Dienstleistungen - 272445-2022

20/05/2022    S98

Rumänien-București: Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen

2022/S 098-272445

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Societatea de Transport Bucuresti STB SA
Nationale Identifikationsnummer: 1589886
Postanschrift: Bd. Dinicu Golescu, nr. 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 7000
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): TINCA NICOLETA ANGELA
E-Mail: dicran.costache@stbsa.ro
Telefon: +40 0213074133
Fax: +40 0213074555
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.stbsa.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100144104
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor,asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1589886/2021/AB 047 01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66516100 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor,,asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si concret, tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor .

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 13 457 617.98 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66512100 Unfallversicherungen
66514110 Kraftfahrzeugversicherungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul prestatorului

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Servicii de asigurare auto a vehiculelor,asigurare a calatorilor si a bagajelor acestora.

CANTIT 1.976 buc.polite - minim si 2.514 buc polite. – maxim;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: SUMA ASIGURATA/VEHICUL PTR POLITA ASIGURARE CASCO FORFETAR / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: ASIGURARE INSPECTOR CONSTATARE DAUNE PTR VEHICULELE STB SA / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: PLATA IN RATE / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177;178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nota: aceasta declaratie va fi completata si de tertul sustinator, subcontractant, asociat, daca este cazul. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare valabile la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) 2. cazier judiciar al operatorului economic și/sau al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia,așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/Actul constitutiv.3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 178 alin. (3), art. 179 alin. (2) din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Informațiile cuprinse în documentele justificative trebuie să fie reale/valide la data prezentării acestora. Certificatele fiscale trebuie sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Pentru persoane juridice/fizice străine se vor prezenta documente echivalente emise în țara de rezidență; documentele care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba română.in cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.177,178 din Legea 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. În cazul în care oferta clasata pe locul I dupa finalizarea evaluarii ofertelor este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. În vederea evitării situaţiilor privind conflictul de interese, persoanele ce sunt membri ai organelor decizionale si au legatura cu procedura de atribuire sunt:

Adrian Criţ Director General

Strateciuc Elena Madalina Director Directia Economica

Sabarez Costel Director Direcția Tehnică Și Investiții

Lupu Daniel Florin Director Direcţia Marketing Comercial

Ilaș Cristian Director Direcția Exploatare Și Siguranța Circulației

Mincu Lucian Director Direcția Infrastructură

Andrei Marius Sorinel Inginer Sef Divizia Tehnica

George Mindrila Sef Serviciul Logistic

Dabu Oprica - Geani Inginer Sef Divizia Analiza Exploatari Transport Electric

Dicran Daniel Costache Sef Birou Contracte

Ganea Dan Sef Birou Infrastructura Parc Vehicule

Taran Gelu Sef Birou Contabilitate De Gestiune

Mirea Cristina Sef Biroul Urmarire Debitori

Andrei Amalia Eugenia Sef Serviciu Tehnic

Sora Mihaela Madalina Referent de specialitate SPAAS

Pecie Daniela Nicoleta Expert Achizitii

Biroul Plan, Analiza Oferte, Comenzi

Cretu Gabriela Sef Birou Contracte si Avize de Legalitate

Gabriela Ecaterina Tudor Sef Serviciu Juridic Contencios

Chitu Marilena Economist Serviciul Tehnic

Furtuna Monica Inginer Serviciu Tehnic

Borobeica Elena Inginer Serviciu Tehnic

Vlad Lucica Inginer Serviciu Tehnic

Titu Daniel Inginer SEF DAETA

Daniel Ciupitu Sef Serviciul Analiza Exploatării Transport Auto

Cristache Eduard Sef Birou DTA

Rosu Jenica Inginer DTA BAETA

Ivan Sorin Sef Serviciu DTEPRI

Chitu Daniela Tehnician DTE BAETE

Ivanovici George Sef Sectie Reparatii InterventiiVehicule

Constantin Bunea Sef SIR

Vasilica Dragne Sef Atelier Intretinere si Reparatii

Dumitru Dorian Sef Sectie Linii

Doman Daniel Florentin Inginer sef DIR

Radu Monica Sef Birou DT

Gheorghe Visinoiu Ruxandra Inginer BDT

Elena Maldaianu Sef Biroul Transport Auto

Mihaescu Adina Sef Serviciul Analiza Exploatării Transport Electric

Mihaela -Felicia Dumitru Inginer DAETE

Zvenigorodschi Serghei Inginer Secţa Linii

Pirjol-Popescu Cosmin Expert Achizitii S.L

Tinca Nicoleta Angela Expert AchizitiiS.L

Ileana Aurelia Rusu Expert AchizitiiS.L

Iosub Elena Consilier juridic SJC

Lavinia Ambrus Consilier juridic SJC

Livia Catalina Mogos Consilier juridic SJC

Vlad Verginica Consilier juridic SJC

Sandu Doru Consilier juridic SJC

Popa Iulia Consilier Juridic SJC

Rada Adriana Consilier Juridic SJC

Iordache Cristina Livia Consilier Juridic SJC

Cotta Claudia Consilier Juridic SJC

Bejinariu Felicia Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate

Voinea Denisa Consilier Juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate

Marin Mandreanu Alina-Monica Consilier Juridic SJC

Persoanele care aproba bugetul sunt Directorul General si Directorul Economic.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura. Informatiile si formalitatile necesare se regasesc in sectiunea dedicata a procedurii, in DUAE electronic integrat/configurat de catre entitatea contractanta.

1.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Completare DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, urmând ca la finalizarea evaluării ofertelor autoritatea contractantă să solicite doar ofertantului clasat pe primul loc următoarele documente justificative: I. Pentru persoane juridice romane: Certificat constatator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului privind datele de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN). II. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii: o forma de inregistrare ca persoana juridica; actionari/asociati; obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a presta serviciile solicitate; administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea; capitalul social;filiale/sucursale/puncte de lucru; durata societatii. Operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din L99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE; Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 (alin 2),art 180 ( alin 2),art 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare /atestare vor fi prezentate în traducere autorizata în limba română.

2.Operatorii economici participanti trebuie sa fie societati de asigurare autorizate de care ASF (Comisia de Supraveghere in Asigurari,dupa caz) pentru subscrierea riscurilor prevazute in prezenta procedura (raspundere civila auto,casco,asigurare calatori si bagaje) conform prevederilor art 20 din legea nr237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatiide asigurare si reasigurare si capitolului II,art 3 din Norma ASF nr 20/2017 privind asigurarile auto din Romania.Operatorii economici participanti vor prezenta autorizarea (in copie) de la Autoritatea de supraveghere in Asigurari-ASF (de la asigurator) ,conform art 20 din Legea nr 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatilor de asigurare si reasigurare si capitolul II art .3 din Norma ASF nr 20/2017 privind asigurarile din Romania si imputernicirea asiguratorului (reprezentantul legal al acestuia) pentru oferta prezentata . In cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta (in traducere autorizata) in termen de valabilitate la data prezentarii acestora.Dovada autorizării de la ASF se va prezenta, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 ani (2019,2020,2021 trebuie sa fie de minim de 3.500.000 lei.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/valută comunicat fie de BNR, pentru fiecare an în parte .OBS! Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta Bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor, documente din care sa rezulte cifra de afaceri (in lei) pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, in copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”. In cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta , in traducere autorizata/legalizata in limba romana.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertantul va prezenta lista principalelor prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, raportati la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca a prestat (gestionat) servicii similare cu cele care fac obiectul achizitiei, a căror cantitate cumulată a fost de minimum 250 veh/an la nivelul a maximum trei contracte.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.OBS! Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Experienta similara poate fi demonstrata prin orice documente din care rezulta informatiile solicitate, cum ar fi: - copii ale contractelor prin care sa se faca dovada ca au fost prestate servicii similare de complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului (ex.: asigurare vehicule ,caatori si bagaje ) care atestă îndeplinirea cerinței. Din contractele prezentate trebuie sa reiasa, identitatea partilor, valoarea, produsele, perioada de desfasurare -Fiecare document edificator va fi însoțit de un document constatator emis de către beneficiarul politelor. Se va accepta orice document atâta timp cât acesta prezintă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare -35.000 LEI. Valabilitatea GP:3 luni de la term. limita de depunere a ofertelor,cu posib. de prelung. la cererea entitatii contractante(EC).

Constituire GP:virament bancar sau instrument de garantare(IG), emis in cond. legii de o institutie de credit din RO sau din alt stat ori de o soc. de asig;asig. de garanții emisă–fie de o soc. de asig. care deține autoriz. de funcț. emisă în RO sau într-un alt stat UE și/sau care este înscrisă în registrele de pe site-ul ASF, după caz;– fie de o soc. de asig. dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în RO de către ASF;Lichiditati depuse la casieria EC, pt sume<5.000 lei.Contul EC:RO74 RNCB 0074003698560001-BCR Sect 3. Dovada const. GP se ataseaza in SEAP la sect. Doc. de calif,pana cel mai tarziu la data/ora limita de depunere a ofertelor. IG trebuie sa prevada ca plata GP se va executa necondiționat,respectiv la prima cerere a EC,pe baza declarației cu privire la culpa persoanei garantate. EC are dreptul sa rețina GP,atunci când acesta se afla în oricare din urmatoarele situatii:a) si-a retras oferta,în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare,refuza sa semneze contr. în perioada de valabilitate a ofertei;.GP se elibereaza conf.art.44 din HG394/2016. Pt restituirea GP ofertantul va comunica la STB SA SL-BC nr de cont/banca si numele procedurii. Echivalenta pt GP depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5zile.EC nu poate accepta constituirea GP/GBE printr-un IG emis de o IFN, deoarece IFN nu sunt instituţii de credit

Cuantumul(GBE) este 10%din val. contr.,fara TVA si se va constitui cf. art. 46 din HG 394/2016.GBE se constituie în 5 zile lucrătoare de la data semnării contr.Acest termen poate fi prelungit la solicit,justificată a contractantului,fără a depăși 15 zile de la data semnării contr.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor completa direct în SEAP, după autentificare, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractanta în secțiunea dedicată acestuia.

2.Va fi considerata cea mai buna oferta cea clasata pe primul loc in clasamentul ofertelor intocmit prin ordonarea descrescatoare a punctajelor obtinute. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi punctaj se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Societatea de Transport Bucuresti STB SA
Postanschrift: Bdul Dinicu Golescu nr.1, sector 1
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 010861
Land: Rumänien
Telefon: +40 213074000
Internet-Adresse: www.stbsa.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022