Dienstleistungen - 272420-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Otopeni: Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung

2022/S 098-272420

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA
Nationale Identifikationsnummer: RO26490194
Postanschrift: Strada: Calea Bucurestilor, nr. 224E
Ort: Otopeni
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 075150
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristina Basceanu, Alexandra Dauer, George Niculie
E-Mail: george.niculie@cnab.ro
Telefon: +40 212042158
Fax: +40 212041976
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnab.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144037
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de intretinere pentru sistemele de detectare a explozibililor (EDS) tip Smiths Detection CTX 5800 in perioada de garantie si platforma de management aferenta acestora

Referenznummer der Bekanntmachung: 26490194_2022_PAAPD1356917
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50610000 Reparatur und Wartung von Sicherheitsausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de intretinere pentru sistemele de detectare a explozibililor (EDS) tip Smiths Detection CTX 5800 in perioada de garantie si platforma de management aferenta acestora.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, in conformitate cu art 173 din Legea 99/2016 cu modificarile ulterioare

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 351 680.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA

Adresa: Calea Bucureștilor, 224 E

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de intretinere pentru sistemele de detectare a explozibililor (EDS) tip Smiths Detection CTX 5800 in perioada de garantie si platforma de management aferenta acestora, conform cerintelor caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:

- Prestarea serviciilor de întreținere pentru 2 sisteme Smiths Detection CTX 5800 (inclusiv accesoriile necesare verificarii si calibrarii periodice a echipamentelor si consumabilele necesare functionarii permanente a echipamentelor);

- Prestarea serviciilor de întreținere pentru platforma hardware formata dintr-un server de management, o statie de supervizare si 3 statii de operatori 3D;

Valoarea estimata fara TVA: 1.351.680 EURO, exclusiv TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termenul de remediere al defectiunii / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1

Ofertanții, ofertantii asociati, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

De asemenea odata cu depunerea DUAE ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator, acordul de asociere si acordul de subcontractare (daca este cazul).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator în tara de origine sau în tara în care acesta este stabilit, cum ar fi declaratii pe proprie raspundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, însotit de traducere autorizata în limba româna.

NOTA 1: DIN DOCUMENTELE EDIFICATOARE PREZENTATE TREBUIE SA REIASA LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL PREZENTARII ACESTORA.

NOTA 2: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei.

Documentele justificative se vor prezenta conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 de catre fiecare asociat în parte în caz de oferta comuna, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât si de subcontractant/ti, iar în cazul ofertei sustinute de tert/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât si de tertul/ii sustinator/i. Ofertantii trebuie sa dovedeasca forma de înregistrare în conditiile legii, în tara de rezidenta, din care sa rezulte ca este legal constituit, ca este în functiune si ca are capacitatea de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Cerinta 2.

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L99/2016 (Formular nr. 3 din sectiunea III- Modele Formulare).

Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

In cazul in care ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/ subcontractantul se incadreaza in situaţiile prevăzute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale va declara acest lucru.

In cazul in care este sesizata o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese, entitatea contractanta va adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, in conformitate cu art. 75 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante:

1. George Dumitru Dorobantu- Director General

2. Viorel Tanase - Director Directia Exploatare Aeroportuara

3. Cosmin Ursu - Director General Adjunct Directia Securitate Aeroportuara

4. Augustin Dutulescu - Director Directia Financiara

5. Bogdan Litoi - Director Directia Management Facilitati Aeroportuare

6. Gabriel Bulgaru - Director Directia Tehnica

7. Marius Cocias - Director Departament Implementare Proiecte

8. Cristian Alexe - Director Directia Siguranta Aeroportuara

9. George Marian Niculie - Sef Serviciul Achiziții

10. Valeriu Mihail Florea- Sef Serviciul Managementul Resurselor Tehnice de Securitate

11. Daniela Silvia Mustea - Sef Serviciul Buget, Analize Financiare si Tarife

12. Mihaela Vlaicu - Sef Serviciul Comercial

13. Bogdan Victor Marian Țocu - Sef Biroul Administrare Parcări

14. Sorin Rotaru - Sef Serviciul Tehnic AIHCB

15. Laurentiu Matache - Inginer, Biroul Urmarire si Implementare Proiecte

16. Gabriel Radu Bondar - Sef Biroul Managementul Sigurantei AIHCB

17. Mihai Copoeru - Expert achizitii publice, Serviciul Achizitii

18. Luisa Capezeanu - Referent de specialitate, Serviciul Achizitii

19. Alina Zamfir-Satalan - Referent de specialitate, Serviciul Achizitii

20. Cristina Gabriela Basceanu - ServiciulAchizitii,– Referent de specialitate

21. Victor Harabagiu – Inginer BATMCS

22. Paul Paturca - Serviciul tehnic AIBB-AV

23. Mihaela Ristea - Economist

24. Alexandra Dauer - Economist, Serviciul Achizitii

25. Ionut Nicolaie - Inginer BAPSS

26. Oana Lucia Cornila - Inspector specialitate BATMCS

27. Ionel Daicer - Serviciul tehnic AIBB-AV

28. Daniela Giura – Economist

Cerinta 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016.

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

- pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

b) starea ofertantului;

c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având semnatura electronica extinsa.

Pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse în limba româna de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si în care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea în relatiile cu tertii, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati de tipul celor care fac obiectul achizitiei sectoriale si sa contina informatii cu privire la starea ofertantului.

NOTA: 1. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate obligatoriu la solicitarea entitatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE, ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul in clasament. În cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 205 din Legea nr. 99/2016 din care sa rezulte îndeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.

2. Toate documentele prezentate vor cuprinde informatiile reale si actuale la momentul prezentarii.

3. Toate documentele în alta limba decat limba romana vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.

Asocierea (dacă este cazul)

Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrat), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza conform art.67 din Legea nr.99/2016.

Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati.

În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere.

Modalitate de indeplinire

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016;

Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de asociere, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

La încheierea contractului de achizitie publica, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant acordul de asociere in original.

Tert sustinator (dacă este cazul)

În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi f... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Diplome de studii si calificari profesionaleSe solicită ca ofertantul să faca dovada disponibilitatii a minim 2 persoane care detin permis de exercitare emise in conformitate cu prevederile legislatiei din domeniul activitatiilor nucleare (CNCAN)

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021), calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii de intretinere pentru echipamente cu raze X pentru controlul de securitate al bagajelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati

Proportia de subcontractareOfertantii vor mentiona partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze, insotita de Lista cu subcontractantii, daca este cazul; Pentru respectarea art. 76 alin. (2) din Legea nr.99/2016, ofertantul va depune impreuna cu oferta, denumirea si datele de identificare ale subcontractantului (adresa, nr. inregistrare la Registrul Comertului si Codul de identificare fiscala).Subcontractarea se va face in conditiile art. 232 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiSe solicita ca ofertantul sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, de catre ofertanti si, daca este cazul, de catre terti sustinatori În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:- declaratie de disponibilitate a persoanelor desemnate (original)- permisele de exercitare emise in conformitate cu prevederile legislatiei din domeniul activitatiilor nucleare (CNCAN), detinute de personalul desemnat – copie „conform cu originalul” care sa confirme informatiile înscrise în DUAE.Note:1. În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e odata cu documentul DUAE angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Documentele justificative prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016

- Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați; Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil.Documentele justificative prin care se confirma indeplinirea cerintei urmeaza sa fie prezentate obligatoriu la solicitarea autoritatii contractante in faza de analiza a documentelor suport DUAE ce vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc, in conformitate cu prevederile art. 205 din Legea nr. 99/2016.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt recomandari/ procese verbale de receptie/facturi/documente constatatoare eliberate de beneficiarul/clientul respectiv, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care sa ateste, prestarea de servicii similare celor ce reprezinta obiectul contractului, in ultimii 3 ani. In cazul unei oferte comune, experienta similara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, caz in care asociatii au obligatia de a completa DUAE cu datele proprii.Din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare, trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. În cazul în care cerinta este demonstrata prin invocarea sustinerii unei/unor terte persoane, la solicitarea entitatii contractante conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea tertului/tertilor conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 394/2016 si ale art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. De asemenea, se vor prezenta documentele din partea tertului/tertilor sustinator/i din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/i va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajamentAsocierea (dacă este cazul)Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrat), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza conform art.67 din Legea nr.99/2016.Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati.În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere.Modalitate de indeplinireSe va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016;Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de asociere, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.La încheierea contractului de achizitie publica, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant acordul de asociere in original.Tert sustinator (dacă este cazul)În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează situaţia economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi entităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Modalitate de indeplinireSe va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016;Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Tertul sustinator va prezenta:a) declaratie de neincadrarea in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;în situatiile prevazute la art.177 alin 1 si 2 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art.188/Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016;Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Subcontractantul va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art.73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, în situatiile prevazute la art.177,178 si 180 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 202- 204 din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016.În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, documentul (certificatul) prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015 sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, pentru activitatile ce fac obiectul procedurii, pe numele ofertantului, si care va fi depus in original/copie conforma cu originalul.Ofertantul va avea in vedere depunerea de certificate/proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata etc, similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001.Documentele depuse vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Documentele doveditoare a informatiilor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul a carei oferta s-a clasat pe locul I dupa analiza si evaluarea preliminara a ofertei

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

GP este de 13.500 EURO GP este irevocab, se constit prin viram bancar/printr-un instr de garant emis cf legii cf art 42 din HG 394/2016.Daca GP va fi constit in alta valuta, se va fol curs BNR de la data public anunt de part.Cont entit contract: RO40BRDE445SV12412444450 (RON),RO24BRDE445SV11918064450 (EUR).Instrum de garant se transm în SEAP cu of şi celelalte doc cel mai tz la data şi ora-limită de dep a of şi tb să prevadă că plata GP se va executa necondiţ, resp la prima cerere a benefic, pe baza decl cu privire la culpa pers garantate. Cf art 42 alin 6 din HG 394/2016, daca val GP este < 5000 lei,GP se poate constit şi prin dep la casieria entit contract a sumei în numerar. Per de valab a GP trb sa fie egala cu valab ofertei(4 luni).Restit GP se va efect cf art 44 din H.G. 394/2016.Entit contract nu accepta constit printr-un instr de garant emis de o instit financ nebancara

GBE este 10% din val contr.Se va constitui in max 5 zile lucrat de la data incheierii contr.Se const prin viram bancar sau printr-un instr de garantare emis în cond legii cf art 46 (1) din HG 394/2016.GBE a ctr va fi constit pe o per egala cu valab ctr + 14 zile.Se va restitui cf art 48 din HG 394/2016.GBE se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele dat pt fact parţiale conf prev art. 46, (3) din HG 394/2016 Achizit poate emite pretenţii asupra GBE oricând pe parcursul îndepl ctr,în limita prejudic creat,daca,contractant nu îşi îndepl din culpa sa obligaţ asumate prin ctr.Anterior emit unei pretenţii asupra GBE, achizitorul are oblig de a notifica pretenţia atât contract,cât şi emitent instrum de garant,precizând obligaţ care nu au fost respectate,precum şi modul de calcul al prejud.În sit executării GBE,parţial sau total,contract are oblig de a reîntregii GBE în cauză raportat la restul rămas de executat.Cont entit ctr:RO40BRDE445SV12412444450 (RON), RO24BRDE445SV11918064450 (EUR).Entit contract. nu accepta constit printr-un instrum de garant... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A. Ofertele vor fi deschise în SICAP.

B. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei câstigatoare conform pct. IV.2.1.

1. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea factorilor de evaluare.

2. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii tehnici de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

C. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Ofertantul va prezenta „Acordul de Asociere” stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele conform Legii nr.101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022