Dienstleistungen - 272470-2022

20/05/2022    S98

Polen-Zielona Góra: Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer

2022/S 098-272470

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: POLREGIO S. A. Lubuski Zakład w Zielonej Górze
Postanschrift: ul. Ułańska 3, 65-033 Zielona Góra
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL43 Lubuskie
Postleitzahl: PL65-033
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Basista
E-Mail: iwona.basista@p-r.com.pl
Telefon: +48 665915407
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://polregio.eb2b.com.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://polregio.eb2b.cpm.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Zielona Góra Główna - Żary - Zielona Góra Główna

Referenznummer der Bekanntmachung: Zg.240.798.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60172000 Vermietung von Bussen und Reisebussen mit Fahrer
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usługi w zakresie przewozu podróżnych zastępczą komunikacją autobusową, uruchomioną za niekursujące pociągi na odcinku Zielona Góra Główna - Żary - Zielona Góra Główna w związku z planowanym wprowadzeniem przez Zarządcę infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. całkowitej przerwy w ruchu pociągów, w terminie od 27 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia winien być wykonywany sprawnymi technicznie pojazdami o pojemności minimum 60 miejsc, w tym 55 miejsc siedzących, posiadającymi aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW dla kierowcy i pasażera a także sprawną klimatyzację, o roku produkcji nie starszym niż 2012 rok. Wykonawca zobowiązany jest do usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy, dostarczonym przez Zamawiającego, będącym załącznikiem do dokumentacji postępowania, pojazdami w ilości (pojemności) dostosowanej do szacowanej frekwencji, wystarczającej do zabezpieczenia obiegów.

Wykonawca winien zapewnić do kierowania pojazdami kierowców spełniających wymagania przewidziane odpowiednimi przepisami, tj. kategoria prawa jazdy, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 27/06/2022
Ende: 11/07/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp".

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w ust. 1 Wykonawca musi przedłożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej "JEDZ"). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na stronie (www.polregio.eb2b.com.pl) (zwanej dalej "platformą") - w celu odnalezienia postępowania, w zakładce "Postępowania", dalej "Lista postępowań otwartych" należy wpisać numer niniejszego postępowania, tj. Zg.240.798.2022.

3. Wykonawca składa na platformie następujące dokumenty wymagane przepisami prawa:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) prawomocnego skazania za przestępstwo art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 (i art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

e) art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

f) w § 6 ust. 1 pkt 3 SWZ, sporządzone zgodnie ze wzorem w Załączniku nr 7A do SWZ;

4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, że

1) posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

2) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje umowę/umowy w zakresie przewozu osób o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł;

W przypadku umów niezakończonych, Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie wartość danej umowy w części faktycznie zrealizowanej, która będzie odpowiadać minimalnej wymaganej wartości brutto.

3) dysponuje minimum 8 pojazdami o pojemności minimum 60 miejsc, w tym 55 siedzących, o roku produkcji nie starszym niż 2012 rok.

2. Wykonawca składa

1) licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

2) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi

zostały wykonane (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku do dokumentacji postępowania),oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) wykaz pojazdów.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Główne warunki finansowe zawarte są w Załączniku nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, stanowiącym wzór umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.

2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę:

1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w § 6 ust. 1 i 3 SWZ;

2) warunki określone § 6 w ust. 2 SWZ musi wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. W przypadku gdy Wykonawcą jest spółka cywilna, postanowienia ust. 1-2 powyżej, jak również § 7 ust. 7 należy stosować odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawiera Załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia - wzór umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

1. Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, chyba, że wpłynęły mniej niż 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji, jednakże zostanie ona przeprowadzona nie wcześniej niż po 2 dniach roboczych od wysłania zaproszenia.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Siedziba Zamawiającego w Zielonej Górze, ul. Ułańska 3, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy Pzp przeprowadził na Platformie zakupowej (www.polregio.eb2b.com.pl) Wstępne konsultacje rynkowe odnośnie oszacowania przedmiotu zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 22458701
Fax: +48 22458700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022