Dienstleistungen - 272435-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-Voluntari: Technische Hilfe

2022/S 098-272435

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: EURO APAVOL SA
Nationale Identifikationsnummer: RO 27778056
Postanschrift: Strada: Serg. Gheorghe Dinca, nr. 19
Ort: Voluntari
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Postleitzahl: 077190
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): George Cristian Deleanu
E-Mail: office@apavol.ro
Telefon: +40 374918538
Fax: +40 0212704550
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.apavol.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144068
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CS-01: Servicii de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria de operare EUROAPAVOL,in perioada 2014-2020

Referenznummer der Bekanntmachung: 001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71356200 Technische Hilfe
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie :

­ Acordarea de sprijin calificat si eficient Entitatii Contractante in managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;

­ Asigurarea publicitatii adecvate a Proiectului in vederea informarii populatiei cu privire la lucrarile propuse, promovarea beneficiilor sociale si economice ca urmare a implementarii investitiei cofinantate prin Fondul de Coeziune, in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania si cerintele Contractului de Finantare;

­ Eficientizarea sistemului OR de management al pierderilor pe retelele de distributie a apei potabile;

­ Dezvoltarea unui sistem GIS.

Data estimata pentru finalizarea contractului este data ultimului raport “Raport privind sprijinul acordat UIP in procesul de management general al Proiectului pe perioada de executie a lucrarilor proiectului, nu include PND”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 10 071 253.73 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79341000 Werbedienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO322 Ilfov
Hauptort der Ausführung:

Aria de operare EUROAPAVOL (ILFOV, IALOMITA, GIURGIU)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de consultanta pentru administrarea Contractului de Finantare

Actualizarea Devizului General al Proiectului

Informarea publicului si publicitatea Proiectului

­ Organizarea conferintelor de presa pentru lansarea si inchiderea Proiectului

­ Elaborarea machetelor pentru panourile de afisare temporara si a placilor permanente

­ Realizarea, actualizarea si intretinerea paginii web de promovare a Proiectului

­ Realizarea autocolantelor si placutelor pentru mijloacele fixe achizitonate in cadrul Proiectului

­ Organizarea seminariilor privind semnarea contractelor sectoriale de lucrari, servicii si produse

­ Desfasurarea unei campanii de informare si constientizare adresata elevilor

­ Campanie mass-media

­ Campanie social-media

Actualizarea sistemului privind managementul reducerii pierderilor de apa din retelele de distributie

Dezvoltarea unui sistem GIS.

Durata contractului este de 34 (treizeci si patru) luni, incepand de la data de incepere.

Nr. zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor:

Termenul limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 15 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea Contractanta stabileste 1 termen in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări, astfel:

­ in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pt depunerea ofertelor, EC raspunde solicitarilor transmise pana in a 15-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pt depunerea ofertelor;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica (PT); Pondere: 60%, PT = PT1 + PT2 Denumire factor evaluare 2.1: PT1- Experienta profesionala a echipei de experti principali propusi; Pondere: 30% Se vor contabiliza contractele de experienta specifica prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru fiecare Expert Principal, prezentate in plus fata de cerintele minime incluse la experienta specifica descrisa in Caietul de Sarcini. Contractele de experienta specifica sunt numarate / contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul in corelare cu cerinta din Caietul de Sarcini. Algoritm de calcul: Pentru acest factor se va acorda punctajul PT1; PT1 = PTE 1 + PTE 2 + PTE 3 + PTE 4 / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Propunerea tehnică PT2- Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților; / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 34
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficiente al resurselor, Obiectivul strategic 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finantarea Contractului:

Buget Sursa de finantare

Etapa I-a 3,875,000.45 POIM, Buget de stat, Buget local.

Etapa a II-a 6,196,253.28 PODD, Buget de stat, Buget local.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1:

Ofertantii unici, ofertantii asociati, tertii sustinatori si subcontractantii NU trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016.

Modalitate de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative actualizate, care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea E.C., doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Informatiile din documentele justificative mentioante anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.

Aceste documente justificative sunt:

a. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv;

b. certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii. Se vor prezenta certificate de atestare fiscala pentru toate punctele de lucru, sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale la momentul prezentarii, art 178, alin 3 din legea 99/2016.

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

d. alte documente edificatoare, dupa caz.

Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente).

In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, persoanele juridice straine vor prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative / judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Documentele vor fi prezentate (la momentul solicitarii de catre Entitatea Contractanta) scanate dupa original, sau dupa copii legalizate sau copii „conform cu originalul”. Documentele în altă limbă se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Note:

1. Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 177, 178 (1) si (2), si 180 (1) din Legea nr.99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din Legea nr.99/2016.

2. Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri) si, daca este cazul de catre subcontractant si de catre tertul sustinator.

3. E.C. va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarâre jud. sau decizie administrativa având caracter definitiv si obligatoriu, in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.

4. Entitatea Contractanta va exclude din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care poate demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.

5. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor.

6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante este mai mic de 10.000 lei.

Cerinta nr. 2: Evitarea conflictului de interese

Ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se afle în niciuna din situațiile prevăzute la art. 73 din Legea nr.99/2016.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul E. C. in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului E. C., parte a dosarului achizitiei sectoriale si sunt urmatoarele:

• Frunza Lucian – Director General;

• Mitrea aurel – Director Economic;

• Vasile Magdalena – Sef Serviciu Juridic;

• Diaconu Petrica – Coordonator Dezvoltare , Performanta;

• Condrache Romeo – Director General Adjunct Sucursale;

• Danet Vasile – Director General Adjunct Voluntari.

• Sef UIP

• Barcacescu Veronica Elenea

In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Modalitatea de indeplinire: Initial, se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (ofertant unic, ofertanți asociați, terți susținători și subcontractanți), cu informatiile aferente situatiei lor. De asemenea, ofertantul unic/ofertantul asociat/terții susținători/subcontractanții participanți la procedură vor prezenta obligatoriu, ODATA CU DUAE, prin intermediul SEAP, Declarația de neîncadrare în situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr.99/2016 – Formular 3.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru ofertant/membri ai asocierii/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatea Contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile..

Note:

1. In sensul dispozitiilor art. 73, alin.(2) din Legea nr.99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

2. Entitatea Contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie sectoriala. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

3. Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care in cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica sau de orice alta natura.

4. Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu aceasta procedura in siuatia in care un ofertant a depus doua sau mai multe oferte, atat individual cat si in comun cu alti operatori economici sau doar in comun cu alti operatori economici.

5. Se considera ca Entitatea Contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in cadrul unei alte oferte

Operatorii economici ce depun oferta trebuie... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia Cifrei de afaceri anuale globale (la nivelul Ofertantului), din ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea contractului, respectiv 10,071,253.73 lei.In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat / tert sustinator) va prezenta DUAE.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători, după caz. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea nr.99/2016, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi Entitatii Contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului sustinator – Formularul 4 (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre terti/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Prin angajamentul ferm, terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea 99/2016 prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20B (centralizare informații privind cifra de afaceri și documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea informatiilor in DUAE: • bilanturile contabile sau extrase de bilant pentru anii 2019, 2020 si 2021 inregistrate la organele competente sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform legislatiei incidente in domeniu. • sau raport al cenzorilor sau raport de Audit financiar daca este cazul; • sau orice alte documente echivalente acestora in tara de origine a ofertantului. Note: 1. In cazul unei asocieri sau in cazul sustinerii de catre un terț, documentele si formularele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii și/sau terț la solicitarea Entității Contractante. In cazul in care ofertantul nu a trimis un bilant valid aferent anului de exercitiu financiar 2021 pana la data limia de depunere a ofertei, acesta va incarca Balanta de verificare la 31.12.2021 cu recipisa aferenta. 2. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat lei, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (http://www.bnr.ro ) pentru fiecare an in parte. 3. Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit operatorul economic, se vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic respectiv.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani, împliniți la data termenului limită de depunere a ofertelor, faptul ca au prestat activitati similare obiectului contractului sau de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului, in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de cel putin 10.070.000 lei fara TVA, realizate la nivelul unuia sau maxim 4 (patru) contracte. 1 Prin sintagma „servicii similare cu obiectul contractului” se intelege: Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectelor in infrastructura de mediu 2 Prin sintagma „servicii duse la bun sfarsit” se intelege: - Activitati/servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul contractului/activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; - Activitati/servicii receptionate la sfarsitul prestarii. 3. Prin „infrastructura de mediu” se intelege: • Apa si/sau apa uzata; • Managementul deseurilor si situri poluate istoric; • Protectia naturii: administrarea si conservarea ariilor naturale protejate, inundatii si zona costiera; construirea de diguri si alte tipuri de infrastructura destinate prevenirii inundatiilor sau reducerii efectelor acestora, elaborarea unor harti cu zonele de risc la inundatii, extinderea suprafetei de plaja si stoparea eroziunii costiere. 4 Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita initial, avand in vedere prevederile art. 13 alin 2 din Instructiunea ANAP 2/2017. Astfel, in concordanta cu prevederea legala mentionata, daca se decaleaza termenul de depunere a ofertelor, se va extinde corespunzator cu zilele de decalare si perioada aferenta experientei similare. 5 Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb lei/valuta comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv (http://www.bnr.ro). 6 In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. Acestea vor fi emise sau contrasemnate de către beneficiar și se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea comisiei de evaluare, doar de ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA Cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Asociatii sunt responsabili solidar de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta. INFORMATII PRIVIND TERTII SUSTINATORI Capacitatea tehnica si profesionala poate fi dovedita prin sustinere, în conformitate cu prevederile art. 196 alin (3) din Legea 99/2016. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Atunci când ofertantul demonstreaza îndeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului în ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte. Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 5), odata cu prezentarea DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre tertii sustinatori prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Proportia de subcontractare Subcontractantii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare si selectie sunt considerati si terti sustinatori, caz in care se solicita prezentarea Angajamentului ferm (Formularul 5), odata cu prezentarea DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate de catre tertii sustinatori prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertantul trebuie sa facă dovada implementarii unui sistem de management al calitatii pentru activitati in domeniul in care se incadreaza activitatile principale ce fac obiectul contractului, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. In acest sens se va prezenta un certificat valabil la data prezentarii acestuia, emis de un organism independent, care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atesta ca acesta are implementat un sistem de management al calitatii pentru activitatea principala a contractului, respectiv servicii de asistenta tehnica pentru management de proiect in infrastructura de mediu. Entitatea contractanta, in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, va accepta certificate echivalente cu cel prevazut mai sus, emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere – Formular 10 si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei – Formular 11. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului, Angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici – Formular 5. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, vor fi prezentate la solicitarea Entității Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile, insotite de Formularul 20A (centralizare informații privind experiența similară și documente justificative prezentate). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE sunt: • Poces verbal Servicii receptionate partial, cu conditia ca specificul activitatilor ce reprezinta experienta similara sa permita elaborarea unui livrabil care sa poata fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; • Proces verbal Servicii receptionate la sfarsitul prestarii, sfarsitul prestarii se considera aprobarea raportului final. emise si/sau contrasemnate de beneficiari care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit si din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Din documentele justificative prezentate trebuie sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: ­ denumirea contractului invocat drept experienta similara; ­ partile contractante, inclusiv beneficiarul contractului; ­ tipul de servicii prestate de catre operatorul economic; ­ valoarea contractului (fara TVA); ­ valoarea serviciilor (fara TVA) prestate de catre operatorul economic; ­ rolul in cadrul contractului (contractant unic, contractant lider, contractant asociat, subcontractant), inclusiv % realizat; ­ perioada prestarii serviciilor (data de inceput si data de finalizare a serviciilor); Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul final (autoritate contractanta sau client privat).

Inițial, se completează DUAE – Partea IV „Criterii de selecție” – Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” de către ofertantul unic, ofertanții asociați, terții susținători și subcontractanții, după caz. Operatorul economic va prezenta ODATA CU DUAE Acordul de asociere – Formular 10 si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei – Formular 11. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta in conformitate cu art.196 din Legea 99/2016, cu modificari si completari ulterioare. ODATA CU DUAE se va prezenta angajamentul tertului, Angajament ferm privind sustinerea tehnica a ofertantului/grupului de operatori economici – Formular 5. Prin angajamentul ferm, terțul/terții va confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Impreuna cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documentele transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Initial, se va completa DUAE Partea IV "Criterii de selectie" Secțiunea α „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție”de catre ofertant unic / ofertant asociat – dupa caz. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea Entitatii Contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in urma aplicarii criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Aceste documente sunt: • certificat valabil emis de organisme independente, care atesta ca operatorul economic are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatea principala a contractului. respectiv asistenta tehnica pentru managementul de proiect in infrastructura de mediu ; sau • alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (spre exemplu, proceduri/manuale de calitate, activitate procedurata, etc. similare cu cele prevazute drept conditie pentru obtinerea unei certificari SR EN ISO 9001), pentru cazurile în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit, conform art. 195 alin. 3 din Legea 99/2016 actualizata. In cazul unei asocieri, cerinta privind sistemul de management al calitatii trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conformitate cu prevederile art.41 si 42 din HG 394/2016, în cuantum de 100.000 lei prin virament bancar în contul entitatii contractante SC EURO APAVOL, nr. RO66BTRL04901202P48138XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Voluntari cod fiscal 27778056, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre:

a. O Instituţie de credit din România sau din alt stat;

b. O societate de asigurari:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către A.S.F.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 6 luni de la data limita de depunere a ofertelor.

Cuantumul garantiei de buna executie (GBE) este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se poate constitui conform art. 45 si art. 46 din HG 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar, prin rețineri successive sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit sau de o societate de asigurari din Romania sau din alt stat, in conditiile legii, avand forma si continutul prezentat in Formularul nr. 2 din sectiunea modele de formulare din documentatia de atribuire si care devine anexa la Contract. Termenul limita de constituire a GBE conform legislatiei in vigoare, respectiv art.45, alin. (3) din HG nr.394/2016, este de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu perioada de valabilitate a contractului.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/12/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Conditie suspensiva: Incheierea Contractului de achizitie publica este sub incidenta prezentei conditii suspensive. Finalizarea procedurii prin publicarea anuntului de atribuire este conditionata de intrarea in vigoare a Contractului de Finantare semnat cu Autoritatea de Management POIM. Termenul maximal estimat până la care se aplică conditia suspensivă este 15 August 2022. În cazul în care, indiferent de motive, Contractul de Finantare nu se va semna ori nu îsi va produce efectele, Entititatea Contractanta îsi rezerva dreptul de a anula procedura de atribuire in baza art.225 alin.(1), lit. c). din Legea 99/2016 ca urmare a neindeplinirii dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. Ofertantii înteleg ca Entitatea Contractanta nu poate fi considerata raspunzatoare pentru vreun prejudiciu aparut în cazul anularii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Entitatea Contractanta a fost notificata asupra existentei unui asemenea prejudiciu. Ofertantii accepta utilizarea conditiei suspensive, asumându-si întreaga raspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situatia descrisa. Cu toate acestea, Entitatea Contractanta va putea renunta la aplicarea conditiei suspensive in functie de identificarea altor surse de finantare.

Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

Mentionam faptul ca pentru vizualizarea Documentatiei de Atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.

Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentatia de Atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro.

Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Solicitări de clarificare/Întrebări” din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea ”Listă clarificări,notificări și decizii” din cadrul anuntului de participare. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 15 zile inainte de data limita a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorul economic pana la acest termen. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral, in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

In vederea completarii de catre operatorii economici interesati a DUAE, se va avea în vedere si Notificarea ANAP din data de 08.04.2019 privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice, respectiv Notificarea ANAP din data de 02.07.2019 privind utilizarea DUAE integrat in SEAP.

Garantie de participare se va constitui, în cuantum de 100.000 lei prin virament bancar în contul entitatii contractante SC EURO APAVOL,nr. RO66BTRL04901202P48138XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Voluntari cod fiscal 27778056,sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre:

a. O Instituţie de credit din România sau din alt stat;

b. O societate de asigurari:

- fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară Contractul de Asigurare nu vor modifica caracterul irevocabil al garantiei si plata neconditionata asa cum este specificat în Formularul 1.

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Garantia emisa in alta limba va fi insotita de traducerea autorizata în limba româna.

Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă:

– fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garanția constituită devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) și (5) din H.G. nr. 394/2016 aplicându-se în mod corespunzător.

Termenul limita de constituire a GBE conform legislatiei in vigoare, respectiv art.45, alin. (3) din HG nr.394/2016, este de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este egala cu perioada de valabilitate a contractului. In cazul unei asocieri, GBE va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici, conform Formularul nr. 2 din din sectiunea Formulare a DA.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Persoana vatamata poate sesiza CNSC în conditiile Legii nr.101/2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022