Lieferungen - 272342-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Rolltreppen

2022/S 098-272342

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Postanschrift: ul.Wilczy Dół 5
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-798
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Martyna Czerniawska
E-Mail: zam-eh@metro.waw.pl
Telefon: +48 226554675
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.metro.waw.pl
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie wymiany 6 sztuk. schodów ruchomych na I linii metra w Warszawie na stacji A11 „Politechnika”

Referenznummer der Bekanntmachung: WP.25.00234.2021.S.P.MACZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42416400 Rolltreppen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wymiany 6 sztuk schodów ruchomych na I linii metra

w Warszawie na stacji A11 ,,Politechnika’’.

Na łączny zakres Przedmiotu Zamówienia składa się:

wymiana 6 sztuk schodów ruchomych na nowe oraz opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na całość wykonywanych robót w zakresie nowych schodów ruchomych.

dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgłoszeń we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów (uzgodnienia z właściwym Transportowym Dozorem Technicznym, zgłoszenie odbioru zamontowanych urządzeń).

Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania, tj.: niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami, w szczególności ST wraz z załącznikami oraz wzorem umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 860 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

I linia metra w Warszawie na stacji A11 ,,Politechnika’’

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie wymiany 6 sztuk schodów ruchomych na I linii metra

w Warszawie na stacji A11 ,,Politechnika’’.

Na łączny zakres Przedmiotu Zamówienia składa się:

wymiana 6 sztuk schodów ruchomych na nowe oraz opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej na całość wykonywanych robót w zakresie nowych schodów ruchomych.

dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich koniecznych zgłoszeń we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów (uzgodnienia z właściwym Transportowym Dozorem Technicznym, zgłoszenie odbioru zamontowanych urządzeń).

Przedmiot Zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania, tj.: niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami, w szczególności ST wraz z załącznikami oraz wzorem umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

Na wymienione w ramach Przedmiotu Zamówienia schody ruchome obowiązywać będzie minimum 24 miesięczna gwarancja. Gwarancja rozpoczyna swój bieg – oddzielnie dla każdego z urządzeń – od daty podpisania protokołu odbioru końcowego jednostkowego urządzenia.

W okresie równym okresom udzielonej gwarancji, Przedmiot Umowy objęty będzie rękojmią za wady.

Zamawiający wymaga odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp.

Wizja lokalna, o której mowa w pkt 4.6 SWZ zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem następujących zasad:

Termin wizji: w dniu 07.02.2022 r. o godz. 10.00;

Zbiórka nastąpi o godz. 10:00, na terenie Stacji ,,Politechnika’’ (A11) na południowej (tj. od strony stacji A1 „Kabaty”) hali odpraw (antresoli);

Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w wizji lokalnej ze strony Wykonawcy były wyposażone w środki ochrony indywidualnej używane w celu zapobiegania zarażeniem wirusem SARS-CoV-2;

Wizja lokalna będzie miała na celu wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących treści SWZ oraz zapoznanie Wykonawców ze stanem technicznym obiektów oraz uwarunkowaniami lokalizacyjnymi pomieszczeń w których świadczona będzie usługa;

Z uwagi na konieczność zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, wszelkie pytania sformułowane w trakcie spotkania należy zgłaszać pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 17.1.1 SWZ;

Udział w spotkaniu zostanie potwierdzony dokumentem (Zaświadczeniem) podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Ww. Zaświadczenie Wykonawca dołączy do składanej oferty.

Złożenie oferty bez odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej BĘDZIE skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Przedłużenie okresu gwarancji (w miesiącach) / Gewichtung: 20%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 015-036312
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: WP.25.00234.2021.S.P.MACZ
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie wymiany 6 sztuk. schodów ruchomych na I linii metra w Warszawie na stacji A11 „Politechnika”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: OTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nationale Identifikationsnummer: 5210523095
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-673
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 509 961.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 860 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, podczas badania ofert, zastosuje procedurę odwróconą.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp (podstawa prawna art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).Zamawiający wykluczy również Wykonawcę jeżeli wystąpi względem niego przesłanka wykluczenia z udziału w postępowaniu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający podejmując decyzję o wykluczeniu Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 10.1 lub 10.2 SWZ uwzględniał będzie okoliczności wymienione w art. 110 -111 ustawy Pzp, a dodatkowo w przypadkach, o których mowa w pkt 10.2 SWZ – okoliczności wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy Pzp.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 9 SWZ oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w pkt 10 SWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, o którym mowa w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, składa aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe): W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, opisanych w pkt 9.1.1 SWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz dostaw (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych lubwykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty: informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w 11.2.2 ppkt.4) SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: Postepu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp i zostały szczegółowo określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania Wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej:

https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4–5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zamawiający może złożyć do Krajowej Izby Odwoławczej wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli zaszły okoliczności wskazane w art. 578 ust. 2 ustawy Pzp.

9. Szczegółowe zasady dotyczące odwołań zostały uregulowane w art. 506–578 ustawy Pzp.

10. Skarga do sądu – przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676 Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022