Lieferungen - 272351-2022

20/05/2022    S98

България-Гълъбово: Силози

2022/S 098-272351

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД
Национален регистрационен номер: 123533834
Пощенски адрес: ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД
Град: гр. Гълъбово
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6280
Държава: България
Лице за контакт: Илия Николов
Електронна поща: iliya.nikolov@aes.com
Телефон: +359 895518618
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.aes.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/12715
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на резервни части и услуги по годишни технически инспекции, ремонт и възстановяване на оборудване от гипсови силози „ESI Eurosilo B.V.”

Референтен номер: ME1-2021-FA-INT-D-034
II.1.2)Основен CPV код
44613110 Силози
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката определя изискванията за изпълнение на дейностите по:

Доставка на оригинални резервни части за гипсови силози за нуждите на Сяроочистващата инсталация към ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД.

Услуги по годишни технически инспекции и ремонт и (или) възстановяване на дефектирало оборудване от гипсови силози производство на „ESI Eurosilo B.V.“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 0.10 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44613110 Силози
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

ТЕЦ Ей и Ес-3С Марица Изток I ЕООД, гр. Гълъбово

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката определя изискванията за изпълнение на дейностите по:

Доставка на оригинални резервни части за гипсови силози за нуждите на Сяроочистващата инсталация към ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I ЕООД.

Услуги по годишни технически инспекции и ремонт и (или) възстановяване на дефектирало оборудване от гипсови силози производство на „ESI Eurosilo B.V.“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Обект на доставки и услугите са произведените от ESI Eurosilo B.V. гипсови силози, инсталирани на територията на

ТЕЦ Ей и Ес-3C Марица Изток I. За нормалното функциониране на оборудването е необходимо да се осигури

сервизно обслужване и оригинални резервни части от производителя на оборудването ESI Eurosilo B.V., който

притежава изключителни права за дистрибуцията на резервни части и извършване на технически инспекции и

ремонт и (или) възстановяване на дефектирало оборудване. Същото се потвърждава от писмо A17131 от

18.07.2017 г., писмо от 05.11.2018 г. и писмо от 04.08.2021 г. от ESI Eurosilo B.V., в което се заявява, че като

производител на оборудването, те не са предоставяли права на други дружества да предоставят услуги по

поддръжка и доставката на оригинални резервни части за гипсови силози, производство на фирмата.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 43705
Наименование:

Доставка на резервни части и услуги по годишни технически инспекции, ремонт и възстановяване на оборудване от гипсови силози „ESI Eurosilo B.V.” / Supply of spare parts and annual technical inspection

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/05/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ESI EUROSILO BV
Национален регистрационен номер: 36032852
Пощенски адрес: Newtonstraat 26
Град: PURMEREND
код NUTS: NL329 Groot-Amsterdam
Пощенски код: 1446VR
Държава: Нидерландия
Електронна поща: esi@eurosilo.com
Телефон: +31 299630730
Интернет адрес: https://eurosilo.com/
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 150 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 0.10 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/05/2022