Dienstleistungen - 272713-2022

Kompaktansicht anzeigen

Submission deadline has been amended by:  319877-2022
20/05/2022    S98

Polen-Gdynia: Umweltsanierung

2022/S 098-272713

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
Nationale Identifikationsnummer: 5860008452
Postanschrift: ul. Jana z Kolna 8 b
Ort: Gdynia
Postleitzahl: 81 -301
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Zu Händen von: Iwona Kierzkowska
E-Mail: rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Telefon: +48 261266139
Fax: +48 261266240

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: www.rzigdynia.wp.mil.pl

Elektronische Einreichung von Angeboten und Teilnahmeanträgen: https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber / anderer Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Remediacja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze składająca się z dwóch części zamówienia.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Dienstleistungen
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: MPS Punkt Bazowania w Helu Borze

NUTS-Code PL6 Makroregion północny

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Remediacja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze. Część I zamówienia - wykonanie sieci piezometrów monitoringowych i technologicznych oraz prowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego. Część II zamówienia – wykonanie bariery iniekcyjnej na potrzeby ograniczenia migracji zanieczyszczeń.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

90722000 Umweltsanierung, 90722300 Landgewinnung, 90730000 Rückverfolgung und Überwachung von Verschmutzungen und Sanierung, 90711500 Umweltüberwachung in anderen Bereichen als dem Bausektor

II.1.7)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Bieter muss im Angebot alle Auftragsteile, die er möglicherweise an Dritte zu vergeben gedenkt, sowie alle vorgeschlagenen Unterauftragnehmer und die Gegenstände der Unteraufträge angeben
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
1)Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia dla części I i II zamówienia – załącznik nr 11 do SWZ,
2)Harmonogramie rzeczowym realizacji prac remediacyjnych w rejonie MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze dla Części I zamówienia - załącznik nr 12 do SWZ,
3)Harmonogramie rzeczowym realizacji prac remediacyjnych w rejonie MPS Punkt Bazowania Hel w Helu Borze dla Części II zamówienia – załącznik nr 13 do SWZ,
4)Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I – załącznik 14 do SWZ,
5)Opisie przedmiotu zamówienia dla Części II – załącznik 15 do do SWZ,
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Część I zamówienia - wykonanie sieci piezometrów monitoringowych i technologicznych oraz prowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
1)Kurze Beschreibung
Wykonanie sieci piezometrów monitoringowych i technologicznych oraz prowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

90722000 Umweltsanierung, 90722300 Landgewinnung, 90730000 Rückverfolgung und Überwachung von Verschmutzungen und Sanierung, 90711500 Umweltüberwachung in anderen Bereichen als dem Bausektor

3)Menge oder Umfang
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
1) Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia dla części I i II zamówienia – załącznik nr 11 do SWZ,
2) Harmonogramie rzeczowym realizacji prac remediacyjnych w rejonie MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze dla Części I zamówienia - załącznik nr 12 do SWZ,
4) Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I – załącznik 14 do SWZ,
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: dla części I zamówienia: w zakresie dozoru procesu remediacji, opracowania szczegółowego planu remediacji, pełnienia nadzoru nad wykonaniem otworów geologicznych oraz opracowania dokumentacji geologicznej.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:
Część I zamówienia w terminie do 28.02.2027 r. Rozpoczęcie biegu terminu realizacji nastąpi w dniu podpisania umowy. Prace z zakresu obsługi procesu remediacji, pomiarów hydrologicznych i sozologicznych oraz ręcznego szczerpywania stwierdzonego wolnego produktu – rozpoczęcie realizacji od pierwszego dnia miesiąca po wykonaniu piezometrów technologicznych.
Terminy realizacji poszczególnych pozycji zamówienia w danej części i etapie umowy przedstawiono w Harmonogramie i zakresie wykonania zleconych prac dla Części I zamówienia załącznik nr 11 do SWZ, Harmonogramie rzeczowym realizacji prac dla Części I zamówienia załącznik nr 12 do SWZ.
Wykonawca, który zostanie zaproszony do drugiego etapu postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości Dla części I zamówienia 12.839,20 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 20/100).
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Dla części I zamówienia: cena oferty brutto - 100 %,
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
X
Pc = ------------ x 100 x 100%
Y
Pc – punkty obliczone za kryterium „cena”
X – najniższa cena spośród badanych ofert
Y – cena oferty badanej (zł)
Wymagania jakościowe dotyczące ceny, jako jedynego kryterium dla części
I zamówienia:
-monitoring prowadzony przez akredytowane laboratorium oraz akredytowanego próbobiorcę,
-wymóg posiadania atestu PZH dla stosowanych biopreparatów – ich aplikowanie w ilości, co najmniej 0,1 m3 na otwór w danej sesji (ok 5,3 m3 na sesję w warunkach sieci piezometrów technicznych w zakresie podstawowym),
-zapewnienie częstotliwości prowadzenia pomiarów i szczerpywania paliwa zgodnie z przedmiotem zamówienia – odnotowywanie powyższego w dzienniku remediacji.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Część II zamówienia – wykonanie bariery iniekcyjnej na potrzeby ograniczenia migracji zanieczyszczeń
1)Kurze Beschreibung
Wykonanie bariery iniekcyjnej na potrzeby ograniczenia migracji zanieczyszczeń
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

90722000 Umweltsanierung, 90722300 Landgewinnung, 90730000 Rückverfolgung und Überwachung von Verschmutzungen und Sanierung, 90711500 Umweltüberwachung in anderen Bereichen als dem Bausektor

3)Menge oder Umfang
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
1) Harmonogramie i zakresie wykonania zlecenia dla części I i II zamówienia – załącznik nr 11 do SWZ,
2) Harmonogramie rzeczowym realizacji prac remediacyjnych w rejonie MPS Punkt Bazowania Hel w Helu Borze dla Części II zamówienia – załącznik nr 13 do SWZ,
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:
- dla części II zamówienia: w zakresie opracowania projektu wykonawczego bariery, nadzoru nad wykonaniem bariery iniekcyjnej.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia:
Część II zamówienia w terminie do 28.02.2027r. Rozpoczęcie biegu terminu realizacji nastąpi po uzyskaniu decyzji zwalniającej od zakazów lub odrębnego stanowiska właściwego organu ochrony środowiska uzyskanych w tej sprawie.
Terminy realizacji poszczególnych pozycji zamówienia w danej części i etapie umowy przedstawiono w Harmonogramie i zakresie wykonania zleconych prac dla Części I i II zamówienia załącznik nr 11 do SWZ, Harmonogramie rzeczowym realizacji prac dla Części II - załącznik nr 13 do SWZ
Wykonawca, który zostanie zaproszony do drugiego etapu postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.370,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).
Opis kryteriów oceny ofert dla części II zamówienia:
a) cena oferty brutto - 60 %,
b) okres gwarancji na wykonany odcinek bariery - 40% - (okres od 36 do 60 miesięcy).
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
X
Pc = ------------ x 100 x 60%
Y
Pc – punkty obliczone za kryterium „cena”
X – najniższa cena spośród badanych ofert
Y – cena oferty badanej (zł)
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy
z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.
Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.
Kryterium „okres gwarancji na wykonany odcinek bariery” będzie rozpatrywane na podstawie wskazanych miesięcy przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na wykonany odcinek bariery” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
X
Pg = ---------- x 100 x 40 %
Y
Pg – punkty obliczone za kryterium „okres gwarancji na wykonany odcinek bariery”
X – okres gwarancji w badanej ofercie (w miesiącach)
Y – najdłuższy oferowany okres gwarancji spośród złożonych ofert (w miesiącach)
Zamawiający ostateczny wynik powyższego działania matematycznego zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku według następującej zasady zaokrąglania: jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4 wówczas zaokrąglamy z niedomiarem, co oznacza, że wartości dziesiętne pozostają bez zmian, natomiast jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9 wówczas zaokrąglamy z nadmiarem.
Przykład: w przypadku wartości 1,322 ostateczny wynik to 1,32; w przypadku wartości 1,355 ostateczny wynik to 1,36.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Proponowany przez wykonawcę okres gwarancji na wykonany odcinek bariery od 36 miesięcy do 60 miesięcy (wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów przy wskazaniu w ofercie 60 miesięcznego okresu gwarancji).
W przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji na wykonany odcinek bariery, jak również błędnego wskazania zamawiający uzna, że wykonawca udzieli gwarantowanego okresu gwarancji, tj. 36 miesięcy na wykonany odcinek bariery.
Ocena punktowa oferty (L) dla części II zamówienia, będzie sumą punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach tj.: L= Pc + Pg.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
1.Wykonawca, który zostanie zaproszony do drugiego etapu postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
1)Dla części I zamówienia 12.839,20 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 20/100).
2)Dla części II zamówienia 10.370,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).
2. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedna część zamówienia, należy wpłacić wadium odrębnym przelewem na każdą część zamówienia.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Ostateczny termin wniesienia wadium zostanie podany w zaproszeniu do składania ofert. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,
z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 tytułem: Wadium
- sprawa 6/III/2022 Remediacja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze:
Wadium – Sprawa 6/III/2022 - Część I zamówienia - wykonanie sieci piezometrów monitoringowych i technologicznych oraz prowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego.*
Wadium – Sprawa 6/III/2022 - Część II zamówienia – wykonanie bariery iniekcyjnej na potrzeby ograniczenia migracji zanieczyszczeń*.
*Jeśli dotyczy
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 przed terminem składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
7. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz,
gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia zostanie załączony do oferty
i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert, w formie w jakiej jest składana oferta.
8. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone
w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać zapis,
że w przypadku ziszczenia się najmniej jednej przesłanki utraty wadium, określonej w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp Gwarant podejmie się bezwarunkowo i nieodwołalnie
do wypłacenia zamawiającemu wymaganej kwoty wadium, po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania zamawiającego.
10. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zamawiający uzna prawidłowość tych dokumentów jako zabezpieczenia oferty jeżeli:
1) w dokumencie gwarancji lub poręczenia jako wykonawcę (zobowiązanego) wskaże się wszystkie podmioty należące do konsorcjum lub
2) w dokumencie gwarancji lub poręczenia zawrze się informację, że przez wykonawcę (zobowiązanego) należy rozumieć nie tylko podmiot oznaczony
w dokumencie gwarancji/poręczenia, ale i wszystkich wykonawców z którymi zdecydował się on złożyć ofertę.
11. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie mogą uzależniać wypłaty wadium zamawiającemu od oświadczenia woli wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty.
12. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie powinny zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku.
13. Składane tytułem wadium gwarancje lub poręczenia nie powinny zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek zamawiającego.
14. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają przepisy ustawy Pzp.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury Wykonawcy , z załączonym Protokołem zdawczo - odbiorczym.
Wielkość limitów w trakcie realizacji umowy zostanie potwierdzona w formie pisemnego powiadomieniem. Wielkość przydzielonych środków lub ich nieprzydzielenie nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu , oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnego z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen für die Auftragsausführung, insbesondere bezüglich der Versorgungs- und Informationssicherheit:
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, które uzyska
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu w sposób określony w przepisach
o ochronie informacji niejawnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany
jest do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo
w trakcie realizacji zamówienia, do ochrony informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
III.1.5)Angaben zur Sicherheitsüberprüfung:
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadają ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą
niż 500.000,00 zł (w przypadku składania wniosku łącznie na części I i II zamówienia, suma ubezpieczenia OC nie ulegnie zwiększeniu);
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień ich złożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 500.000,00 zł,

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit von Unterauftragnehmern (die zu deren Ablehnung führen können)

III.2.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten der Wirtschaftsteilnehmer (die zu deren Ausschluss führen können)

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
1.Posiadają komórkę organizacyjną, w której rejestrowane są materiały niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy
z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (dotyczy I i II części zamówienia),
2.Wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 3 usługi z zakresu eksploatacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego (w przypadku prac wykonywanych - usługi realizowane przez co najmniej 2 letni okres) (dotyczy części I zamówienia),
3.Wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
2 usługi z zakresu wykonania pionowych barier techniką iniekcyjną
w gruntach (dotyczy części II zamówienia),
4.Dysponują geologiem posiadającym uprawnienia w zakresie: sporządzania dokumentacji geologicznej i pełnienia nadzoru nad robotami geologicznymi (dotyczy części I zamówienia),
5.Dysponują osobami, które posiadają ważne poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemne upoważnienia wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie) upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ZASTRZEŻONE wraz z aktualnymi zaświadczeniami stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (dotyczy I i II części zamówienia),
6.Dysponują pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych
na zasadach określonych w art. 14 Ustawy o OIN (Dz. U. 2019
poz. 742 tj.) (dotyczy I i II części zamówienia),
Uwaga:
W związku z określeniem kluczowych części zamówienia, o których mowa w Rozdziale XV, w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu
w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2 lit b) tiret drugi i trzeci, dysponują osobami wyznaczonymi do realizacji kluczowych części zamówienia, które posiadają doświadczenie w wykonywaniu usług tj.:
- - co najmniej 3 usług z zakresu eksploatacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na stanowisku obejmującym samodzielną obsługę systemów remediacyjnych
i ich dozór – dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej prowadzenia remediacji (dozoru i obsługi systemów remediacji (dotyczy części I zamówienia),
- - co najmniej 2 usług z zakresu wykonania pionowych barier iniekcyjnych w gruntach na stanowisku kierownika projektu, koordynatora prac lub innym obejmującym pełnienie nadzoru nad wykonaniem bariery iniekcyjnej – dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej pełnienia nadzoru nad wykonaniem pionowych barier iniekcyjnych w gruntach (dotyczy części II zamówienia).
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień ich złożenia następujące dokumenty:
- oświadczenie, że wykonawca posiada komórkę organizacyjną, w której ewidencjonowane są materiały niejawne o klauzuli ZASTRZEŻONE, zgodnie
z art. 43 ust. 5 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - zgodne z treścią załącznik nr 9 do SWZ,
- wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usług
z zakresu eksploatacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo – wodnego (w przypadku prac wykonywanych dotyczy usług realizowanych przez
co najmniej 2 lata), wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane– zgodnego
z załącznikiem nr 7a do SWZ (Dotyczy części I zamówienia),
- wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług z zakresu wykonania pionowych barier techniką iniekcyjną w gruntach wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zgodnego z załącznikiem nr 7b do SWZ (Dotyczy części II zamówienia),
Wykazanie wykonania/wykonywania więcej niż jednego z wymaganych rodzajów usług w jednym realizowanym zleceniu uznaje się za potwierdzenie wykonania każdej z usług oddzielnie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale XVI SWZ, tj. posiadania odpowiedniego doświadczenia uzna, iż warunek został spełniony, jeżeli przynajmniej jeden
z wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie tego warunku (oddzielnie
dla części I zadania - 3 usług z zakresu eksploatacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo – wodnego i/lub dla części II zamówienia - 2 usług
z zakresu wykonania pionowych barier techniką iniekcyjną w gruntach). Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.
W przypadku, gdy wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ, tj. posiadania odpowiedniego doświadczenia, polega na zasobach podmiotu trzeciego
na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Zamawiający dokonując oceny, uzna, iż warunek został spełniony jeżeli przynajmniej jeden z tych podmiotów samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku (oddzielnie
dla części I zamówienia - 3 usług z zakresu eksploatacji systemów oczyszczania środowiska gruntowo – wodnego i/lub dla części II zamówienia - 2 usług
z zakresu wykonania pionowych barier techniką iniekcyjną w gruntach). Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania doświadczenia.
- dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego te usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca, z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- wykaz osób, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 pkt 2 litera b) tiret czwarty, tj. geologa, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, pełnionej funkcji, uprawnieniach, zgodny z załącznikiem nr 8a do SWZ (dotyczy I części zamówienia),
- wykaz osób, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 pkt 2 litera b) tiret piąty
i szósty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z dostępem
do informacji niejawnych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, pełnionej funkcji, (stanowiska) oraz posiadanych poświadczeniach bezpieczeństwa lub upoważnień Kierownika Jednostki Organizacyjnej i zaświadczeniach o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodny z załącznikiem nr 8b do SWZ,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ważnych poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień Kierownika Jednostki Organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, dla osób, o których mowa w Rozdziale XVI ust. 1 pkt 2 litera b) tiret piaty i szósty wraz z kopiami aktualnych zaświadczeń ze szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (zgodnie ze wzorem opublikowanym w (Dz. U. 2015 poz.205),
- wykaz osób przewidzianych do realizacji kluczowych części zamówienia,
o których mowa w Rozdziale XV, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, pełnionej funkcji, uprawnieniach, kwalifikacjach zawodowych, zgodny z załącznikiem nr 8c do SWZ
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmioty środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 do 123 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ - składane w przypadku korzystania z podmiotu trzeciego,
- oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ – składane w przypadku korzystania z podmiotu trzeciego,

Kriterien für die technischen und beruflichen Fähigkeiten von Unterauftragnehmern (die zu deren Ausschluss führen können)

III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: 3. Przetarg ograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej RZI w Gdyni ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
6/III/2022
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
21.6.2022 - 10:30
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Polnisch.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dla zamówień o wartości powyżej 431. 000,00 euro dla usług).
Informacja o kluczowej części zadania.
Wykonawca wykona samodzielnie kluczowe części usług:
1) Część I zamówienia – prowadzenie remediacji (dozór i obsługę procesu remediacji).
2) Część II zamówienia – nadzór nad wykonaniem bariery iniekcyjnej.
Zamówienia, o których mowa w art. 415 ust. 2 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa ramowa.
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających polegających
na wykonaniu tego samego rodzaju usług w łącznej kwocie nie przekraczającej 50% szacunkowej wartości co zamówienie podstawowe, o których mowa w art. 415 ust. 2 pkt 6) ustawy Pzp, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia dla Części I załącznik 14 do SWZ i Opisie przedmiotu zamówienia dla Części II – załącznik 15 do do SWZ.W szczególności w przypadku wystąpienia w toku prowadzenia prac projektowych, remediacyjnych lub instalacyjnych innych niż przewidywane na czas zawierania umowy: przepisów prawnych, decyzji administracyjnych, stanu środowiska gruntowo – wodnego, efektywności prowadzonych prac, warunków gruntowo – wodnych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 405 ust. 2 ustawy Pzp.
Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień ich złożenia następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z podstępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią załącznika nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców przedmiotowe oświadczenie składa każdy z wykonawców,
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące usług, które wykonają poszczególni wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ,
3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 4) ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
4) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębny wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały przyznane, zamawiający unieważni przedmiotowe postępowanie.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się w pod rygorem nieważności:
1) w formie pisemnej opatrzony własnoręcznym podpisem Wykonawcy(w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe) na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-301 Gdynia (kancelaria jawna),
lub
2) w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem

https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

Złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w formie innej niż pisemna lub elektroniczna będzie skutkowało odrzuceniem wniosku na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP.
Ofertę składa się w pod rygorem nieważności:
1) w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem Wykonawcy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe) na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-301 Gdynia (kancelaria jawna)
lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) za pośrednictwem

https://platformazakupowa.pl/pn/rzi_gdynia

Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
Złożenie oferty w innej formie niż pisemna lub elektroniczna będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone
są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16.5.2022