Dienstleistungen - 272599-2022

20/05/2022    S98

България-София: Услуги чрез сигнално-охранителни системи

2022/S 098-272599

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 072-193617)

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СОФИЯ ГРАД
Национален регистрационен номер: 1752013040100
Пощенски адрес: бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ №156А
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1434
Държава: България
Лице за контакт: Десислава Лъчезарова Колева-Иванова
Електронна поща: Desislava.Koleva@sfg.eso.bg
Телефон: +359 29691364
Факс: +359 29951337
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eso.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/16025

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охрана с технически средства и реакция с жива сила в обекти експлоатирани от ЕСО ЕАД и МЕР София град

Референтен номер: МЕР-СФГ/2022/003
II.1.2)Основен CPV код
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на поръчка е охрана с техн. средства и реакция с жива сила на п/ст Камбаните, п/ст Княжево, п/ст Банкя, п/ст Бухово, п/ст Искър Индустрия, п/ст Военна Рампа п/ст Връбница, п/ст Красно село, п/ст Димитър Димитров, п/ст Хаджи Димитър, п/ст Модерно предградие, п/ст Курило, Админ сграда ИКПО и ЦЛЕМ в едно с ДРСТ. В съответствие с програмата на ЕСО за поетапно преминаване на всички п/ст на дистанц. управл. се предвижда през 2022 г. да се изградят видеонабл., СОТ в п/ст Красно село и п/ст Димитър Димитров, през 2023 г. в п/ст Хаджи Димитър, п/ст Модерно предградие, и през 2024 г. в п/ст Курило. Същите ще бъдат включени в договора за охрана от момента на провеждане на 72-часови проби на изградените системи за СОТ, ПИ и ВН.

Обектите се намират на територията на Столична община и се експлоатират от ЕСО ЕАД и МЕР София град.

Срок за изпълнение на поръчката – 30 (тридесет) месеца, но не по-късно от 12.11.2024 г., считано от датата на влизане на договора в сила.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/05/2022
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 072-193617

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 13/05/2022
Да се чете:
Дата: 10/06/2022
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 16/05/2022
Да се чете:
Дата: 13/06/2022
Номер на раздел: VI.3)
Вместо:
Да се чете:

Срокът за подаване на оферти се удължава до 10.06.2022 г. Отварянето на офертите ще бъде на 13.06.2022 г. от 14:00 часа.

VII.2)Друга допълнителна информация: