Lieferungen - 272306-2022

20/05/2022    S98

Magyarország-Debrecen: Szerverek

2022/S 098-272306

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10750036209
Postai cím: Kossuth Utca 41.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maul-Pellei Edina
E-mail: edina.brigitta.maul-pellei@opus-titasz.hu
Telefon: +36 303866895
Fax: +36 52411221
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.opustitasz.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szerverek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000317922022
II.1.2)Fő CPV-kód
48820000 Szerverek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerverek beszerzése az OPUS TITÁSZ Zrt. részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
48820000 Szerverek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u 184.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérés összesen 8 db szerverre + 2 db opcionális szerverre vonatkozik, 4 konfigurációra kérünk ajánlatot

- 1 db szerver - 2x40 core Platinum Intel CPU, 2 Tbyte DRAM, 4 Tbyte PMEM (opcionális)

- 4 db szerver - 2x32 core Platinum Intel CPU, 1 Tbyte DRAM, 2 Tbyte PMEM

- 4 db szerver - 2x24 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM

- 1 db szerver - 2x16 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM (opcionális)

A részletes, specifikált konfiguráció és ajánlatkérésre vonatkozó minta a mellékletben található.

Ha a szerver üzemszerű, megfelelő működéséhez a felsoroltakon kívül további alkatrészek is szükségesek, akkor azt az ajánlatban szerepeltetni és szállítani kell.

Az árajánlatnak tételesen, termékkódokkal, alkatrész és szolgáltatás szinten kell tartalmaznia az árakat az árajánlat mintának megfelelően.

A megajánlott konfigurációknak azonos gyártótól kell származniuk!

Elvárt garantált hibaelhárítási szolgáltatások:

A hiba elhárítását a gyártónak a riasztástól számított 24 órán belül kell elvégezni

o 7/24 bejelentési és call home funkció

o 24 óra alatt garantált hibaelhárítás,

o garancia időtartama: 5 év

A gyártói garancia szolgáltatásnak a gyártó termék azonosítóval ellátott szolgáltatása legyen.

Az Ajánlatkérő jelenleg a Lenovo Xclarity szerver management rendszerét használja. Más gyártó management rendszerének bevezetése új management rendszerrel kapcsolatos szakmai kompetenciák kiépítését teszi szükségessé. A napi üzemeltetés során 2 vagy több gyártó management rendszerének üzemeltetése, pl. különböző gyártók által kiadott frissítések kezelése többlet humánerőforrást és költségráfordítást igényel és olyan kompatibilitási problémákat vethet fel, amely Ajánlatkérő, mint közszolgáltató üzembiztonságát veszélyeztetheti. Ennek kockázatát és költségét az Ajánlatkérő az értékelés során a felhívás II.2.5.) pontjában foglalt minőségi szempont szerint figyelembe veszi.

Ajánlatkérő által alkalmazni kívánt Linux / HANA alapú SAP rendszerek esetében az optimális és kiszámítható működésének biztosításához az Intel architektúrájú konfigurációk beszerzése szükséges a gyártói tájékoztatások és ajánlások alapján Pl. a SAP honlapján elérhető „minta” konfigurációk között (Certified and Supported SAP HANA® Hardware Directory) csak ilyenek találhatóak, így Ajánlatkérő beszerzési igénye is erre irányul.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a hivatkozás részeként kell érteni.

*A konfigurációk szerinti helyettesítő termék szerepeltetése esetén a termék pontos megnevezése szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszereivel való teljes - többlet humánerőforrás és költségráfordítás nélküli - kompatibilitás (igen/nem) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot egy-egy darab opcionális konfiguráció lehívására a szerződés mindkét fél általi aláírást követő 9 hónapon belül:

- 1 db szerver - 2x40 core Platinum Intel CPU, 2 Tbyte DRAM, 4 Tbyte PMEM (opcionális)

- 1 db szerver - 2x16 core Intel Gold CPU, 512 Gbyte DRAM, 1 Tbyte PMEM (opcionális)

A szállítási határidő a lehívást követő 120 naptári nap.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.5) Értékelési szempontok pontjához:

Ajánlatkérő meglevő Lenovo Xclarity management rendszerei, amelyek mindegyikével való kompatibilitás szükséges az értékelési részszempontnak történő megfeleléshez: Xclarity Administrator, XClarity Controller Advanced, XClarity Controller Enterprise, XClarity Integrators támogatása (VMware vCenter or Microsoft System Center).

Az ajánlati ár esetében a Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) (alap+opcionális mennyiség) érték kerül értékelésre. Ajánlatkérő a Nettó ajánlati ár mindösszesen (HUF) értéke alatt az alap- és opcionális mennyiséget együttesen érti!

Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2. minőségi kritérium: pontozás. A Közbeszerzési Dokumentáció tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

A felhívás II.2.7) pontjához:

A szerződés teljesítési határideje a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 120 naptári nap. Az opcionális mennyiség tekintetében az Ajánlatkérő a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 9 hónapig élhet a lehívási jogával. Az opcionális mennyiség teljesítési határideje a lehívástól számítandó és szintén 120 naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 053-139201
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Szerverek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/05/2022