Lieferungen - 272287-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Delfzijl: Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers

2022/S 098-272287

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Groningen Seaports NV
Nationaal identificatienummer: 16392151
Postadres: Handelskade Oost 1
Plaats: Delfzijl
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9934 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Rens Visser
E-mail: projectsupport@groningen-seaports.com
Telefoon: +31 596640400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groningen-seaports.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f3fa8270f3de5dcc2cabf04440278b5c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 10-12
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 800836337633
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f3fa8270f3de5dcc2cabf04440278b5c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 10-12
Plaats: Den Haag
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
Telefoon: +31 800836337633
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering kantoorruimte t.b.v. project Gebiedsinrichting Delfzijl

Referentienummer: P000057
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat in hoofdlijnen het ontwerpen, leveren en in stand houden van een directieverblijf inclusief kantoormeubilair en het aansluiten van het directieverblijf op de volgens inschrijver benodigde nutsaansluitingen. De buiteninrichting, m.u.v. de fietsenstalling, materiaalopslag en laadpalen vallen niet binnen de scope van de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel A

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL112 Delfzijl en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delfzijl

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 2.2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beeldkwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/08/2022
Einde: 01/11/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel B

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34220000 Aanhangwagens, opleggers en mobiele containers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL112 Delfzijl en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delfzijl

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 2.2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Beeldkwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/08/2022
Einde: 01/11/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Gyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: Info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022