Lieferungen - 272696-2022

20/05/2022    S98

Polska-Warszawa: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

2022/S 098-272696

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 076-209163)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AGENCJA UZBROJENIA
Adres pocztowy: ul. Królewska 1/7
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-909 Warszawa (dla przesyłek kurierskich 00-065 Warszawa)
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: j. w.
E-mail: au.stlad@mon.gov.pl
Tel.: +48 261873412
Faks: +48 261873444
Adresy internetowe:
Główny adres: https://au-bip.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych

II.1.2)Główny kod CPV
35000000 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest dostawa 20 egz. Zestawów do likwidacji skażeń biologicznych (dalej "ZLSB"). ZLSB przeznaczony jest do likwidacji skażeń biologicznych na powierzchniach sprzętu wojskowego, infrastruktury oraz pomieszczeń, dezynfekcji pomieszczeń zamkniętych lub wnętrz pojazdów i dowolnych powierzchni na sprzęcie wojskowym i obiektach infrastruktury.

ZLSB składa się z:

- rozpylacza do dezynfekcji powierzchni umożliwiającego nanoszenie odkażalnika w postaci piany i w formie dyspergowanego roztworu – do przenoszenia i użycia przez jedną osobę;

- zamgławiacza (fumigatora) do dezynfekcji pomieszczeń – do użycia przez jedną osobę;

- zapasu odkażalnika charakteryzującego się skutecznością sporobójczą (niszczenia formy przetrwalnikowej) wobec endosporów bakterii Bacillus Anthracis (pałeczki wąglika). Dokumenty odniesienia wskazujące minimalną skuteczność odkażalnika zostaną wskazane w Opisie Potrzeb i Wymań (OPiW), który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

- wyposażenia pomocniczego (min. opakowania, zestawu części zamiennych, zestawu naprawczego i zestawu obsługowego).

ZLSB powinny być nowe i spełniać wymagania określone we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych, z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które mogą wyniknąć podczas prowadzonych negocjacji. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert zostaną zamieszczone w OPiW, który zostanie przekazany Wykonawcom zaproszonym do składania ofert wstępnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-209163

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.4
Zamiast:

27.05.2022 r. - 10.00

Powinno być:

20.06.2022 r. - 10.00

VII.2)Inne dodatkowe informacje: