Lieferungen - 272697-2022

Kompaktansicht anzeigen

20/05/2022    S98

Polen-Wałcz: Militärfahrzeuge und zugehörige Teile

2022/S 098-272697

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Postanschrift: ul. Ciasna 7
Ort: Wałcz
Postleitzahl: 78-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Śnieć
E-Mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Telefon: +48 261472252
Fax: +48 261472971

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: www.1rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Dostawa technicznych środków materiałowych do Automatycznego Sygnalizatora Skażeń CHERDES
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: 1 Regionalna Baza Logistyczna - Skład Grudziądz, filia Grupa, ul. Dworcowa 6a, 86 - 134 Dragacz

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do Automatycznego Sygnalizatora Skażeń CHERDES. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w opcji.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35400000 Militärfahrzeuge und zugehörige Teile, 35422000 Elektronische und elektrische Ersatzteile für Militärfahrzeuge

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
Der Bieter muss alle Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Auftragsausführung ergeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa technicznych środków materiałowych do Automatycznego Sygnalizatora Skażeń CHERDES. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wskazane w opcji. Szczegółowy asortyment oraz jego ilość zostanie wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przekazany wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen: 1. Zamawiający w ramach niniejszego postępowania, zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego poprzez zakup dodatkowego asortymentu (prawo opcji). Ilości przedmiotu zamówienia ujęte w opcji, mogą zostać zrealizowane przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego informacji (pisemnej lub faxem lub e - mailem) o skorzystaniu z prawa opcji.
2. Zamawiający powiadomi pisemnie lub faxem lub e - mailem Wykonawcę, czy będzie żądał realizacji dostaw w pozostałym niezrealizowanym zakresie określonym w opcji.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu, w szczególności roszczenia o zapłatę spodziewanych korzyści, w przypadku nieskorzystania z Zamawiającego z prawa opcji.
4. Szczegółowy asortyment i jego ilości w rozbiciu na ilości podstawowe i ilości w opcji, zostaną wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przekazane wraz z zaproszeniem do złożenia oferty Wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe za wyjątkiem terminu realizacji. Wymagany termin realizacji dla zamówienia:
- podstawowego do 121 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 30.11.2022 r.
- opcjonalnego do 91 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji, jednak nie później niż do 30.11.2022 r.
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 8 (ab Auftragsvergabe)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
Zaproszeni do składania ofert Wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres związania ofertą. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przez Zamawiającego zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną zawarte w SWZ, która zostanie przekazana Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Zapłata należności za wykonaną dostawę nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonego zgodnie z zapisami umowy i otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie Rachunku dłużnika nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
I. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby:
1. przynajmniej 1 z Wykonawców (lub wszyscy) spełniał wymagania, o których mowa w części III.1.4 ust. I pkt 1, ppkt 2), 3) i 4) niniejszego ogłoszenia;
2. żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 405 ust. 1, art. 405 ust. 2 pkt 3) i pkt 5) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi mieć siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą niniejszego zamówienia.
II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Części III.2.1 ust. II pkt 5 niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;
2) zaświadczenia, o którym mowa w Części III.2.1 ust. II pkt 3 niniejszego ogłoszenia, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w Części III.2.1 ust. II pkt 4 niniejszego ogłoszenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Części III.2.1 ust. II pkt 2 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
III. Dokument, o którym mowa w ust. II pkt 1) niniejszej Części ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ust. II pkt 2) niniejszej Części ogłoszenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
IV. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. II niniejszej Części ogłoszenia, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeśli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. III niniejszej Części ogłoszenia stosuje się.
V. W przypadku wymogu posiadania koncesji (o której mowa w Części III.2.1 ust.I niniejszego ogłoszenia) Wykonawca zagraniczny winien posiadać:
1) koncesję lub inny dokument zezwalający na wykonywanie działalności w zakresie przedmiotu zamówienia wydaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie Wykonawcy.
Zamawiający uzna, że wymóg przedstawienia w/w dokumentu został spełniony, jeżeli przedłożony zostanie w/w dokument lub oświadczenie Wykonawcy informujące, iż w jego kraju nie wydaje się w/w dokumentów.
2) dokument uprawniający do handlu (obrotu) przedmiotem zamówienia z RP;
Zamawiający uzna, ze wymóg przedstawienia dokumentu uprawniającego do handlu (obrotu) z RP został spełniony, jeżeli przedłożone zostanie oświadczenie o zobowiązaniu się do uzyskania takiego dokumentu. Przedstawienie oświadczenia zamiast stosownego dokumentu dotyczy Wykonawców z tych krajów, w których przepisy uniemożliwiają uzyskanie takiego zezwolenia na etapie otwarcia wniosków.
VI. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) - złoży oddzielnie dla każdej z nich oświadczenia i dokumenty wymienione w części III.2.1) ust. II pkt. 1-7 niniejszego ogłoszenia.
VII. Przynajmniej jedna z firm wspólnie składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winna jest przedstawić oświadczenie wymienione w Części III.1.4 ust. I pkt 1 oraz dokumenty wymienione w Części III.2.1) ust. I ,Części III.2.2) i Części III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia (opisane w Części III 2.1 niniejszego ogłoszenia) do prowadzenia określonej działalności gospodarczej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. Warunek wymieniony w Części III.2.2 i III 2.3 niniejszego ogłoszenia uczestnicy konsorcjum mogą spełnić łącznie.
VIII. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są przedłożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonują poszczególni wykonawcy wspólnie składający ofertę,
2) pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (w pełnomocnictwie należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia),
3) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców składających ofertę wspólnie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
I. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie formułuje wymogu w zakresie wyżej opisanego warunku
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na platformie zakupowe) oraz dokumentu szczegółowo opisanego w ust. I części III.2.1) niniejszego ogłoszenia
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na platformie zakupowe) oraz dokumentu szczegółowo opisanego w części III.2.2 niniejszego ogłoszenia.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonego w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (wg załącznika nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na platformie zakupowe) oraz dokumentów szczegółowo opisanych w części III.2.3 niniejszego ogłoszenia.
2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 405 ust. 1, art. 405 ust. 2 pkt 3) i pkt 5 w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów art. 405 ust. 1, art. 405 ust. 2 pkt 3) i pkt 5) w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (wg załącznika nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na platformie zakupowej).
3. Mają siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą niniejszego zamówienia.
II. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów, udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
III. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
IV. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej bądź sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 405 ust. 1, art. 405 ust. 2 pkt 3) i pkt 5) w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
V. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, powoływać się na zdolności lub sytuacje podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
VI. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą, wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
VII. Nadto Wykonawca składa:
1. umocowanie do działania w jego imieniu – jeżeli upoważnił on osoby trzecie do reprezentowania go w postępowaniu. W pełnomocnictwie lub innym dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Wykonawcy należy skonkretyzować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem numeru sprawy i przedmiotu zamówienia i skonkretyzować zakres umocowania. Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2. w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp ustawy:
a) oświadczenia, o których mowa w Części III. 1.4) ust. I pkt. 1 oraz Części III. 2.1) ust. II pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podmiotów udostępniających zasoby w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 1 i 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczony na platformie zakupowej,
b) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części III. 2.1) ust. II pkt 2 – 6 niniejszego ogłoszenia, dotyczące podmiotów udostępniających zasoby, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
c) odpowiednio podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie warunków o których mowa w Części III. 2.2) i 2.3) niniejszego ogłoszenia, dotyczące podmiotów udostępniających zasoby, w zakresie w jakim Wykonawca się na nie powołuje.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage

Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können) einschließlich Pflicht zur Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: I. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają koncesję, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2037 ze zm.) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia określonym w WT XIV – (Wyroby nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne) pkt. 13 – Sprzęt do wykrywania i identyfikacji materiałów wymienionych w wykazie WT I niniejszego załącznika i jego komponenty, załącznika nr 2 „Wykaz Wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. z 2001 r. nr 145, poz. 1625 ze zm.) - która zgodnie z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1545 ze zm.) zachowała ważność po dniu wejścia w życie nowej ustawy.
lub
koncesję, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1545 ze zm.) uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu przedmiotem zamówienia określonym w WT XIV – (Wyroby nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne), pkt. 12 – Sprzęt do wykrywania i identyfikacji materiałów wymienionych w wykazie WT I Część IV - WT i jego komponenty, Części IV Załącznika „Klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji” do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1888).
II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 405 ust. 1, art. 405 ust. 2 pkt 3) i pkt 5) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego., Zamawiający żąda od Wykonawców następujących oświadczeń i dokumentów:
1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 405 ust. 1, art. 405 ust. 2 pkt 3) i pkt 5) w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 i art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – wg załącznika nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na platformie zakupowe
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4. zaświadczenia lub innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
5. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j.Dz. U. 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębny wniosek albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika nr 4 do do wniosku stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony przez Zamawiającego na platformie zakupowej.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum: 436 835,00 zł.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w wysokości minimum: 436 835,00 zł
Uwaga:
1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa wyżej Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie dostawy technicznych środków materiałowych do sygnalizatora skażeń, których suma odpowiada co najmniej wartości: 1 747 342,00 zł.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards
W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz dostaw potwierdzający, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał należycie dostawy technicznych środków materiałowych do sygnalizatora skażeń, których suma odpowiada co najmniej wartości: 1 747 342,00 zł (załącznik nr 3 do wniosku stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony przez Zamawiającego na platformie zakupowej) oraz dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane należycie.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca w wykazie (załącznik nr 3 do wniosku stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony przez Zamawiającego na platformie zakupowej) - podaje wartość dostaw, ich przedmiot, datę wykonania i podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga:
1. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu wykonania dostawy. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej o których mowa wyżej, wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Beschleunigtes nichtoffenes Verfahren
Gründe für die Wahl des beschleunigten Verfahrens Celem realizacji zadania jest dostawa technicznych środków materiałowych do automatycznego sygnalizatora skażeń Cherdes w zakresie określonym w Danych Uzupełniających. Konieczność realizacji zadania wynika z potrzeby utrzymania pełnej sprawności sygnalizatorów Cherdes. Automatyczny sygnalizator skażeń Cherdes jest zamontowany na wozach bojowych ROSOMAK i jest odpowiedzialny za identyfikację środków chemicznych występujących na polu walki w czasie realizacji zadań bojowych przez wojska operacyjne. Niesprawne sygnalizatory skażeń Cherdes sprawiają, że pododdziały wojsk zmechanizowanych na wyposażeniu których występują pojazdy KTO ROSOMAK, nie są w stanie realizować swoich statutowych zadań. Sygnalizatory skażeń Cherdes umożliwiają prowadzenie działań bojowych w trakcie skażenia bojowymi środkami trującymi i są bezpośrednio związane ze zdrowiem oraz życiem żołnierzy.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w Polsce należy niezwłocznie zapewnić pełną sprawność wozów bojowych KTO ROSOMAK, wyposażonych w sygnalizatory skażeń Cherdes, celem ich gotowości do użycia w przypadku konfliktu zbrojnego. Z tego też względu istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia i konieczność skrócenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dostawę technicznych środków materiałów do automatycznego sygnalizatora skażeń Cherdes do 10 dni od dnia przekazania do publikacji ogłoszenia z zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z art. 411 ust. 7 Ustawy Pzp oraz terminu składania ofert do 10 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert zgodnie z art. 411 ust. 16 ustawy Pzp.
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby kandydatów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien

das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die nachstehenden Kriterien

1. Cena. Gewichtung 90

2. Termin wykonania zamówienia. Gewichtung 10

IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
34/2022
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Sonstige frühere Bekanntmachungen

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2022/S 026-067590 vom 7.2.2022

IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
1.6.2022 - 08:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
I. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym przekazywanie podmiotowych środków dowodowych, włącznie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwa, a także wymiana informacji, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej: https:// platformazakupowa.pl/pn/1rblog.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub, za zgodą Zamawiającego, w formie elektroniczne.

3. Zamawiający wyraża zgodę i rekomenduje złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp w formie elektronicznej wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi, włącznie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwem, za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog.

4. Poprzez formę elektroniczną rozumie się dokument sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poprzez formę pisemną rozumie się dokument w postaci papierowej opatrzony własnoręcznym podpisem.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zdecyduje się na przekazanie wniosku o dopuszczenie do udziału oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, należy złożyć je za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe, osobiście, przez posłańca w siedzibie Zamawiającego zgodnie ze sposobem opisany w us. II pkt. 3, oraz na podany w tej części adres.

6. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej - 1rblog.szp@ron.mil.pl , z zastrzeżeniem, złożenia:

a) wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp, dla których jedynym dopuszczalnym miejscem złożenia jest platforma zakupowa lub siedziba Zamawiającego (wg wyboru Wykonawcy),
b) podmiotowych środków dowodowych, włącznie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, pełnomocnictwem, dla których jedynym dopuszczalnym miejscem złożenia jest platforma zakupowa..
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą i numerem postępowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.

9. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikiem tj. wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostanie zamieszczony wyłącznie na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ będą przekazane wyłącznie Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert i którym wraz z zaproszeniem przekazano SWZ za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej. Zamawiający zaleca śledzenie wyżej wskazanej strony internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.

10. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

II. Sposób przygotowania wniosków w tym podmiotowych środków dowodowych oraz miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami.
2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 uPzp sporządza się:
- w postaci pisemnej (papierowej) opatrzone własnoręcznym podpisem,
- w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma rekomendowana przez Zamawiającego)
3. Składanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp w formie pisemnej – w przypadku wyboru przez Wykonawcę tej formy:
1) W przypadku wyboru przez Wykonawcę formy pisemnej wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp (załącznik nr 1 i 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamieszczonego na platformie zakupowej) sporządza się w języku polskim w postaci papierowej opatrzone własnoręcznym podpisem i składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub przez posłańca w siedzibie Zamawiającego.
2) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp składać należy w Kancelarii Jawnej Zamawiającego – budynek nr 1, pokój numer 2, ul. Ciasna 7, 78 – 600 Wałcz do dnia 01.06.2022 r. godz. 08:30. Przed tym terminem wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp można składać w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07.00 do 15.30 oraz w piątek w godzinach od 07.00 do 13.00.
3) Podmiotowe środki dowodowe, włącznie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, a także pełnomocnictwo składane są w formie elektronicznej w sposób opisany w ust. II pkt 4 ppkt 2)-5) oraz pkt 8 i 9.
4) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp należy umieścić w kopercie. Koperta winna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia gwarantując zachowanie poufności jej treści – do terminu otwarcia wniosków.
5) Kopertę należy opisać hasłem:
„1 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Ciasna 7, 78 – 600 Wałcz Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę technicznych środków materiałowych do Automatycznego Sygnalizatora skażeń CHERDES, nr sprawy 34/2022, nie otwierać do dnia 1 czerwca 2022 r. do godziny 09.00”
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
Wymagane wraz z wnioskiem podmiotowe środki dowodowe można złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ma data i godzina wpływu wniosku do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
Doręczenie wniosku do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku w sposób skuteczny. Wykonawca winien uwzględnić czas na dojście z biura przepustek do kancelarii, która znajduje się na terenie jednostki. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu wniosku przez pocztę lub firmę kurierską.
Kancelaria jawna znajduje się na terenie 1RBLog, gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając wniosek należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście do kancelarii. Za moment wpłynięcia wniosku uznaje się czas jego zarejestrowania w kancelarii jawnej.
6) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp winien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
4. Składanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami w formie elektronicznej (forma rekomendowana przez Zamawiającego) – w przypadku wyboru przez Wykonawcę tej formy:
1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ustawy Pzp (Załącznik nr 1 i 2 do wniosku o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu), podmiotowe środki dowodowe, włącznie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp oraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej
2) W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione, przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca (zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty, jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie* tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
* cyfrowe odwzorowanie – należy przez to rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania
– odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą,
- innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
3) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
- oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
- pełnomocnictwa – mocodawca
4) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. II pkt. 4 ppkt 2) i 3) może dokonać również notariusz.

5) Pozostałe informacje, oświadczenia lub dokumenty przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznych. Wszystkie dokumenty elektroniczne przekazuje się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego (platforma zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog).

6) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien być sporządzony w języku polskim oraz podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
7) Formaty plików wykorzystanych przez Wykonawców powinny być zgodne z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .doc, .docx, .pdf.

8) Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog.

Podczas składania wniosku zaleca się korzystanie z instrukcji udostępnionej na platformie.
9) Zaleca się zaplanowanie złożenia wniosku z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jego złożenie w przypadku np. awarii platformy zakupowej, awarii Internetu, problemów technicznych.
10) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami składany elektronicznie musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/1rblog do dnia 01.06.2022 r. do godziny 08:30.

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym pliku, w miejscu w kroku 1 składania wniosku przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
6. Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
7. Zastrzeżenie „Tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże zgodnie z ust. 13, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Poprzez „wykazanie” należy rozumieć nie tylko złożenie oświadczenia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również przedstawienie stosownych dowodów na jego potwierdzenie.
8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów (art. 128 ust. 5 ustawy Pzp).
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert (z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp).
11. Komisyjne otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Ciasna 7, 78 – 600 Wałcz – budynek nr 1, pok. 108 w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 09:00.
12. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) protokół postępowania lub załączniki do protokołu postępowania udostępnia się w oryginale lub kopii,
b) udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
c) jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania albo ich części przy użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub niemożliwe:
• z przyczyn o charakterze technicznym,
• z przyczyn wynikających z przepisów odrębnych,
• w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z powodu zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy Pzp,
- Zamawiający niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, zgodnie z wyborem Zamawiającego, może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub za pośrednictwem posłańca. Koszty związane z koniecznością przekazania (np. ksero) protokołu lub załączników do protokołu postępowania albo ich części pokrywa Wnioskodawca. Za sporządzenie kopii protokołu lub załączników do protokołu postępowania albo ich części ustala się cenę w wysokości 0,15 zł za jedną stronę dokumentu, doliczając koszty ich przesłania. We wniosku należy wskazać dane do wystawienia faktury.
d) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.
13. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy Pzp załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym, że wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny.
14. UWAGA - W sytuacji, gdy osoba posiadająca inne, niż polskie obywatelstwo będzie planowała wejść na teren 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, zobowiązana jest na minimum 14 dni przed planowanym wejściem złożyć wniosek do Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu z poniższymi danymi:
1. Termin wizyty:
2. Miejsce wizyty:
3. Cel wizyty:
4. Skład delegacji:
5. Państwo, instytucja delegująca:
6. Nazwa komórek (jednostek) organizacyjnych resortu obrony narodowej,
w których będzie przebywała delegacja zagraniczna:
7. Dane osoby (osób) towarzyszącej (towarzyszących):
8. Uprawnienia jeżeli wykonanie zamówienia wiąże się z dostępem do informacji niejawnych:
Dane wymienione powyżej niezbędne są do uzyskania jednorazowego pozwolenia do wejścia na teren 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.
15. Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego zamieszczony na platformie zakupowej stanowi integralną część ogłoszenia o zamówieniu.
III. Informacje dotyczące RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu, ul. Ciasna 7, 78-600 Wałcz, tel. 261 472 424, reprezentowana przez Komendanta;

1.2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e – mail: 1rblog.iod@mil.ron.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 261 472 209;

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawę odzieży ochronnej lekkiej jednoczęściowej, numer sprawy 39/2022 prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego;
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, jednocześnie nie krócej niż w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie przechowywane zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi;
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak podania tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu;
1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.9. Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
2. Administratorem danych osobowych w zamówieniach publicznych (oprócz Zamawiającego) zobowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:
2.1. Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
2.2. Podwykonawca/podmiot udostępniający zasoby – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.
Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca, podmiot udostępniający zasoby będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał. Mając na względzie treść art. 12 RODO, informacje, o których mowa w art. 13 RODO, muszą być zamieszczone w łatwo dostępnej formie i opisane zwięzłym, przejrzystym, zrozumiałym, jasnym i prostym językiem. Należy zauważyć, że obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.
4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (art. 514 ust. 1 uPzp).
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji PL Formularz standardowy 17 - Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 27 / 31 elektronicznej, albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób (art. 515 ust. 1 pkt 1) u Pzp)
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (art. 515 ust. 2 pkt 1) uPzp).
6. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. (art. 515 ust. 3 pkt. 1 uPzp).
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Pozostałe zasady dot. środków ochrony prawnej zostały zawarte w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16.5.2022