Lieferungen - 274526-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Geräte zum Aufspüren von Rauschgift

2019/S 112-274526

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Inspectoratul General al Poliției Române
4453144
Str. Mihai Vodă nr. 6
Bucureşti
050041
Rumänien
Kontaktstelle(n): Crina Rădulescu
Telefon: +40 212082525
E-Mail: crina.radulescu@politiaromana.ro
Fax: +40 213174965
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.politiaromana.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aparat pentru determinarea prezenței în salivă a substanțelor stupefiante

Referenznummer der Bekanntmachung: 4453144/2019/197.419
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38544000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

I.G.P.R. intentioneaza achizitionarea de aparate pentru determinarea prezenței în salivă a substanțelor stupefiante.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 588 234.60 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Produsele se vor livra la depozitul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Leaota nr. 2A, sector 6, Bucureşti, conform Caietului de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I.G.P.R. intentioneaza achizitionarea de aparate pentru determinarea prezenței în salivă a substanțelor stupefiante.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Nk(n) (Asigurarea cu un număr de kit-uri de testare pentru prelevarea probei din salivă peste limitele prevăzute în specificația tehnică – reprezintă punctajul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: G(n) (garanție peste limitele prevăzute în specificația tehnică pentru aparatul pentru determinarea prezenței în salivă a substanțelor stupefiante) – reprezintă [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Ns(n) (Indicarea unui număr de substanțe peste limitele prevăzute în specificația tehnică – reprezintă punctajul aferent numărului suplimentar de substanțe indicate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1: ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei de licitație electronică. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau a persoanelor împuternicite, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, după caz.

Cerinta 2: evitarea conflictului de interese – declaratie privind neincadrarea in prevederile sectiunii 4, capitolul II din Legea 98/2016 completata cu numele persoanelor cu atributii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

(a) Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în legatura cu prezenta procedura de achizitie:

— inspector general al Politiei Române – chestor-general de politie Buda Ioan,

— adjunct inspector general – chestor de politie Tuicu Carmen Camelia,

— director al Directiei Financiare – comisar-sef de politie Harabagiu Daneluș Ionel,

— î. director al Directiei Juridice – comisar-sef de politie Marin Lucian,

— director al Directiei de Logistica – comisar-sef de politie Dragnea Marius,

— director adjunct al Directiei de Logistica – comisar-sef de politie Dinescu Sevastian,

— sef Serviciu Achizitii Publice – comisar-sef de politie Neata Camelia,

— Sef Serviciul Tehnic – comisar-sef de politie Nicolescu Laurentiu,

(b) Se solicita a se prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016 atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei de licitație electronică.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE – certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului – obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, valabile la momentul prezentarii si urmeaza sa fie depuse, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit dupa finalizarea etapei de licitație electronică.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Frecvenţa şi valoarea contractelor ce vor fi atribuite: lunar/trimestrial în funcție de necesitățile obiective și fondurile bugetare alocate pentru această destinație

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Obiectul licitatiei electronice: valoare RON fara TVA. Nr. runde: 1 (una). Durata rundei L.E.: 1 (una) zi. Informatiile care urmează a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul L.E. sunt „ofertantii pot vedea cea mai buna oferta”. L.E. va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de catre SEAP la adresa de poştă electronică înregistrata în sistem [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/10/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Se vor oferta in mod obligatoriu cantitatile maxime estimate ale acordului-cadru.

In cazul in care, dupa desfasurarea etapei finale de licitatie electronica, se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi. Perioada minimă pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: pe o durată de 4 luni.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Inspectoratul General al Poliției Române
Str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5
Bucureşti
050041
Rumänien
Telefon: +40 212082525
E-Mail: crina.radulescu@politiaromana.ro
Fax: +40 213174965

Internet-Adresse: www.politiaromana.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019