Lieferungen - 274545-2019

13/06/2019    S112    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Bukarest: Kraftfahrzeuge für besondere Zwecke

2019/S 112-274545

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
38872198
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, et. 1, Mall Grand Arena, sector 4
Bucureşti
041789
Rumänien
Kontaktstelle(n): Elena-Roxana Spulber
Telefon: +40 371536075
E-Mail: dmu@ps4.ro
NUTS-Code: RO321

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.mobilitateurbana4.ro/

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare autospeciale de ridicare rapidă a autovehiculelor

Referenznummer der Bekanntmachung: 38872198_2019_PAAPD1058304
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34144000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice, respectiv în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost înfiinţată, Direcția Mobilitate Urbana Sector 4 intenţionează să achiziţioneze, în funcţie de necesităţi şi în limita bugetului aprobat, autospecială ridicare rapidă autovehicule – 4 bucăți, conform caietului de sarcini, în vederea prestării activității de ridicare, transportare și depozitare a autovehiculelor care blochează ori îngreunează circulația, a autovehiculelor parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate, a autovehiculelor parcate pe o perioadă mai mare decât durata maximă admisă, precum și cele care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Autospecialele cu platformă și sistem de încărcare cu macara trebuie să asigure ridicarea în siguranţă a vehiculelor pe roți staţionate neregulamentar. Autospecialele trebuie să aibă în dotare echipamente [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 537 640.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321
Hauptort der Ausführung:

Conform contract subsecvent, autospecialele se vor ridica de la sediul operatorului economic.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice, respectiv în vederea îndeplinirii misiunii/obiectivelor pentru care aceasta a fost înfiinţată, Direcția Mobilitate Urbana Sector 4 intenţionează să achiziţioneze, în funcţie de necesităţi şi în limita bugetului aprobat, autospecială ridicare rapidă autovehicule – 4 bucăți, conform caietului de sarcini, în vederea prestării activității de ridicare, transportare și depozitare a autovehiculelor care blochează ori îngreunează circulația, a autovehiculelor parcate în alte locuri de parcare decât cele special amenajate și marcate, a autovehiculelor parcate pe o perioadă mai mare decât durata maximă admisă, precum și cele care ocupă locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Autospecialele cu platformă și sistem de încărcare cu macara trebuie să asigure ridicarea în siguranţă a vehiculelor pe roți staţionate neregulamentar. Autospecialele trebuie să aibă în dotare echipamente de ridicare capabile să ridice autovehiculele staționate neregulamentar.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este: 18. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, conform art. 161 din lege.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Înălțimea de ridicare a sistemului de încărcare cu macara deasupra șasiului: minimum 6 m. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Raza de acțiune a sistemului de încărcare cu macara: minimum 5,5 m. / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Capacitatea de ridicare a sistemului de încărcare cu macara: minimum 2 500 kg. / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termen de garanţie grupul motopropulsor (cutie de viteze și motor): minimum 24 luni. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Se va completa Documentul Unic de Achizitii European (DUAE) conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 240/2016 de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente vor fi:

1) Certificate constatatoare si fiscale privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; din aceste certificate constatatoare trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

4) Alte documente edificatoare, după caz.

Atenționări speciale:

1) În cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare membru al asocierii are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei prin prezentarea documentelor justificative, la solicitarea autoritatii contractante, respectiv operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii, in cazul in care oferta comuna va fi declarată câstigatoare.

2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Valabilitatea informatiilor se va raporta la data prezentarii documentelor.

3) Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE;

B. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile potential generatoare de conflict de interese, asa cum sunt definite la art. 59-63 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/201 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informații generale și o declaraţie privind cifra totală de afaceri care trebuie să fie cel puțin egală cu 1 000 000,00 RON pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare încheiate/disponibile, respectiv pentru anii 2018, 2017, 2016, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile; Dacă situațiile financiare sunt întocmite în altă monedă, pentru conversie, echivalența RON/valută se va efectua pentru valoarea medie anuală a cursului valutar de referință publicat de BNR pentru anii 2018, 2017, 2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018): 1 000 000,00 RON. Formular nr. 9 – completare DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: bilanțuri contabile din care rezultă cifra de afaceri globală, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societăți specializate, scrisori de bonitate din partea băncilor sau alte documente edificatoare, cu condiția ca acestea să conțină informațiile relevante prin care ofertantul probează capacitatea economico-financiară. Ele urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc, în condițiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice. Notă. În cazul în care oferta este depusă de o asociere sau un consorțiu, se va prezenta o fișă centralizatoare pentru asociere/consorțiu în ansamblu, semnată de către reprezentantul legal al asociației sau consorțiului desemnat ca lider, precum și fișe individuale pentru fiecare membru al consorțiului/asocierii, semnate de reprezentanții legali ai fiecăruia, inclusiv liderul. În cazul în care oferta va fi depusă de o asociere sau un consorțiu, cerința va fi îndeplinită prin cumularea resurselor tuturor membrilor asocierii. În cazul în care candidatul nu are bilanț pentru anii solicitați, deoarece a fost înființat ulterior, autoritatea contractantă va lua în considerare cifra medie globală de afaceri, raportată la data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială. Pentru calculul echivalenței, valorile vor fi exprimate în lei și în euro, la cursul de schimb leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro sau leu vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BNR. Nota. Formularul privind Informatii generale privind cifra de afaceri medie globală pe ultimii 3 ani se va prezenta odată cu DUAE, atât pentru ofertant, cât și pentru subcontractant sau terț susținător, dacă este cazul. Formularul nr. 4 + anexa nr. 1, Formular nr. 5, Formular nr. 9.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare 1).

(a) Se va prezenta, dupa caz, acord de asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016,

(b) Se vor prezenta angajamente de sustinere, dupa caz, de catre terti,

(c) Se va prezenta, dupa caz, acord de subcontractare.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze, conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documentele solicitate (angajamente de sustinere, acord de asociere, acord de subcontractare etc.) vor fi prezentate obligatoriu, odată cu DUAE.

(a) Se va completa, dupa caz – acordul de asociere, Formularele nr. 6, 7 și 8,

(b) Se va completa, dupa caz – angajament ferm privind susţinerea economică și financiară a ofertantului – Formular nr. 4+ anexa și Formular nr. 5. Conform art. 183 din Legea nr. 98/2016 si art. 48 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 persoana ce asigura sustinerea economică și financiară nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016, cu toate modificarile si completarile,

(c) Se va completa, dupa caz, acord de subcontractare, Formularele nr. 2 și 3, fara a i se diminua raspunderea în ceea ce priveste modul de îndeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 55 din Legea nr. 98/2016, ofertantul are dreptul de a include în propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, daca acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 164, 165 si 167 din Legea privind achizitiile nr. 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere/acordul de asociere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante. Se va completa un DUAE distinct de cel al ofertantului de catre tertul sustinator. Note. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului sau prin indicarea resurselor tehnice/educationale si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (se va descrie modul concret în care va realiza acest lucru). Documentele vor fi depuse cu semnatura electronica extinsa aferenta tertului sustinator.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/07/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/11/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/07/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: pentru vizualizarea documentelor de atribuire încărcate în SICAP, operatorul economic trebuie să aiba un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-ul furnizorului de semnătură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări sau informații suplimentare referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la secțiunea „Întrebări" și la secțiunea „Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare, conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 și art. 27 și art. 103 din Hotărârea nr. 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (secțiunea „Întrebări”). Perioada de timp acordată pentru transmiterea de către comisia de evaluare a eventualelor clarificări și/sau completări formale sau de confirmare ale documentelor depuse de ofertant/ofertanți conform prevederilor art. 134 alin. (1)-(5) din Hotărârea nr. 395/2016, precum și pentru corectarea erorilor aritmetice, viciilor de formă sau abaterilor tehnice minore, identificate în propunerea tehnică și/sau financiară, este de minimum 1 zi lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către autoritatea contractantă. Operatorii economici au obligația de a indica adresa/adresele de corespondență. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

O ofertă poate obține un numar maxim de 100 de puncte. Ierarhia ofertelor este stabilită în funcție de nivelul punctajului obținut, cel mai mare punctaj fiind clasat pe primul loc. Acordul-cadru este atribuit ofertantului care prezintă oferta cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte considerate admisibile, clasate pe prima poziţie a clasamentului, au punctaj egal, autoritatea contractantă va declara câştigător ofertantul a cărui ofertă are punctajul cel mai mare, aferent factorului de evaluare căruia i-a fost acordată ponderea cea mai mare, respectiv prețul ofertei – 70 puncte. Dacă şi în această situaţie, punctajele ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă va departaja ofertanţii luând în considerare punctajul cel mai mare obținut în urma însumării celorlalți factori de evaluare (2+3+4+5). Dacă şi punctajul aferent sumei factorilor de evaluare (2+3+4+5) este egal, în vederea desemnării ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut. Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici.

În vederea departajării ofertelor, noile propuneri financiare se vor depune/încărca electronic de către ofertanți, în urma unor clarificări solicitate de autoritatea contractantă, prin intermediul SICAP (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice), în condițiile și termenele stabilite de aceasta. Ofertanții vor încărca în SICAP documentele care conțin noile propuneri financiare (formular de ofertă, centralizator de prețuri etc.). Dacă în urma reofertării/reofertărilor noilor propuneri financiare ofertanții nu pot fi departajați, devin incidente prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din lege, fiind imposibilă încheierea contractului.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumänien
Telefon: +40 213104641
E-Mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Compartiment Achiziții Publice
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, et. 1, Mall Grand Arena, sector 4
București
041789
Rumänien
Telefon: +40 371536075
E-Mail: achizitii@mobilitateurbana4.ro

Internet-Adresse: www.mobilitateurbana4.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/06/2019