Fournitures - 272792-2018

26/06/2018    S120

België-Brussel: Installeren van koeluitrusting

2018/S 120-272792

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal identificatienummer: 0895.408.978_139
Postadres: Ravensteinstraat 23
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: sam.deckmyn@bozar.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bozar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312771

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=312771
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BOZAR-BOZ-KOELGROEPZUID-2018-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=21121
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging koelgroep

Referentienummer: BOZAR-BOZ-KOELGROEPZUID-2018-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331230 Installeren van koeluitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering, plaatsing, aansluiting en indienststelling van een nieuwe koelgroep voor het zuidelijke expocircuit van het Paleis voor Schone Kunsten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering, de plaatsing, de aansluiting en de indienststelling van een nieuwe koelgroep voor het zuidelijke expocircuit van het Paleis voor Schone Kunsten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Energieverbruik / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Akoestische impact / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 70 %
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Realisatie van een bypass tussen het zuidelijke en noordelijke expocircuit

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver moet tijdens één van de laatste drie boekjaren een totale omzet hebben gerealiseerd die ten minste EUR 150 000 bedroeg.

Eventuele minimumeisen:

EUR 150 000

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Erkenning

De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie (3) jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: D18

De inschrijver beschikt over minstens 5 referenties van leveringen van koudegroepen met een minimaal vermogen van 500 kW.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/10/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/07/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verplichte informatiesessie op 4 juli 2018 om 10u00.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Paleis voor Schone Kunsten
Postadres: Ravensteinstraat 23
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/06/2018