Lieferungen - 274477-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Tschechien-Chotěboř: Ethernet-Netz

2019/S 112-274477

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Město Chotěboř
00267538
Trčků z Lípy 69
Chotěboř
583 01
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Dita Benáková
Telefon: +420 569641173
E-Mail: benakova@chotebor.cz
NUTS-Code: CZ063

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://chotebor.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://zakazky.chotebor.cz/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zakazky.chotebor.cz/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://zakazky.chotebor.cz/vz00000290
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nová infrastruktura IT pro zajištění kybernetické bezpečnosti v čp. 69, Trčků z Lípy, Chotěboř včetně silnoproudých rozvodů

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32415000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího především ve vybudování nových rozvodů strukturovaného kabeláže, dodávky prvků počítačové sítě, zhotovení nových rozvodů silnoproudé elektrotechniky a vzduchotechniky serverovny včetně chlazení v sídle zadavatele – budově městského úřadu v Chotěboři.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 20 188 329.67 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ063
Hauptort der Ausführung:

Sídlo zadavatele - Chotěboř, Trčků z Lípy 69, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího především ve vybudování nových rozvodů strukturovaného kabeláže, dodávky prvků počítačové sítě, zhotovení nových rozvodů silnoproudé elektrotechniky a vzduchotechniky serverovny včetně chlazení v sídle zadavatele – budově městského úřadu v Chotěboři.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Nejnižší nabídková cena včetně DPH / Gewichtung: 100
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 188 329.67 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 05/09/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti dle zákona,

- profesní způsobilosti dle zákona,

- technické kvalifikace dle zákona.

Splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace při podání nabídky uchazeč prokazuje čestným prohlášením, které je součástí krycího listu nabídky.

Uchazeč, se kterým bude možno uzavřít smlouvu podle § 124, bude před uzavřením této smlouvy povinen předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku může být předložen v prosté kopii nebo ve formě výtisku z internetových stránek těchto rejstříků.

Základní způsobilost dle § 74 zákona

§ 75 odst.1 předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst.1 písm.a). V případě, že je uchazeč právnickou osobou, tak jak ve vztahu k uchazeči, tak ve vztahu k členům jeho statutárního orgánu, tak ve vztahu k osobám zastupujícím tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani § 74 odst.1 písm. b),

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst.1 písm. c),

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k §74 odst.1 písm. d),

f) výpisem z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost dle § 77 zákona

§ 77 odst.1 zákona - splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

§ 77 odst.2 zákona - splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží doklad o svém oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Takovým dokladem je zejména výpis z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k podnikání v oboru montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

Technická kvalifikace dle § 79 zákona

§ 79 odst. 2 písm. b) zákona - k prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Splnění kvalifikace prokáže ten dodavatel, jehož seznam bude obsahovat alespoň dvě zakázky na opravu elektroinstalace – silnoproudé elektrotechniky, každou v hodnotě alespoň 2 000 000 CZK bez DPH a zároveň alespoň 2 zakázky na realizaci datové (strukturované) kabeláže, včetně dodávky síťových prvků, každou v hodnotě alespoň 2 000 000 CZK. Součástí tohoto seznamu bude i potvrzení objednatelů o řádném splnění těchto zakázek. Zakázka se považuje za realizovanou v této lhůtě, pokud taková dodávka v této lhůtě byla dokončena.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/12/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2019
Ortszeit: 09:05
Ort:

MěÚ Chotěboř

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz

Internet-Adresse: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019