

b) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia w wysokości: 11 000,00 PLN;

12. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt 10 niniejszej sekcji oraz w sekcji III.1.1) pkt 1.1-1.7. należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Natomiast dokumenty, o których mowa w sekcji III.1.2) oraz III.1.3) Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

14. Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zakres zamówienia podobnego obejmuje: usługi wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ, punkty od 2.1. do 2.12 z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/06/2019