Dienstleistungen - 272368-2019

12/06/2019    S111    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Estland-Rae: Wohnungs-, Gebäude- und Fensterreinigung

2019/S 111-272368

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Rae Vallavalitsus
75026106
Aruküla tee 9
Rae vald
75301
Estland
Kontaktstelle(n): Olga Lobjak
Telefon: +372 6056771
E-Mail: olga.lobjak@rae.ee
NUTS-Code: EE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rae.ee

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581186/general-info
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1581186/tenders
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Järveküla Kooli, Järveküla Huvialakooli ja Järveküla Spordihoone heakorrateenuse tellimine

Referenznummer der Bekanntmachung: 210209
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hange korraldatakse ühes hoones asuvate asutuste Järveküla Kooli, Järveküla huvialakooli ja Järveküla spordihoone koristusteenuse tellimiseks.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: EE
Hauptort der Ausführung:

Reti tee 20, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hange korraldatakse ühes hoones asuvate asutuste Järveküla Kooli, Järveküla huvialakooli ja Järveküla spordihoone koristusteenuse tellimiseks.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Vastavalt Riigihangete seaduse § 116 jätab hankija endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist järgmistel juhtudel:

– kõik laekunud pakkumused ületavad eeldatavat maksumust;

– kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad eeldatavat maksumust;

– pakkumused, mis ei vasta hanke alusdokumentides nõutule.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris.

Pakkuja, kelle asukohamaaks ei ole registreeritud Eesti Vabariik, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registreerimistunnistuse.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta heakorra- ja puhastusteenuste osutamisega seotud aritmeetiline keskmine netokäive peab olema vähemalt 300 000 EUR.

Juhul, kui pakkuja on tegutsenud vähem kui kolm aastat, arvestatakse tegutsenud aastate heakorra- ja puhastusteenuste osutamisega seotud aritmeetilist keskmist netokäivet.

Juhul, kui pakkuja tugineb netokäibe andmete osas teise ettevõtja vahenditele, siis vastutavad pakkuja ja teine ettevõtja lepingu selle osa täitmise eest solidaarselt.

Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuetele teise ettevõtja vahendite alusel, peab pakkuja esitama hankepassi ka selle isiku kohta, kelle vahenditele ta tugineb. Teise isiku hankepass peab olema allkirjastatud teise isiku allkirjaõigust omava isiku poolt.

2) Pakkujal peab olema tehtud kutsealane vastutuskindlustus hüvitise ülempiiriga vähemalt 200 000 EUR. Pakkujal tuleb esitada kutsealase vastutuskindlustuse poliis, mis näitab, et pakkujal on lepingu võimaliku rikkumisega tekkida võiva kahju hüvitamiseks vajalikud vahendid või tal on võimalus need saada.

Pakkuja on kohustatud eelnimetatud kindlustuslepingut alal hoidma kogu lepingu kehtivusaja jooksul. Kindlustus peab hõlmama kõiki hankelepingu täitmisega seotud riske.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Pakkujal peab olema viimase kolme (3) aasta (sh kuni käesoleva hanke avaldamise kuupäev) jooksul teostatud peatöövõtjana vähemalt kaks (2) heakorrateenuse teenuse osutamise lepingut juriidilisele isikule, milles koristatavat pinda on vähemalt 5 000 m2.

Pakkujal tuleb esitada teostatud heakorrateenuse teenuse osutamise lepingute loetelu, märkides ära lepingu teisepoole andmed, sh kontaktandmed, teenuse osutamise aja, koristatava pinna suuruse, maksumuse ning riigihanke viitenumbri, kui oli tegemist hankelepinguga.

Juhul, kui teenusleping on veel täitmisel, peab leping olema täitmisel olnud vähemalt 24 kuud.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu, mille projekt on esitatud hanke alusdokumentides. Kui pakkuja ei ole esitanud hankemenetluse käigus küsimusi selgituste saamiseks hanke alusdokumentides avastatud ebatäpsuste, vasturääkivuste või puuduste kohta, on hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus üleskerkinud vaidluste korral valida hankijale sobivaim hanke alusdokumentides olev kirjeldus.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/07/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Estnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/07/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Riigihangete register.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pakkumuse esitamise eelduseks on hankelepingu täitmise kohaga ja objektiga tutvumine 18.6.2019 ja 19.6.2019 kell 11:00–14:00.

Hange ei ole jaotatud osadeks, kuna see tekitaks ebamõistlikku halduskoormust.

Iga viidet, mida hankija on teinud hanke alusdokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule, standardile ja tootmisviisile, palume lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne“.

Väljaspool eesti Vabariiki registreeritud pakkuja asukohariigi institutsioonide väljastatud kõrvaldamise aluseid puudutavatele dokumentidele ja kvalifitseerimise aluseks olevatele dokumentidele peab olema lisatud ametlik eestikeelne tõlge.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefon: +372 6113713
E-Mail: vako@fin.ee

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefon: +372 6113713
E-Mail: vako@fin.ee

Internet-Adresse: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/06/2019