Bauleistung - 274322-2019

13/06/2019    S112

Polska-Gorzów Wielkopolski: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2019/S 112-274322

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 084-198316)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Gorzów Wielkopolski
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 3-4
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Rachmil
E-mail: jedz@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355576
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kosynierów Gdyńskich 47
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Kod NUTS: PL431 Gorzowski
Kod pocztowy: 66-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Rachmil
E-mail: jedz@um.gorzow.pl
Tel.: +48 957355576
Faks: +48 957355612
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I, kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp.

Numer referencyjny: BZP.271.41.2019.AR
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowie wodociągu w ul. Żwirowej w Gorzowie Wlkp. Kanalizacja deszczowa będzie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - Etap I".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-198316

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 11/08/2019
Powinno być:
Data: 16/08/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/06/2019
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: