Lieferungen - 274380-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Videokonferenzeinrichtungen

2019/S 112-274380

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo na pravosadieto
000695349
ul. „Slavyanska“ No. 1
Sofiya
1040
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ginka Mitova — yuriskonsult v otdel OP, d-ya US
Telefon: +359 29237489
E-Mail: G_Mitova@justice.government.bg
Fax: +359 29813445
NUTS-Code: BG411

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://mjs.bg/

Adresse des Beschafferprofils: http://profile.mjs.bg/c2fa50a9fc6da0c5eae4cf7a17b5d101

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://profile.mjs.bg/c2fa50a9fc6da0c5eae4cf7a17b5d101
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: правосъдие

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконференти връзки и прилежащо обучение

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32232000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Министерство на правосъдието е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05SFOP001-3.001-0019 -C01/3.10.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление“, проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“. Партньор по проекта е ВСС на Р БЪЛГАРИЯ. С настоящата поръчка ще се пристъпи към изпълнение на втората дейност от проекта, а именно доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 027 368.83 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32232000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411
Hauptort der Ausführung:

Мястото за изпълнение на поръчката е на територията на Република БЪЛГАРИЯ — 20 зали в съдилища и 6 зали в места за лишаване от свобода.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В изпълнение на първата дейност по проекта са определени местата, на които ще се оборудват зали за видеоконферентни връзки, описани в „Списък на съдебни зали“, „Допълнителен списък на съдебни зали“ и „Списък на затвори“, и е разработен подробен план за оборудване на зали с определени функционалности на централната компонента в МП. С настоящата поръчка ще се пристъпи към доставката, монтажа и пускането в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение. Изпълнителят трябва да оборудва общо 26 зали (20 от които в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода) и 1 централна компонента в МП, за провеждане на видеоконференции. Всяка една от залите трябва да бъде оборудвана с определени компоненти, които да отговарят на минималните технически изисквания, посочени в документацията.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 027 368.83 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Настоящата ОП е финансирана по проект „Изграждане на средства за видеоконф. връзки и тяхното използване във фазите на досъд. и съд. пр-во, включително и при трансгранично сътр-во в правораздаването

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Като част от тази ОП съгл. чл. 21, ал. 6 от ЗОП е възложена самостоятелно ОП с п-т „Доставка на лицензиран софтуер и оборудване за осъществяване на видеоконферентна връзка в МП“ по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с пр. ст-ст 27 500,00 BGN без ДДС. Сключен е договор с „Лирекс БГ“ ООД на ст-ст 21 210,00 BGN без ДДС http://profile.mjs.bg/c9db8ef89a571c1fe283a9d7fa263e8. Общата пр. ст-ст е 2 054 868,83 без ДДС.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Възложителят не поставя изисквания за годност.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участникът следва да е извършил поне 1 дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

*Под дейности, сходни с предмета на ОП, се считат дейности по доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на система за видеоконф. връзки, вкл. географски отдалечени точки.

При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП чрез попълване на раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б) в част IV „Критерии за подбор“.

Преди скл. на договора за ОП участникът, опр. за изпълнител, представя списък на доставките, които са идентични/сходни с предмета на ОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, доказващи извършената доставка (съгл. чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

2. Участниците следва да разполагат с персонал с опр. професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП), като при необходимост може да привлича и др. експерти със специфичен опит по предмета на ОП, които ще участват в качеството си на неключови експерти.

Предложеният от участника екип трябва да включва най-малко следните ключови експерти:

2.1. Ръководител на екипа.

2.2. Експерт по мрежови устройства — 2 броя.

2.3. Експерт по мрежова архитектура.

2.4. Експерт „Информационни технологии — системно администриране и виртуална инфраструктура“.

2.5. Експерт „Информационни технологии“ — 2 броя.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване чрез посочване на персонал, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението. Участниците посочват състава от специалисти, които ще изпълнят ОП, данни за придобитото от тях образование, вкл. дипломи и/или екв. документи за квалификация и всички др. изисквания към персонала, поставени от възложителя.

При подаване на офертата участникът декларира съответствието си с този критерий за подбор в ЕЕДОП чрез попълване на раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6) в част IV „Критерии за подбор“.

Преди скл. на договора за ОП участникът, опр. за изпълнител, представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или членовете на ръководния състав, които ще отг. за изпълнението, както и документи, доказващи професионал. компетентност на лицата, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

3. Участниците следва да притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на качество съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват, съответстващ на предмета на ОП.

Участникът, опр. за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите сертификат) за съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 (или екв.) на участника с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция БСА или от др. национал. орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕО за акредитация, за съответ. област или да отг. на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от ЗНА на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други док-ва за екв. мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Документите за док. на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал .5 и 6 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците следва да са извършили поне 1 дейност, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под дейности, сходни с предмета на поръчката, се считат дейности по доставка, монтаж, настройка и пускане в експлоатация на система за видеоконферентни връзки, включваща географски отдалечени точки. За съответствието с техническите изисквания участникът попълва информацията в ЕЕДОП.

2. Участникът следва да предложи екип от експерти, притежаващи образование и професионална квалификация, необходими за изпълнението на поръчката, като при необходимост привлича и други експерти със специфичен опит по предмета на обществената поръчка, които ще участват в качеството си на неключови експерти. Предложеният от участника екип трябва да вкл. най-малко следните ключови експерти

2.1. Ръководител на екипа.

Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър“ в една от следните области на образование и професионални направления, както следва: „Природни науки математика и информатика“ — „Математика“, „Информатика и компютърни науки“; „Технически науки“ — „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“ (съгл. КОВОПН, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионални направления.

Сертификат за квалификация по поне 1 методология за управление на проекти (например на PMI или PRINCE2 или еквивалент); сертификати по поне 1 методология за управление на услугите (например ITIL, ITSM или еквивалент за ниво по-високо от базово). Ръководителят на екипа следва да притежава опит като ръководител или помощник ръководител на екип/проект на най-малко 2 успешно изпълнени дейности (договор/проект или др.) в областта на информационните технологии.

2.2. Експерт по мрежови устройства — 2 броя.

Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен в една от следните области на образование и професионални направления, както следва: „Природни науки математика и информатика“ — „Математика“, „Информатика и компютърни науки“; „Технически науки“ — „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“ (съгласно КОВОПН, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионални направления. Да притежава сертификат CCNA Collaboration или еквивалент в областта на изграждане на комуникационна свързаност. Експертът следва да притежава опит като експерт по мрежови устройства при изпълнение на най-малко 2 броя успешно приключили дейности (договор/проект или др.), включващи изграждане на свързаност за трансфер на аудио- и видеоинформация.

2.3. Експерт по мрежова архитектура.

Квалификация: висше образование, ОКС „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен в една от следните области на образование и професионални направления, както следва: „Природни науки математика и информатика“ — „Математика“, „Информатика и компютърни науки“; „Технически науки“ — „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“ (съгласно КОВОПН, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионал. направления. Да притежава сертификат CCNP Collaboration или еквивалент в областта на изграждане на комуникационна свързаност. Експертът следва да притежава опит като експерт по мрежова архитектура при изпълнение на най-малко 2 броя успешно приключили дейности (договор/проект или др.), включващи изграждане на свързаност за трансфер на аудио- и видеоинформация.

Забележка: Един от тримата мрежови експерта трябва да притежава сертификат CCNA Security или еквивалент в областта на изграждане на комуникационна свързаност. Продължава в VI.3).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да оборудва общо 26 зали (20 от които в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода) и 1 централна компонента в МП за провеждане на видеоконференции и да извърши обучени на 70 служителя.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/07/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/07/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

гр. София, ул. „Славянска“ № 1, ет. 5, стая 506

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

От поле III.1.3):

2.4. Експерт „Информационни технологии — системно администриране и виртуална инфраструктура“.

Квалификация: висше образование, ОКС „магистър“ в една от следните области на образование и професионални направления, както следва: „Природни науки математика и информатика“ — „Математика“, „Информатика и компютърни науки“; „Технически науки“ — „Комуникационна и компютърна техника“, „Електротехника, електроника и автоматика“ (съгласно КОВОПНК, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионални направления.

Сертификати: притежава сертификати Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure (MCSE) или еквивалентен.

Професионален опит: в областта на системното администриране и виртуалната инфраструктура при изпълнение на най-малко 2 успешно изпълнени дейности (договор/проект или др. подобно), свързани с инсталиране, конфигуриране и/или поддръжката на Windows Server и изграждане и/или поддръжка на виртуална среда Hyper-V.

2.5. Експерт информационни технологии — 2 броя

Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в една от следните области: „Информатика и компютърни науки“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Математика“, „Електротехника, електроника и автоматика“ (съгласно КОВОПН, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените професионални направления;

Професионален опит: в областта на информационните технологии при изпълнение на най-малко 2 успешно изпълнени дейности (договор/проект или др. подобно), свързани с доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване за видеоконферентни връзки

Забележка: Един от тримата експерта по информационни технологии следва да притежава сертификат за инсталация, конфигуриране и поддръжка от поне 1 производител на видеоконферентни системи (включая клиентска и сървърна компоненти) и съпътстващите ги модули за запис на разговорите, за интеграция със система със запазване на срещи (Calendar).

Участникът може да ангажира и други експерти съгласно изискванията, целите и очакваните резултати на настоящата поръчка, които да включи в своята оферта.

Участниците да притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 с обхват, съответстващ на предмета на поръчката. Данните се представят чрез попълване на информацията в еЕЕДОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП, обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договор представя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства по договора за обществена поръчка, в размер на предвидения аванс (ако е приложимо).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/06/2019